Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - vyvěšeno 7.8.2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.10.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í
(dražební vyhláška)
I. Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne 01.10.2020 v 11:00 hod. na
dražebním portálu
www.drazby-exekutori.cz .
II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 01.10.2020 v 11:20 hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 OSŘ). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. Mezi posledním nejvyšším podáním a
oznámením, že do konce dražby zbývá pět minut, je nastavena prodleva patnácti vteřin. V takovém případě se
okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání. Podání se považuje za učiněné
pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno, tzn. podání se objeví online
v seznamu přijatých podání.
III. Předmětem dražby jsou nemovité věci:
-podíl ve výši id. 4/6 na:
st.p.č. 165 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 127m2. Součástí je stavba bez čp.