stanovení přechodné úpravy provozu: Morašice III/3389 - průtah obcí

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 22.10.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:ST/12534/2021/Ju
Č.j.:MUPC 14111/2021
Spis.,skart.znak280.4, S, 5
Vyřizuje:Ing. Jiří Jura
Tel.:466 094 150
E-mail:jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 9.8.2021


Žadatel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice, zastoupená LETS DZ s.r.o., 5. května
1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, se
sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost LETS DZ s.r.o.,
IČ 06569030, se sídlem 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále „Žadatel“), podané dne 14.07.2021
stanovuje


v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní
inspektorát Pardubice č.j. KRPE-53974-2/ČJ-2021-170606 ze dne 20.07.2021 a souhlasu Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.07.2021, ve smyslu ustanovení § 77
odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích


přechodnou úpravu provozu
na silnicích č. I/2, II/338, III/3389, III/3384 spočívající v umístění přechodného dopravního značení:


podle přiložených situací dopravního značení
- B 28 (Zákaz zastavení) – v místě točny k zajištění bezpečného otočení autobusu
a dále dle podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, dopravní inspektorát Pardubice čj. KRPE-53974-2/ČJ -2021-170606 ze dne 20.07.2021:
Dopravní značení č. B 1, Z 2 bude umístěno na všech vjezdech do prostoru uzavírky.
za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Č.j. MUPC 14111/2021 str. 2
Platnost úpravy: 16.08.2021 – 22.10.2021
Důvod: označení uzavírky silnice III/3389 v obci Morašice a objízdných tras při realizaci stavby „Morašice –
III/3389 – průtah obcí“


Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Jiří Lorenc (LETS DZ s.r.o.), tel.: 606 642 987
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné
dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
2) Dle postupu prací bude umožněn vjezd rezidentům do uzavřeného úseku silnice III/3389 (doplněním
E13 „Mimo rezidentů obce Morašice“).
3) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.
4) Umístění náhradní zastávky autobusové dopravy bude v souladu s čl. 6.1.1.1 ČSN 73 6425-1.
5) Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. 4. 2015.
6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnici
od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
7) Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015
Sb.
8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
9) Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném
k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních
podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
10) Instalované dopravní značení a dopravního zařízení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.
11) Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem.


Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, na základě žádosti společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ
25253361, se sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice, kterou na základě plné moci zastupuje společnost
LETS DZ s.r.o., IČ 06569030, se sídlem 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, podané dne
14.07.2021, v souladu se souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (správní orgán stanovující přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy), a po jejím posouzení
stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích č. I/2, II/338, III/3389, III/3384, a to za podmínek výše
uvedených, jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.
K žádosti bylo zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j.
KRPE-53974-1/ČJ-2021-170606 ze dne 20.07.2021 s podmínkami:
1) Dz č. Z2, B1 bude umístěno na všech vjezdech do prostoru uzavírky
2) S ohledem na zajištění bezpečnosti účastníků provozu by měl být do uzavírky umožněn vjezd pouze
vozidlům stavby a vozidlům IZS. Tomu musí odpovídat zpevnění a provedení komunikace na staveništi.
3) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.
S ohledem na zajištění obecných požadavků na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
správní orgán upravil návrh přechodné úpravy provozu dle požadavků dotčeného orgánu, s výjimkou bodu 2)
Č.j. MUPC 14111/2021 str. 3
stanoviska, kdy správní orgán s ohledem na zajištění individuální dopravní obslužnosti obce Morašice umožnil
vjezd rezidentů do uzavírky.
V souladu s ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.


Poučení:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.


Lubomír Novotný
vedoucí odboru


Příloha: situace dopravního značení


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného
obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.
Vyvěšeno dne: ……9.8.2021…….. Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Obdrží:
účastníci (doručenky)
LETS DZ s.r.o., IDDS: ay2v5uw
dotčené orgány
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
Městský úřad Přelouč - úřední deska
Obecní úřad Zdechovice - úřední deska, IDDS: zkza5qh
Obecní úřad Morašice - úřední deska, IDDS: 5jma435