ÚR ZTV Na Rudě 14.9.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.9.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 23.06.2011
Vaše značka:

Č.j.: 3100/11/SÚ/LHo
Spis.značka2169/11/SÚ/LHo
Počet listů:4
Počet příloh: 2 ověřené situace
1 ověřená DUR pro žadatele


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 12.09.2011

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 508 68 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice
Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice
Barbora Veselá, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
David Veselý, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Dešťová kanalizace - I. a II. část - ZTV „Na Rudě" Zdechovice (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.06.2011 podal
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
ZTV "Na Rudě" Zdechovice
Dešťová kanalizace - I. a II. část
(dále jen "stavba") v současně zastavěném území a mimo zastavěné území obce Zdechovice, na pozemcích parc. č. 609, 614, 615 a 622/9 v katastrálním území Zdechovice.
Příjezd a přístup ke stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci pozemek (parc. č. 615) a z části i po státní silnici č. I/2 (p. parc. č. 602) a č. III/3389 (na Morašice p.p.č. 609 vše v k. ú. Zdechovice).

Druh a účel umisťované stavby:
Navrhuje se umístění nové dešťové kanalizace DN 300 k odvedení dešťových vod z lokality „Na Rudě". Dešťové vody z nezastavěného území obce Zdechovice, spádově přilehlého k lokalitě „Na Rudě" budou zachyceny v horské vpusti umístěné na začátek otevřeného příkopu (p.p.č. 614). Z ní budou vody odváděny navrženou dešťovou kanalizací směrem ke státní silnici č. III/ 3389 a za šachtou DŠ0, v místě vjezdu na náměstíčko, budou vody pokračovat trasou dlážděného žlábku se zaústěním do stávající dešťové kanalizace v obci (šachta SŠ - p. parc. č. 622/9). Na kanalizačním sběrači je navrženo 6 nových revizních šachet DN 1000, délka nového řadu 109,5 m.

Umístění stavby na pozemku:
Dle ověřené podrobné situace č. výkresu F - I. část a F.1 - II. část, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - podrobné situace č. výkresu F - I. část v měřítku 1:700 a F.1 - II. část v měřítku 1:250, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavbou ani staveništěm nesmí být omezen přístup a příjezd na přilehlé nemovitosti. Případné omezení vstupu na sousední pozemky musí být v dostatečném předstihu projednáno s jejich vlastníky.
3. Příjezd a přístup ke stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci pozemek (parc. č. 615) a z části i po státní silnici č. I/2 (p. parc. č. 602) a č. III/3389 (na Morašice p.p.č. 609 vše v k. ú. Zdechovice).
4. Stavba dešťové kanalizace je dle § 55 odst. 1 písm. c), e) vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vodní dílo, které podle § 15 téhož zákona vyžaduje ke svému provedení, změně a změně jeho užívání povolení místně příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Přelouč).
Dle § 15 odst. 1 vodního zákona je třeba požádat i o povolení k nakládání s vodami.
5. Podmínky a upozornění uvedená v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a spolupůsobících organizací v řízení budou projektantem zapracovány do dalšího stupně PD pro vodoprávní řízení:
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - společné vyjádření zn. MUPC/11603/2011/OŽP/Ce ze dne 01.08.2011;
- MěÚ Přelouč, vodoprávní odd. - vyjádření č. j. MUPC 12046/2011 ze dne 27.07.2011;
- KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, siln. hospodářství a investic - stanovisko č. j. ODSHI-46094/2011 - Li ze dne 07.06.2011;
- Magistrát města Pardubic, úsek památkové péče - stanovisko č. j. MmP 45603/2011 ze dne 07.07.2011;
- Národní památkový ústav Pardubice - vyjádření archeologického odd. č. j. NPU-361/2180/2011/TC ze dne 12.07.2011,
6. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců sítí, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, podmínky zahrnující jejich ochranu, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech a dále podmínky vlastníků dopravní infrastruktury; tyto musí být respektovány a dodrženy v dokumentaci pro vodoprávní řízení. Další stupeň PD jim bude předložen ke schválení. Jedná se o tato vyjádření:
- ČEZ Distribuční služby, a.s., odd. Dokumentace Benešov zn. 001034091866 ze dne 04.05.2011;
- Správa a údržba silnic PK Doubravice - stanovisko č. j. SUSPK/2914/2011 ze dne 20.06.2011;
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Pardubice - vyjádření č. j. KRPE-53-398/ČJ-2011-170606;
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č. j. 63987/11 ze dne 28.04.2011 a č. j. 109154 ze dne 19.07.2011;
- Vodovody a kanalizace, a.s., Pardubice - vyjádření zn. Ja/11/k/99 ze dne 07.09.2011
7. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude zapracováno do projektové dokumentace pro vodoprávní řízení a bude dokladováno v žádosti o vydání povolení vodoprávního úřadu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Nikdo z účastníků řízení nevnesl v jeho průběhu žádnou námitku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623

