Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 4/2007 z 3.9.2007

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2007
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
533 11 Zdechovice 96

Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 4/2007, které se konalo 3. 09. 2007 od 18 h v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích
___________________________________________________________________________
I./ Úvod a formality
II/ Náplň jednání
1) Soukromá výstavba za Duškovými
ZO bere na vědomí informaci zástupce firmy LUNEST ve věci souhrnné bytové výstavby v lokalitě za Duškovými a bere na vědomí návrh řešení rozdělení parcel a návrh na odkoupení parcel č. 490/7 a 490/8 k.ú. Zdechovice obcí. ZO souhlasí s odkupem uvedených parcel od firmy LUNEST za 50,-Kč/m2.
2) Odprodej pozemků a) část poz.č.555/3 k.ú. Zdechovice
b) část poz.č. 62/3 k.ú. Spytovice
ZO souhlasí s odprodejem pozemků manželům Menclovým a p. Jandzíkovi a s koupí pozemku č. 179/1
k.ú. Zdechovice obcí v souladu s usnesením ZO obce č. 3/2007 ze dne 23.7.2007, bod č. 17 a 25
V případě pana Jandzíka lze prodej uskutečnit až po dokončení komunikace, zaměření geometrem,
souhlasu st. úřadu s dělením parcel.
ZO ukládá starostovi, aby bezodkladně po realizaci usnesení tohoto ZO pod b.č. 8 zajistil všechny
potřebné kroky nutné k provedení odprodeje p. Jandzíkovi.
3) Parkoviště u hřbitova Zdechovice
ZO bere na vědomí, že potřebná dokumentace byla objednána u firmy AMOK Pardubice.
ZO bere na vědomí, že pozemek pro tuto stavbu zatím není v obecním vlastnictví a riziko je přijatelné.
4) Žádost p. J.Tomana - čerpací stanice PHM
ZO nesouhlasí se záměrem p. Tomana na vybudování čerpací stanice PHM mezi antukovým kurtem Penzionu T a silnicí č. I/2 s tím, že čerpací stanice není na tomto místě vhodná.
5) Ekologická kotelna
ZO rozhodlo, aby se obec dále zabývala myšlenkou ekologického vytápění obce.
ZO ukládá starostovi: - zjistit možnosti čerpání dotací
- navázat kontakt s obcemi, kde již tento způsob vytápění používají
- zjistit možnosti využití odpadního tepla ze skládky BWM
6) Jednání s Atelierem MOK z 2.8.07
ZO bere na vědomí zápis z jednání s firmou AMOK a souhlasí s ním.
ZO bere na vědomí dodatky ke smlouvám s Ateliérem MOK:
- Zviditelnění přechodů Zdechovice - Spytovice
- Spytovice - opravy chodníků a místních komunikací
- Cenová nabídka na vypracování dodatku č.1 na akci Zdechovice - sever (rekonstrukce kanalizace ...)
a souhlasí s jejich podpisem
7) Výsledek výběru zhotovitele - okna do čp.155-157
ZO bere na vědomí informaci hodnotitelské komise pro výběr zhotovitele oken pro dům čp. 155-157 a souhlasí s objednáním oken v ceně 665 tis.Kč s DPH a sušáků prádla v ceně 60700 Kč s DPH u firmy Musil Lučice.
ZO souhlasí s objednáním žaluzií do nových oken pro dům č.p. 155-157 u firmy Musil Lučice.
ZO ukládá starostovi zajistit příjem televizního signálu stanice PRIMA na společné tel.anténě domu č.p. 155-157 s cílem zamezit instalaci vlastních antén nájemníků na okna, fasádu, atd., tzn. vně bytu.
Termín: bezodkladně
8) Stavební parcely Spytovice
ZO ukládá starostovi zajistit před provedením komunikace k ČSOV Spytovice položení všech přípojek k parcelám na p.p.č. 62/2 k.ú. Spytovice podle projektu a stavebního povolení.
Termín: bezodkladně.
9) Nabídka firmy KOSS - východní štít čp. 157
ZO ukládá starostovi bezodkladně objednat u firmy KOSS provedení těchto prací dle nabídky za cenu 306.390 Kč bez DPH - hrozí riziko úrazu pádem části uvolněné omítky z výšky. Provedení v r.2007.
10) Zahrádka příslušná k bytu č.1 čp. 148 Zdechovice
ZO ukládá starostovi zajistit si písemný souhlas paní R. Vorlové k vyklizení zahrádky silami údržby obce a vyklizení provést na náklady obce. V případě nesouhlasu p. Vorlové požádat o souhlas s vyklizením zahrádky soud.
11) Prodej vepřína na Zbraněvsi - dopis právníka z 3.8.07
a/ ZO bere situaci popsanou v dopise JUDr. Kořínkové z 3.8.2007 na vědomí
b/ ZO ukládá starostovi pro případ dalších průtahů se změnou majitele, připravit nabídku na demolici bývalého vepřína, který svým stavem ohrožuje veřejnost, a vyžádat demoliční výměr.
12) Žádost p.M.Jandzíka o koupi stavební parcely ve Spytovicích - p.p.č. 62/2
ZO ukládá starostovi vyvěsit záměr odprodat stavební parcely, vzniklé z p.p.č. 62/2 k.ú. Spytovice.
T: zveřejnit neprodleně.
13) Dopis na p.JUDr. Greifovou z 14.8.2007
ZO bere na vědomí dopis obce paní JUDr. Greifové ve věci stanovení ceny zámku s příslušenstvím.
14) ZO souhlasí s odprodejem vyřazeného materiálu - židlí a stolů - za cenu 1 Kč/kus.
15) ZO schvaluje poskytnutí peněžního daru Ing. Robertu Chuticovi, podle z.č. 128/2000 Sb., § 85, písm. b ve výši 50000 Kč za práci odváděnou pro obec nad rámec povinností starosty, především inženýrskou činnost.
16) ZO souhlasí s úhradou částky 8.160,- Kč za kurz plavání žáků 1. ročníku základní školy.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení B. Nejerál, E. Češková, T. Rondzík.

Podpisy:
Mgr Hana Čeřovská, místostarostka obce

Tomáš Rondzík, člen zastupitelstva obce

 

 

Ověřovatelé:


Michal Rambousek, Petr Kupka