Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2007

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.8.2007
  • Příloh: 5

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
533 11 Zdechovice 96

 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce č. 2/2007, konaného dne 21.5.2007 od 18 h v sále Hostince u zámku ve Zdechovicích.

1/ Úvod a formality
2/ ZO schvaluje výsledky práce hodnotitelské komise takto:
Stavba: Rekonstrukce objektu RD čp. 45 ve Zdechovicích
Zhotovitelé a jejich pořadí: 1/ H+N stavitelství, v.o.s Pardubice - cena 2,736 mil. Kč
2/ KOSS Kolín ...............................................2,927 mil. Kč

Stavba: KTÚ po rekonstrukci kanalizace, vč. komunikací, VO a MR
Zhotovitelé a jejich pořadí: 1/ Dlažba Vysoké Mýto .............................. 6,658 mil. Kč
2/ Bauset Pardubice ................................... 7,689 mil. Kč
3/ ABK Pardubice ....................................... 7,952 mil. Kč

Stavba : ZŠ Zdechovice- rekonstrukce fasády a střechy s půdní vestavbou
Zhotovitelé a jejich pořadí: 1/ H+N stavitelství, v.o.s ............................. 4,534 mil. Kč
2/ KOSS Kolín ............................................. 6,569 mil. Kč

Stavba: Oprava kanalizace v lokalitě Zdechovice - sever
Zhotovitelé a jejich pořadí: 1/ VAKSTAV Jablonné n.O. ..................... 2,840 mil. Kč
2/ ABK Pardubice ...................................... 3,348 mil. Kč
3/ Dlažba Vysoké Mýto ............................. 2,999 mil. Kč
4/ Bauset Pardubice .................................. 3,455 mil. Kč

ZO ukládá starostovi obce práce neprodleně objednat s těmito připomínkami:
A) k rekonstrukci fasády a střechy s půdní vestavbou u ZŠ: Začít s rekonstrukcí školy podle projektu letos, nejdříve provést opravu střechy včetně krovu a fasády. Opravu střechy provést s ohledem na realizaci půdní vestavby.
B) k rekonstrukci domu č.p. 45 ve Zdechovicích: v okamžiku, kdy bude odstraněna krytina a krov, udělat na místě stavby pracovní zasedání členů zastupitelstva za účelem posouzení stavebně technické kvality domu a informovat se u zhotovitele o dalších perspektivách pokračování stavby.

3/ Kanalizační přípojka k čp. 17 a stp.č. 82 ve Zdechovicích

ZO ukládá starostovi, aby bezodkladně objednal oprávněného geodeta, který ověří, zda se pod pozemkem p.p.č. 69/4 k.ú. Zdechovice v majetku rodiny p. Kutílka směrem k přilehlému rybníku, nachází souš, která by umožnila vedení přípojky kanalizace pro dům čp. 17 a stp.č. 82 - práce geodeta na náklady obce. Pokud ano a majitelé nemovitostí si pozemek od jeho majitelů odkoupí, popřípadě zajistí nějakou formu souhlasu se stavbou přípojky, souhlasí ZO s tím, aby obec na své náklady nechala pro obě nem. vysadit kanalizační odbočku a přípojku přivedla až na hranici výše zmíněného pozemku a pozemku obecního-cesty. Délka přípojky hrazené obcí-asi 3 m.

4/ Valná hromada VaKu Pardubice dne 31.5.07 - schválení zástupce obce

Zastupitelstvo obce Zdechovice souhlasí s tím, aby obec na jednání Valné hromady firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., svolané na den 31.5.2007 a i v případě přeložení tohoto jednání na jiný termín, zastupoval starosta obce Ing. Robert Chutic.

5/ Žádost firmy Kamenolomy ČR o odprodej pozemků dopis čj. 435/07 ze dne 26.04.07

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecních pozemků, které chce od obce odkoupit firma Kamenolomy ČR podle svého dopisu čj. 435/07 ze dne 26.04.2007 pro skladování svých výrobků. Na návrh zástupce firmy Kamenolomy ČR na redukci odkupovaných pozemků na: p.p.č. 556/1 .... 16508m2 a p.p.č. 194 ...3722m2 zastupitelstvo obce reagovalo opět nesouhlasným stanoviskem. Zástupce firmy dále navrhl uskutečnění místního šetření v areálu kamenolomu za účasti zastupitelů obce.