Odůvodnění:
Dne 23.06.2011 podal žadatel Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dešťová kanalizace - I. a II. část, která je součástí stavby ZTV „Na Rudě" Zdechovice.
Navrhuje se umístění nové dešťové kanalizace DN 300 k odvedení dešťových vod z lokality „Na Rudě". Dešťové vody z nezastavěného území obce Zdechovice, spádově přilehlého k lokalitě „Na Rudě" budou zachyceny v horské vpusti umístěné na začátek otevřeného příkopu (p.p.č. 614). Z ní budou vody odváděny navrženou dešťovou kanalizací směrem ke státní silnici č. III/ 3389 a za šachtou DŠ0, v místě vjezdu na náměstíčko, budou vody pokračovat trasou dlážděného žlábku se zaústěním do stávající dešťové kanalizace v obci (šachta SŠ - p. parc. č. 622/9). Na kanalizačním sběrači je navrženo 6 nových revizních šachet DN 1000, délka nového řadu 109,5 m.
Stavba bude umístěna v současně zastavěném území a z části i mimo zastavěné území obce Zdechovice, na pozemcích parc. č. 609, 614, 615 a 622/9 v katastrálním území Zdechovice tak, jak je zakresleno na ověřené podrobné situaci č. výkresu F - I. část a F.1 - II. část, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci).
Příjezd a přístup ke stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci pozemek (parc. č. 615) a z části i po státní silnici č. I/2 (p. parc. č. 602) a č. III/3389 (na Morašice p.p.č. 609 vše v k. ú. Zdechovice).
Uvedeným dnem podání žádosti dne 23.06.2011 bylo zahájeno územní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel opatřením stavebního úřadu dne 30.06.2011 pod č. j. 2237/11/SÚ/LHo vyzván k doplnění žádosti do 29.07.2011 a řízení bylo usnesením přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.07.2011.
Stavební úřad opatřením ze dne 01.08.2011 pod č. j. 2632/11/SÚ/LHo oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům, vlastníkům technické a dopravní infrastruktury, spolupůsobícím organizacím a veřejnosti. Zároveň s tímto oznámením upozornil stavební úřad účastníky řízení v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění i na možnost seznámení se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to v době od 07.09. do 09.09.2011. Účastníky také stavební úřad upozornil na to, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí a nikoliv o další lhůtu k uplatnění námitek (koncentrační zásada řízení dle § 89 odst. 1 stavebního zákona). K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 06.09.2011. O jeho průběhu a výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení územního řízení upozorněni, že své námitky, stanoviska a připomínky k projednávané žádosti mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání (koncentrační zásada řízení dle § 89 odst. 1 stavebního zákona). Dokumentace pro územní řízení a podklady, které byly předmětem veřejného projednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby dnešního veřejného ústního jednání, což mu ukládá ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Obec Zdechovice má platný územní plán obce Zdechovice (Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 Usnesením č. 8), proto bylo účastníků řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti doručováno veřejnou vyhláškou a účastníků řízení dle § 85 odst. 1 téhož zákona jednotlivě. Jednotlivě bylo doručováno i dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Chvaletice od 02.08. do 18.08.2011 a na ObÚ Zdechovice od 03.08. do 05.09.2011.
Předmětná stavba veřejné technické infrastruktury je z části navržena i v nezastavěném území obce Zdechovice (horská vpusť a napojení na kanalizaci), dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze tuto stavbu do nezastavěného území umístit.
Stavba je umístěna i na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků. Žadatelem byly doloženy smlouvy s jednotlivými vlastníky:
