Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.10.2008

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2010
  • Příloh: 4

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice 533 11 Zdechovice 96 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zdechovice č. 6/2008, konaného dne 13. října 2008 od 18 hodin v sále Hostince u zámku ve Zdechovicích 1/ Výběrové řízení na stavby obce Spytovice – oprava chodníků a MK, Zdechovice-Na Průhoně komunikace a odvodnění ZO schvaluje závěry hodnotitelské komise ze dne 10.09.2008 takto: Zhotovitelem stavby: Spytovice – oprava chodníků a místních komunikací je vybrána firma STRABAG Rychnov n. Kn. s cenou 5,087.893,- Kč vč. DPH Na dalších místech se umístily firmy: 2/ LŠL Stavby, s.r.o. 3/ Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zhotovitelem stavby: Zdechovice-Na Průhoně komunikace a odvodnění je vybrána firma LŠL-STAVBY, s.r.o. Čáslav 1,838.724,60 vč. DPH Na dalších místech se umístily: 2/ Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 3/ Strabag, a.s. ZO ukládá starostovi informovat pravidelně ZO o případném navýšení nákladů (vícepráce). 2/ Zámek Zdechovice a.a/ Žádost o vzdání se předkupního práva (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ZO nesouhlasí se vzdáním se předkupního práva a trvá na svém předkupním právu k nemovitostem v zámku Zdechovice a.b/ ZO bere na vědomí odvolání XXXXXXXXXXXXXX proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2.9.2008 čj. 15 C 185/2003-215 a souhlasí s pokračováním soudního sporu b/ Žádost o odprodej podílu obce (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ZO nesouhlasí s žádostí XXXXXXXXXXXX o odprodej podílu obce na místním zámku včetně areálu. Obec nesouhlasí s odprodejem nemovitostí, které v areálu zámku vlastní, a to těch, které vlastní zcela, ani těch, ke kterým má ideální spoluvlastnictví. c/ Obec trvá na svém předkupním právu k majetku XXXXXXXXXXXXXX a chce její ideální polovinu koupit, ovšem nikoli za nabízenou cenu 15 mil. Kč, ale za cenu rovnající se polovině znaleckého odhadu. Toto platí v případě, že aktuálně vedený soudní spor potvrdí, že XXXXXXXXXXXXXXXXXXX je spoluvlastnicí předmětného majetku - č. j. 714/08. 3/ Žádost o pronájem lékařské ordinace (XXXXXXXXXXXXXXX) ZO souhlasí s pronájmem ordinace paní XXXXXXXXXXXX za stejných podmínek jako lékařům za předpokladu, a) že výkon těchto činností není v rozporu s předpisy pro výkon lékařských služeb. b) Lékaři souhlasí s tímto pronájmem 4/ Žádost o zprovoznění cesty (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a/ ZO souhlasí se žádostí XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č. 521/08 z 19.8.08 s tím, že obec zajistí otevření cesty včetně jejího vytyčení v terénu b/ ZO vzalo na vědomí dopis Zemědělské vodohospodářské správy Pardubice naše čj. 708/08 z 2.10.2008 a ukládá starostovi současně s vytyčením části polní cesty na p.p.č. 541 k.ú. Spytovice nechat zaměřit polohopis a výškopis části polní cesty za zahradami směr obec - Skalka a vyžádat na základě tohoto podkladu návrh ceny projektové dokumentace na odvodnění území včetně odhadu nákladu na realizaci. c/ Na základě připomínky XXXXXXXXXXX pronesené k bodu č. 4 dnešního jednání se ukládá starostovi obce zpracovat problematiku zpřístupnění obecní cesty na p.p.č. 541 k.ú. Spytovice mezi stávajícími plechovými vraty u domu čp. 11 Spytovice až k p.p.č. 14/3 k.ú. Spytovice. 5/ Žádost o odprodej části veřejného pozemku (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ZO souhlasí s odprodejem zaplocené části veřejného pozemku p.p.č. 561/12, která přiléhá k domu na st.p.č. 8 – oboje k.