6/ a/ Závěrečný účet obce
ZO schvaluje
Závěrečný účet obce Zdechovice za r. 2006 při respektování §17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
-plnění rozpočtu za rok 2006 /§17 odst. 2./
Příjmy: 27035805,10 Kč
Výdaje: 20109455,67 Kč
Rozdíl: +6926349,43 Kč

Fondy: účet 917 nejsou zřízeny
HV: účet 933 = 12139416,04 Kč
ZBÚ: účet 231 = 19065765.47

-vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje /§17 odst. 3/

-projednání zprávy č. 66 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 /§17 odst. 4/

-v souladu s § 17 odst. 7 písm. b) souhlasí s celoročním hospodařením obce Zdechovice za rok 2006 s výhradami. Zjištěné drobné nedostatky jež mají povahu nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) zák.č. 420/2004 Sb. budou neprodleně odstraněny.


6 b/ Kontrola hospodaření obce za rok 2006, vč. kontroly příspěvkových organizací

ZO schvaluje
-čerpání provozních prostředků PO MŠ Zdechovice a ZŠ Zdechovice za r.2006
-zprávu o kontrole hospodaření PO MŠ Zdechovice a ZŠ Zdechovice za r.2006
-rozdělení HV MŠ Zdechovice za rok 2006 v souladu s § 29-32 zák.č. 250/2000 Sb. takto:
Zlepšený HV ve výši 6220,07 Kč: fond odměn 4976,- Kč
rezervní fond 1244,07 Kč
-rozdělení HV ZŠ Zdechovice za r.2006 v souladu s § 29-31 zák.č. 250/2000 Sb.takto:
Hospodářský výsledek ztráta ve výši 266399,04 Kč: zapojení rezervního fondu ve výši 52 tis.Kč na úhradu ztráty, zbylá ztráta ve výši 215tis. Kč bude uhrazena z rozpočtu zřizovatele dle navrženého rozpočtového opatření č. 1/2007 navýšením dotace pro rok 2007.

6 c) ZO schvaluje
Rozpočtové opatření č.1/2007
V souladu s § 16 odst.1. písmeno c) a odst. 3. písmeno b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto:
Příjmy povýšit o částku 215000,- Kč, pol. 1333 poplatek za uložení odpadu
Výdaje povýšit o částku 215000,- Kč, par. 3113 pol. 5331 nein. dotace ZŠ
/pokrytí ztráty PO za r. 2006/

 

 

7/ a/ Vyhlášení konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Zdechovice

Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96 v Pardubickém kraji

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) § 166, odst. 2, a v souladu s vyhláškou č. 54/ 2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

vyhlašuje konkurz
na funkci ředitele-ředitelky Mateřské školy ve Zdechovicích, 533 11 Zdechovice 157, okres Pardubice

s předpokládaným datem nástupu - srpen 2007

Požadavky a kvalifikační předpoklady:
Vzdělání a pedagogická praxe v souladu se zněním zákona 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - viz zejména § 5, odst. 1 - 3 a § 33.
Znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti, minimální praxe 3 roky.
K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- koncepci rozvoje školy v rozsahu 2-3 strany strojopisu A4
- strukturovaný životopis
- přehled předchozích zaměstnání, potvrzený posledním = současným zaměstnavatelem
- výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy

Přihlášky podávejte písemně, nejpozději do 20. června 2007
na adresu Obec Zdechovice - 533 11 Zdechovice 96 v zapečetěné obálce označené výrazně heslem "KONKURZ"

Schváleno Zastupitelstvem obce Zdechovice dne 21.05.2007 na zasedání č. 2/ 2007 - b.č. 7a/

