Sdělení - odvodnění Spytovice 14062010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 04.05.2010
Vaše značka:

Č.j.: 1960/10/SÚ/LHo
Spis.značka 1624/10/SÚ/LHo
Počet listů:1
Počet příloh:


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 10.06.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v územním řízení zahájeném dne 04.05.2010 na žádost, kterou podal
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
(dále jen "žadatel"), ve věci umístění stavby
Odvodnění Spytovice
mimo současně zastavěné území obce Spytovice (dle platného ÚP Zdechovice), na pozemku parc. č. 541 a pozemku dle původního pozemkového katastru 544 v katastrálním území Spytovice.

Navrhuje se umístění odvodňovacího potrubí k neškodnému převedení srážkových vod přitékajících z východní strany z přilehlých zemědělských pozemků, které se hromadí ve stávajícím zasakovacím příkopu podél komunikace, do Krasnického potoka. Po přívalových srážkách dochází k naplnění příkopu, přelévání přes komunikaci a k zatopení níže ležících nemovitostí. Navrženým řešením je zachycení vyšších srážkových vod do příkopu a jejich převedení potrubím do Krasnického potoka. Délka odvodňovacího potrubí bude cca 120,0m.
Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn po pozemku dle PK 544 a parc. č. 541.
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě na tel. č. 466 768 471. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 

 

 

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Rozdělovník:
účastníkům řízeni dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je doručováno veřejnou vyhláškou
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení tohoto sdělení - veřejná vyhláška na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po vyvěšení je třeba potvrzenou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice.

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

Tato veřejná vyhláška - sdělení seznámení s podklady rozhodnutí, musí být vyvěšena po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu ve Chvaleticích.

Vyvěšeno dne ......14.6.2010..............................

Sejmuto dne .....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne .......14.6.2010...............................

Razítko a podpis .........