Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2015
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
v Pardubickém kraji

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice, konaného dne 03. listopadu 2006 v sále Hospody u zámku ve Zdechovicích se zahájením v 17 hodin.

Obecní zastupitelstvo po projednání:
1/ a/ volí mandátovou komisi pro ověření platnosti voleb ve složení:
I. Kautská předseda, členové M. Rambousek, P. Kupka.
b/ volí volební komisi pro volbu funkcionářů obce ve složení:
L. Nováková předseda, členové: E. Češková, P. Kupka
c/ volí návrhovou komisi pro zpracování usnesení z dnešního zasedání ve složení:
H. Čeřovská předseda, členové: M. Rambousek, I. Kautská

2/ rozhodlo o tom, že
a/ obec bude mít v nastávajícím volebním období jednoho uvolněného starostu a jednoho neuvolněného místostarostu
b/ volba starosty a místostarosty bude prováděna veřejným hlasováním (aklamací)

3/ volí v souladu s § 84 odst.1, písm.l/ zákona o obcích:

starostou obce: Ing. Roberta Chutice

místostarostou obce: Mgr. Hanu Čeřovskou

4/ v souladu s § 96 zákona o obcích schvaluje nový jednací řád Zastupitelstva obce Zdechovice. Text nového jednacího řádu je identický s jednacím řádem, který byl schválen 17.32003 s těmito změnami:
a) v §3 třetí řádek, v § 7 odst.1, §9 odst.8, §15 odst.4 se vypouští výraz „první místostarosta" a nahrazuje se výrazem „místostarosta"
b) v §10 odst.1 druhý řádek se vypouští výraz „oba místostarosty" a nahrazuje se výrazem „místostarostu"
c) §9 odst.9 se ruší a nahrazuje se novám odst. 9 s tímto textem: „Zveřejnění usnesení ze zastupitelstva se provádí na úředních deskách způsobem obvyklým. Zveřejnění v místním rozhlase se připouští, ale není to pravidlem".
d) §17 a §18 se zcela ruší a nahrazují se takto:
nový § 17 zní: „Tento jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce Zdechovice dne 3.
listopadu 2006"
nový § 18 zní: „jednací řád, schválený dne 17. března 2003 se tímto ruší".

5/ bere na vědomí složení předepsaného slibu členy zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona obcích mimo omluvené p. Ing. B. Nejerála a p. Mgr. J. Mazala

6/ pověřuje místostarostu obce mimo zastupování starosty obce v jeho nepřítomnosti a dalšími povinnostmi, které vyplývají ze zákona o obcích, také těmito agendami:
- vyřizování žádostí o sociální dávky
- zpracovávání vyžádaných posudků
- řízením Sboru pro občanské záležitosti obce

7/ ruší
a/ jednací řád Zastupitelstva obce Zdechovice, schválený 17.3.2003

8/ odvolává předsedy a všechny členy finančního a kontrolního výboru obce

9/ odvolává předsedy a členy komisí:
- bytové
- životního prostředí

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: H.Čeřovská, M. Rambousek a I. Kautská.

 

Mgr. Hana Čeřovská, místostarostka obce

Ing. Robert Chutic, starosta obce

 

ověřovatelé:

Petr Kupka

Jiřina Tancošová