Podpis starosty obce

*****

ZO bere na vědomí tento kalendář konkurzu:
1/ dnem vyhlášení je den zveřejnění vyhlášení konkurzu
2/ zájemci mají na zpracování a podání přihlášky 4 týdny
3/ první zasedání konkurzní komise tedy může být ve čt. 21.06.2007-posouzení správnosti a úplnosti přihlášek
4/ druhé zasedání - (vlastní konkurz) zájemci musí být k osobnímu jednání před komisí vyzváni min. 14 dní předem, t.j. v pá 22.06.2007 odeslat pozvánky těm účastníkům konkurzu, které komise na prvním zasedání nevyřadila a pozvat je na 06.07.07 k jednání a protože jsou 5. a 6. 7. svátky, je Po 09. července 2007 nejbližší termín pro druhé jednání komise.
5/ závěr k výběru musí učinit zastupitelstvo obce, takže je třeba ZO pozvat nejpozději 13.07.07 k termínu jednání v Po 23. 07. 2007.

b/ Schválení členů konkurzní komise a jejího tajemníka

V souladu s vyhláškou č. 54/ 2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích zastupitelstvo obce pro konkurz na ředitele-ředitelku Mateřské školy ve Zdechovicích čp. 157 souhlasí s tímto složením konkurzní komise:
Předseda: Ing. Bohuslav Nejerál, poslanec obce Zdechovice
Členové: Mgr. Hana Smolíková, inspektorka Pardubického inspektorátu České školní inspekce-viz nominace ze dne 14.05.2007, č.j. ČŠI 342/07-10
Mgr. Renata Černíková, pracovnice organizačního oddělení OŠMS KrÚ Pk , jmenovaná dopisem KrÚ zn. KrÚ/21507/2007/OŠMS ze dne 15.05.2007
Marcela Ženatá, ředitelka MŠ Kladruby nad Labem čp. 11
Alena Červinková, ředitelka MŠ Zdechovice, 533 11 Zdechovice 157
Erika Češková, poslankyně obce Zdechovice

Tajemnicí konkurzní komise (není členem, ale zajišťuje konkurz administrativně) bude paní Štěpánka Kočová, admistrativní pracovnice obce Zdechovice.

8/ Diskuze, usnesení a závěr

a) Žádost p. Jiřího Skohoutila ze dne 07. 05. 2007 naše č.j. 492/07 ze dne 14.05.2007 o souhlas,
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s odběrem vody ze studny, situované na veřejném prostranství - p.p.č. 305/2 k.ú. Spytovice panem Jiřím Skohoutilem.Tato studna je jeho soukromým majetkem.

- se zřízením věcného břemene, které spočívá v právu přístupu a údržby studny, zřízené na p.p.č. 305/2 k.ú. Spytovice ve prospěch p. Jiřího Skohoutila, Spytovice 54. Do smlouvy uvést jeho RČ. Náklady, které tím obci vzniknou (např.: geometr, smlouva-právník, kolek) ponese p. Jiří Skohoutil, věcné břemeno samotné je zdarma. Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že dojde-li:
- provozem na přilehlé komunikaci v této ulici nebo jiným vlivem ke škodě na studni a jejím příslušenství - nenese za to obec Zdechovice žádnou odpovědnost

Další ustanovení:
- obec nenese také žádnou odpovědnost za stavebně technický stav studny ani za kvalitu vody, t.j. není povinna nechat vodu zkoušet
- majitel studny p. Jiří Skohoutil naopak zodpovídá za řádný stavebně technický stav studny, která nesmí ohrožovat veřejnost,(např. pádem do ní, špatným stavem elektroinstalace apod.) nebo nesmí být sama nebo její údržba a jiné související manipulace důvodem pro poškození komunikace či jiného obecního majetku.

Návrh usnesení připravil Robert Chutic
Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení B. Nejerál, E. Češková, T. Rondzík.

Podpisy:


Mgr Hana Čeřovská,místostarostka obce

Ing. Robert Chutic, starosta obce

 

Ověřovatelé:


Radomír Stříška, Tomáš Rondzík