Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 28.2.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životní prostředí a zemědělství
*KUPAX013QK6I*KUPAX013QK6I
Spisová zn.: SpKrÚ 8822/2023/OŽPZ OZE
Č. j.: 8822/2023/OŽPZ/Ja
Vyřizuje: Ing. Janoušek
Telefon: 466 026 475
E-mail zdenek.janousek@pardubickykraj.cz


V Pardubicích 25. ledna 2023


Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023


Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,

s t a n o v u j e

 

termín sčítání zvěře na sobotu 25. února 2023.


Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb, které se nacházejí v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. Výsledek sčítání oznámí uživatelé honiteb písemně do 5 dnů příslušnému orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti příslušné ORP nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tato ORP termín nového konečného sčítání.


Odůvodnění:
Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a plánů, závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách. Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly řádným podkladem pro celoroční myslivecké plánování. Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů honiteb dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého roku, proto očekává, že budou prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy zvěře. Za optimální lze považovat, pokud uživatelé sousedních honiteb společně porovnají prvotní výsledky provedeného sčítání zvěře a vyloučí opomenutí či násobné sčítání stejné zvěře, která střídavě navštěvuje dvě či více sousedních honiteb.
Krajský úřad stanovil závazný termín sčítání zvěře na den 25. 2. 2023. V případě, že by některý držitel honitby, případně držitel sousední honitby, nesouhlasil s výsledkem sčítání zvěře, nový konečný termín sčítání stanoví příslušná ORP .

Všem uživatelům honiteb v působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Krajský úřad žádá orgány státní správy myslivosti jednotlivých ORP, aby termín sčítání v honitbách Pardubického kraje co nejdříve oznámili uživatelům honiteb ve své působnosti.

Pro zdárný průběh sčítání zvěře krajský úřad připomíná následující:
 uživatel honitby je povinen (podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti) každoročně provést, v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti, sčítání zvěře v honitbě
 výsledek sčítání zvěře uživatel honitby oznámí písemně do 5 dnů (ode dne provedení sčítání) orgánu státní správy myslivosti - příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 60 zákona o myslivosti)
 uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby tak, aby se držitel honitby mohl účastnit sčítání zvěře v honitbě, případně v sousedních honitbách
 držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům
 Mimo sčítání zvěře normované v příslušné honitbě je nutné provést i sčítání dalších druhů zvěře, aby bylo možné vyplnit statistický výkaz pro MZe Mysl 1-01 v sloupci jarní kmenový stav zvěře v honitbě.

Ing. Martin Vlasák
„otisk razítka“ vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství


Obdrží na vědomí:
- odbory životního prostředí všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci Pardubického kraje (DS)
- Okresní myslivecké spolky ČMMJ v rámci Pardubického kraje
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice (DS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (DS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník (DS)
- všem obecním úřadům v rámci Pardubického kraje s žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým (DS)
- Ministerstvo zemědělství ČR, oddělení rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1(DS)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (DS)
- Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové (DS)
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (DS)
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (DS)
- Krajský úřad Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (DS)
- Úřední deska Krajského úřadu Pardubického kraje