- pozemek parc. č. 609 v k. ú. Zdechovice - smlouva o právu použití pozemku pro stavbu ze dne 26.07.2011;
- pozemek parc. č. 614 v k. ú. Zdechovice - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene ze dne 07.09.2011
Žadatelem byly dále k žádosti a v průběhu řízení předloženy všechny potřebné doklady pro posouzení umístění navrhované stavby - závazná stanoviska dotčených orgánů, spolupůsobících organizací a vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - společné vyjádření zn. MUPC/11603/2011/OŽP/Ce ze dne 01.08.2011 - s připomínkami;
- MěÚ Přelouč, vodoprávní odd. - vyjádření č. j. MUPC 12046/2011 ze dne 27.07.2011 - s podmínkami;
- KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, siln. hospodářství a investic - stanovisko č. j. ODSHI-46094/2011 - Li ze dne 07.06.2011 - s podmínkami;
- Magistrát města Pardubice, úsek památkové péče - stanovisko č. j. MmP 45603/2011 ze dne 07.07.2011 - s upozorněním;
- Národní památkový ústav, územní pracoviště Pardubice - vyjádření archeolog. odd. č. j. NPU-361/2180/2011/TC ze dne 12.07.2011 - s požadavky;
- Správa údržba silnic PK Doubravice - stanovisko č. j. SUSPK/2914/2011 ze dne 20.06.2011 - s podmínkami a č. j. SUSPK/4162/2011 ze dne 02.09.2011 - s podmínkou;
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Pardubice - vyjádření č. j. KRPE-53-398/ČJ-2011-170606 ze dne 01.07.2011 - s doporučením;
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové - stanovisko zn. PVZ/11/18183 ze dne 25.07.2011 - bez připomínek;
- Vodovody a kanalizace, a.s., Pardubice - vyjádření zn. Ja/11/k/99 ze dne 07.09.2011 - s připomínkami;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. ROSS-Pardubice - vyjádření zn. 1886/11/134 ze dne 09.05.2011 - bez připomínek;
- ČEZ Distribuce, a. s., Odd. Dokumentace Benešov - vyjádření zn. 001034091866 ze dne 04.05.2011 - s připomínkou a souhlas na situaci zn. 1035890029 - s podmínkou;
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č. j. 63987/11 ze dne 28.04.2011 - s podmínkami a č. j. 109154/11 ze dne 19.07.2011 - s podmínkami;
Stavbou, její II. částí, bude dotčeno silniční těleso silnice č. III/3389 - pozemek parc. č. 609 v k. ú. Zdechovice, příslušný silniční správní úřad MěÚ Přelouč, odbor dopravy a komunikací vydal rozhodnutí - povolení zvláštního užívání této komunikaci k uložení inženýrských sítí dne 26.07.2011 pod č. j. MUPC 11898/2011 (právní moc 23.08.2011) s těmito podmínkami:
- Územní rozhodnutí, popř. stavební povolení lze vydat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Budou dodrženy podmínky č. 3, 5 a 6 vydaného stanoviska správcem této komunikace - Správou a údržbou silnic Pard. kraje ze dne 20.06.2011 č. j. SÚSPK/2914/2011.
- V předstihu min. 14 dnů před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad (MěÚ Přelouč) dle § 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění o vydání povolení zvláštního užívání komunikace - provádění stavebních prací.
- Sítě technického vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci silnic a ztěžovat provádění údržby dle ČSN 73 6005.
- Za dodržení podmínek zvláštního užívání zodpovídá Obec Zdechovice, IČ 00274623, jednající starostou obce Ing. Robertem Chuticem, tel. č. 606660236.
- Toto platné rozhodnutí musí být na vyžádání na místě předloženo silničnímu správnímu úřadu.
Doba zvláštního užívání se stanovuje od právní moci tohoto rozhodnutí po dobu životnosti podzemního vedení.
Stavbou, její I. částí, bude dotčena místní komunikace umístěná na pozemku parc. č. 615 k. ú. Zdechovice, věcně a místně příslušný silniční úřad, Obecní úřad ve Zdechovicích, vydal dne 25.07.2011 pod č. j. 690/11 rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku (právní moc 26.07.2011) s těmito podmínkami:
- Zabezpečení průjezdu pro všechna vozidla do a z lokality ze silnice III/3389 s nájezdem u domu čp. 23 ve Zdechovicích bez výluky. V době od 22 h do 6 h bude úsek sjízdný běžně.