ú. Spytovice. Podmínky: nabyvatel uhradí znaleckou cenu pozemku obci, práci geometra a znalce, právníka a poplatek za zavkladování. Záměr zveřejnit a pak dokončit na dalším zasedání ZO. 6/ Doplněná nabídka na koupi pozemků (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ZO souhlasí s odkoupením nabízených pozemkových parcel - pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr č. 391 a 392 k.ú. Zdechovice za cenu: 50,-Kč/m2. 7/ Nabídka na navýšení základního kapitálu (VaK Pardubice) ZO nesouhlasí s vkladem kanalizace do majetku VaKu Pardubice, a.s. čj. 620/08. 8/ Odprodej plynárenského zařízení ve Spytovicích (dokončení) ZO souhlasí s převodem plynových přípojek ke stavebním pozemkům ve Spytovicích, které vznikly z p.p.č. 62/2 k.ú. Spytovice firmě RWE-VČP za podmínek uvedených v usnesení našeho ZO ze dne 4.8.2008 a dokladech tomuto zasedání předložených firmou RWE-VČP. 9/Zahrádky za čp. 150 Zdechovice (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ZO souhlasí s tím, aby stávající zahrádka za domem čp. 150 a přiléhající k p.p.č. 377/5 na části p.p.č. 377/19 – obě k.ú. Zdechovice, již dříve pronajatá obcí XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byla XXXXXXXXXXXXXXXXXX odprodána v rozměru podle zaměření firmy GEOMETRA z r. 2007 za podmínky likvidace stávajících rozpadajících se kůlen. 10/Nabídka čp. 5 Zdechovice – další postup ZO rozhodlo, že: a/ dům čp. 5 ve Zdechovicích s hospodářskými objekty na stp.č. 60/1 a zahradou na p.p.č. 15, vše k.ú. Zdechovice, je svou polohou a dispozičním uspořádáním pro využití obcí vhodný. b/ ZO nesouhlasí s tím, že po prohlídce, kterou v souladu s usnesením ZO ze dne 04. 08. 2008 uskutečnili poslanci obce dne 18. 09. 2008 lze konstatovat, že stavebnětechnický a konstrukční stav objektů je dobrý a umožňuje další stavební úpravy bez nákladných výměn základních stavebních konstrukcí c/ ZO dále zvažuje koupi domu čp. 5. Obec zadá odborné firmě věcné požadavky k ocenění rekonstrukčních prací. Dále bude jednat o úpravě ceny. Obec zjistí možnost získání dotace na rekonstrukci objektu čp. 5 pro potřeby obecního úřadu. 11/ Smlouva – infocentrum ZO souhlasí s podpisem smlouvy č. SR/2008/0446 s krajským úřadem ve věci dotace pro infocentrum obce. 12/ Jednání s VaKem 24. 7. 2008 ZO bere výsledek jednání na vědomí a souhlasí s ním. K existenci stávajícího vodovodu podle b.č. 12a/na sídlišti Na Rudě konstatuje, že věc dalšího řešení je na majiteli vodovodu, tj. VaKu Pardubice, a.s. a na prodávající realitní společnosti LUNEST, a.s. 13/ Žádost o pronájem části haly – XXXXXXXXXXXXX ZO souhlasí s pronájmem místa v hale č.obj. 56, tzv. „velké řečanské hale“ za obvyklou cenu (nájem + paušál za elektro) bez dalších nákladů pro obec (např. příčky, samostatné měření elektro apod.) za předpokladu, že současným nájemcům to nebude vadit č.j. 682/08 z 23.9.2008. 14/ Smlouvy o smlouvě budoucí ZO souhlasí s podpisem smluv o smlouvách budoucích s firmou VČE-montáže č. IE-12-2002714/VB/2 a IV-12-2004151/VB/1 v předloženém znění. S podmínkami: a/ provoz stávajícího veřejného osvětlení bude i po provedených prací zajištěn nákladem firmy VČE-montáže formou trvalého řešení. b/ povrch po výkopech bude upraven a uveden do původního stavu c/ statické poměry základů přilehlých nemovitostí nebudou narušeny d/ turistické značení nebude porušeno e/ podzemní sítě všeho druhu i přípojky k objektům nebudou porušeny. 15/ Na základě návrhu XXXXXXXXXXXX z diskuse projednat instalaci zrcadla proti vjezdu k domu čp. 65 a z uličky od XXXXXXXXXXX ve Spytovicích. Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Radomír Stříška, Tomáš Rondzík a Petr Kupka. Podpisy: ………………………………………… …………………………………………. Mgr. Hana Čeřovská, Ing. Robert Chutic, místostarostka obce starosta obce Ověřovatelé: ………………………………………… …………………………………………… Erika Češková Ing. Bohuslav Nejerál