Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 20.3.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021


Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1
a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s §
36 odst. 1 zákona o myslivosti,


s t a n o v u j e

 

termín sčítání zvěře na sobotu 27. února 2021

Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb, které se nacházejí v územní
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání
v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode
dne provedeného sčítání, je termín nového konečného sčítání stanoven na den
20. března 2021.


Odůvodnění:
Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a
plánů, závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné
hospodaření v honitbách. Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění
maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly řádným podkladem
pro celoroční myslivecké plánování. Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů
honiteb dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého roku, proto očekává, že budou
prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy zvěře. To je možné jen
tehdy, budou-li věnovat zvláštní pozornost zvěři, vyskytující se v blízkosti hranic honiteb. Za
optimální lze považovat, pokud uživatelé sousedních honiteb společně porovnají prvotní
výsledky provedeného sčítání zvěře a vyloučí opomenutí či násobné sčítání stejné zvěře,
která střídavě navštěvuje dvě či více sousedních honiteb.

Všem uživatelům honiteb
v působnosti Krajského úřadu
Pardubického kraje
Strana 2 (celkem 2)
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 46 6026111  Fax: +420 46 6026220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8–17 hod.
Krajský úřad stanovil závazný termín sčítání zvěře na den 27. února 2021. V případě, že
by některý držitel honitby, případně držitel sousední honitby, nesouhlasil s výsledkem sčítání
zvěře, krajský úřad určil nový konečný termín dne 20. března 2021.
Krajský úřad připomíná následující opatření pro zdárný průběh sčítání zvěře:
 uživatel honitby je povinen (podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti) každoročně
provést, v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti, sčítání zvěře v honitbě
 výsledek sčítání zvěře uživatel honitby oznámí písemně do 5 dnů (ode dne provedení
sčítání) orgánu státní správy myslivosti - příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 60 zákona o myslivosti)
 uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby tak,
aby se držitel honitby mohl účastnit sčítání zvěře v honitbě, případně v sousedních honitbách
 držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým
zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům
 uživatel honitby seznámí osoby, provádějící v honitbě sčítání zvěře, s metodikou sčítání.
Mimo sčítání zvěře normované v příslušné honitbě je nutné provést i sčítání všech dalších
druhů zvěře, které se v honitbě vyskytují, aby bylo možné vyplnit statistický výkaz pro MZe
Mysl 1-01 v sloupci jarní kmenový stav zvěře v honitbě.
Ing. Martin Vlasák
„otisk razítka“ vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Obdrží na vědomí:
- odbory životního prostředí všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci Pardubického
kraje (DS)
- Okresní myslivecké spolky ČMMJ v rámci Pardubického kraje
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova
1665, 530 02 Pardubice (DS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (DS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky,
Šumperská 93, 790 01 Jeseník (DS)
- všem obecním úřadům v rámci Pardubického kraje s žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým (DS)
- Ministerstvo zemědělství ČR, oddělení rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1(DS)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (DS)
- Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova 1142, 500
02 Hradec Králové (DS)
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc (DS)
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21
Praha 5 (DS)
- Krajský úřad Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (DS)
- Úřední deska Krajského úřadu Pardubického kraje