- Výkopy budou opatřeny proti pádu chodců zábradlím nebo červenobílou páskou.
- Materiál a výkopek nebude ukládán na místní komunikace a bude ihned odvážen, resp. zpracován tak, aby neblokoval průjezdnost komunikace, to platí také pro odstavné stroje a zařízení.
- Boční vstup do domu čp. 23 z MK bude v případě potřeby po celou dobu trvání výkopových prací opatřen ocelovou lávkou se zábradlím.
- Vjezd na staveniště v lokalitě Na Rudě a do obou cest p.p.č. 614 a 615 k. ú. Zdechovice bude přerušen nejdéle na 2 h.
- Za řádný průběh prací, vč. instalace a údržby dopravního značení, převzetí a vrácení místních komunikací majiteli odpovídá zhotovitel díla, tj. firma Chemostav Pardubice, a.s.
- Trasa a provedení přípojky bude provedeno v souladu s projekty ostatních sítí, které zpracovává fa TERY ART, p. Tereska, tel .č. 603859185, to platí pro projekt i realizaci.
- Před vlastní realizací stavby v silničním pozemku požádá zhotovitel stavby, tj. firma Chemostav Pardubice, a.s. Obec Zdechovice o povolení zvláštního užívání pro stavební práce ve smyslu § 25 odst. 66 písm. c) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, kde budou upřesněny podmínky pro práce v silničním tělese, termín provádění a odpovědná osoba.
- Pro stavební práce, které si vyžádají omezení silničního provozu, odsouhlasí zhotovitel stavby pro zajištění bezpečnosti silničního provozu s Policií ČR DI Pardubice na základě dopravního opatření zhotovitele stavby. Umístění přechodového dopravního značení, o které je zhotovitel povinen požádat Obec Zdechovice zároveň s žádostí o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce v silničním pozemku.
- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silnice, povolení však nenahrazuje územní rozhodnutí ani stavební povolení.
- Rozhodnutí je vydáno pro účely umístění stavby v území. Platnost rozhodnutí se stanovuje do ukončení životnosti podzemního zařízení - dešťové kanalizace.
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy silničního správního úřadu. Pokud tak neučiní, zajistí jejich odstranění a likvidaci věci silniční správní úřad na náklady vlastníka stavby.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
- Po dokončení stavby - před zahájením kolaudačního řízení, bude Obci Zdechovice předáno geodetické zaměření podzemního vedení a to papírové i v elektronické podobě.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení, zařízení a stavby, vztahující se k umístění a pro projektovou přípravu stavby byly žadateli podmínkami rozhodnutí uloženy k plnění a projektantovi k zapracování do dalšího stupně PD pro povolení stavby.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány, spolupůsobícími organizacemi, vlastníky technické a dopravní infrastruktury a posoudil shromážděné doklady a podklady.
V závěru řízení dospěl stavební úřad k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou ÚPD - Územním plánem obce Zdechovice. I přesto, že se projednávaná stavba navrhuje z části mimo zastavěné území obce Zdechovice, lze ji podle § 18 odst. 5 stavebního zákona do tohoto území umístit. Její umístění je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území, požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavba z ekologického hlediska nebude mít negativní vliv na životní prostředí (bylo vydáno souhlasné stanovisko orgánu životního prostředí dle zvláštních právních předpisů).
Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Josefem Holubem, Chrast, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. ČKAIT 0700595 a splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení: Obec Zdechovice, tomuto bylo doručováno jednotlivě.
