Stanovení přechodné úpravy provozu: Odbor dopravy - prodloužení uzavírky a přechodné úpravy II/3

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.12.2021
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), na základě žádosti společnosti Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, se sídlem
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, zastoupené na základě plné moci společností Dopravní Značení
Pardubice s.r.o., IČ 25931016, se sídlem Legionářská 155, 533 51 Pardubice - Rosice (dále „Žadatel“),
podané dne 05.11.2021


stanoví


v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní
inspektorát Pardubice č.j. KRPE-89040-1/ČJ-2021-170606 ze dne 24.11.2021 a souhlasem Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KrÚ 86706/2021-Ky ze dne 22.11.2021, ve
smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
přechodnou úpravu provozu
na silnicích I/2, II/322, II/338, III/3224, III/3227, III/3228 spočívající v umístění přechodného dopravního
značení:

- podle přiložených situací dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení
dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Platnost úpravy: 16.12.2021 – 06.05.2022

Důvod: realizace stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat“
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné
dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
2. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.
3. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. 4. 2015.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnici
od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb.
6. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
7. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném
k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních
podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
8. Instalované dopravní značení a dopravního zařízení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem
Odůvodnění:
Společnost Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, zastoupena
na základě plné moci společností Dopravní Značení Pardubice s.r.o., IČ 25931016, se sídlem Legionářská 155,
Rosice, 533 51 Pardubice, požádala dne 05.11.2021 Městský úřad Přelouč, odbor stavební, o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnicích I/2, II/322, II/328, III/3224, III/3227, III/3228 z důvodu označení
objízdných tras při uzavírce silnice II/322 v obci Kojice.
K žádosti bylo zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice,
dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-89040-1/ČJ-2021-170606 ze dne 24.11.2021 s podmínkami:
1) Bude doplněno návěstění uzavírky (dz č. IS11a) na silnici č. III/3227 a č. III/3228 před x II/322.
2) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
(čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
3) Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních
komunikacích.
4) Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP65 "Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích" a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
Podmínky dotčeného orgánu byly zahrnuty do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu a zohledněny
v návrhu DIO.
K žádosti byl dále zajištěn souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (správní orgán stanovující přechodnou úpravu na komunikacích I. třídy).
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V souladu s ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Příloha: situace dopravního značení