Podle § 85 odst. 2 stavebního řízení jsou dalšími účastníky řízení: vlastníci dotčených pozemků a dopravní infrasrtuktury, na kterých se navrhuje umístění stavby - Pardubický kraj, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pard. kraje Doubravice (parc. č. 609 k. ú. Zdechovice) a ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., Hradec Králové (parc. č. 614 k. ú. Zdechovice) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha (vlastník pozemku parc. č. 602 k. ú. Zdechovice); Ivana Čermáková, Martina Moravcová (spoluvlastníci pozemku st,. č. 33 k. ú. Zdechovice a čp. 89 ve Zdechovicích); Barbora Veselá a David Veselý (spoluvlastníci pozemku st. č. 34/1k. ú. Zdechovice a čp. 90 ve Zdechovicích); Ing. Vladimír Dušek, Ludmila Dušková, Jiří Marek, Kateřina Marková (spoluvlastníci pozemku st. č. 32 k. ú. Zdechovice a čp. 23 ve Zdechovicích); Zdeňka Čermáková (vlastník pozemku parc. č. 160/1 k. ú. Zdechovice); Petr Kupka a Jana Kupková (spoluvlastníci pozemku parc. č. 490/9 k. ú. Zdechovice); Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Obec Zdechovice - vlastníci technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení. Těmto bylo doručováno veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Stavební úřad doručil účastníkům řízení veřejnou vyhláškou spolu s oznámením o zahájení územního řízení i sdělení podle § 36 odst. 3 správního řádu, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě od 07.09 do 09.09.2011. Účastníky řízení upozornil i na to, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí a nikoliv o další lhůtu k uplatnění námitek (v územním řízení je uplatněna koncentrace řízení dle § 89 odst. 1 stavebního zákona, námitky bylo možno uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání dne 06.09.2011). V dané lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího správního orgánu - Stavební úřad MěÚ Chvaletice.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

otisk
úředního razítka
Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl před vydání tohoto rozhodnutí zaplacen.

Příloha k územnímu rozhodnutí (po nabytí právní moci):
2x ověřená situace s umístěním stavby

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci):
1x ověřená DUR

Rozdělovník:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručováno doporučeně na doručenku (do datových schránek):
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice IDDS: zkza5qh

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písmene a), b) stavebního zákona - doručováno veřejnou vyhláškou:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pard. kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice IDDS: ffhk8fq
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 508 68 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice
Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice
Barbora Veselá, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
David Veselý, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

dotčené orgány (s vyznačením právní moci):
Městský úřad Přelouč, vodoprávní oddělení, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky - tohoto rozhodnutí o umístění stavby na úřední desce a to i způsobem umožňující dálkový přístup.

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice

 

Toto územní rozhodnutí o umístění stavby musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje - Městský úřad Chvaletice, a to po zákonem stanovenou dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí bude také vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup Obecního úřadu ve Zdechovicích, po stejnou zákonem stanovenou dobu. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne .......14.9.2011..........................

Sejmuto dne .................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup .......14.9.2011..........................

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto územního rozhodnutí o umístění stavby na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.