rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodloužení stavebního povolení-stavba Oprava veřejně přítsupných účel.komunikací ve Zdechovicích.

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 3.10.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:ST/2554/2021/Ju
Č.j.:MUPC 16086/2021
Spis.,skart.znak: 280.13, A, 20
Vyřizuje:Ing. Jiří Jura
Tel.:466 094 150
E-mail:jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 10.9.2021


Účastníci řízení:
Stavebník:
Obec Zdechovice, IČ 00274623, se sídlem Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Ing. Zita Schuchová, Zelená 1037, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
MUDr. Sabina Schuchová, Eliášova 466/26, 160 06 Praha 6 – Bubeneč
Ing. Tomáš Schuch, Zelená 1037, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna:
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 3/1, 10, 11, 12/1, 59/1, 60/1, 61, 63, 64, 73/2, 118, 119, 131, 155, 185, 191, 192, 219, 230, 268,
279, parc. č. 9, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/7, 11/10, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4,
41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 81/44, 84/1, 84/2, 98/2, 99, 107, 111/2, 113, 119, 121/2, 121/3, 121/5, 123/1,
167, 200/2, 202, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/10, 385/20, 400, 401/2, 423, 604/7, 632, 640 v katastrálním
území Zdechovice
Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám:
Zdechovice č.p. 1, č.p. 120, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 49, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 68, č.p. 55, č.p. 64, č.p. 110, č.p. 109, č.p.
130, č.p. 164, č.p. 166, č.p. 165, č.p. 169, č.p. 51 a č.p. 113


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ


Výroková část:
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
§ 16 a § 40, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na podkladě
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 05.02.2021 podala
obec Zdechovice, IČ 00274623, se sídlem Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice (dále jen "stavebník"),
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona


p r o d l u ž u j e


platnost stavebního povolení, které vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč dne 28.04.2017 pod č. j.
MUPC 7896/2017 a spis. zn. ST 21329/2016/Ju na stavbu
„Oprava veřejně přístupných účelových komunikací ve Zdechovicích“
(dále jen "stavba") 11/6, 18/1, 81/29, 100, 121/1, 201/1, 385/3, 385/19, 580, 598, 602, 604/3, 604/5, 618, 621/1,
621/2 v katastrálním území Zdechovice
do 30.05.2023.


Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Zdechovice, IČ 00274623, se sídlem Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Zita Schuchová, Zelená č.p. 1037, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Tomáš Schuch, Zelená č.p. 1037, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Sabina Schuchová, Eliášova č.p. 466/26, 160 00 Praha 6-Bubeneč
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 6 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude
dokončena do 31.12.2023.


Před zahájením stavby stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a
dotčených orgánů, pokud byla časově omezena.
Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.


Odůvodnění:
Dne 05.02.2021 obdržel Odbor stavební Městského úřadu Přelouč žádost o prodloužení platnosti stavebního
povolení na stavbu „Oprava veřejně přístupných účelových komunikací ve Zdechovicích“ (dále jen "stavba")
11/6, 18/1, 81/29, 100, 121/1, 201/1, 385/3, 385/19, 580, 598, 602, 604/3, 604/5, 618, 621/1, 621/2 v
katastrálním území Zdechovice, které vydal Odbor stavební, Městského úřadu Přelouč dne 28.04.2017 pod č. j.
MUPC 7896/2017. Stavební povolení nabylo právní moci dne 30.05.2017. Platnost stavebního povolení byla
prodloužena rozhodnutím čj. MUPC 9054/2019 ze dne 2.5.2019 (právní moci nabylo 4.6.2019).
Stavba nebyla dosud zahájena. O prodloužení platnosti stavebník žádá z důvodu nedostatku finančních
prostředků na realizaci stavby.
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 01.03.2021 pod čj.
MUPC 3553/2021 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení dotčeným orgánům a
účastníkům řízení a jelikož mu byly známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečný podklad pro její
posouzení, upustil v souladu s ust. § 112 odst. 2) stavebního zákona od místního šetření a stanovil lhůtu, do
které mohli uplatnit účastníci řízení své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků stanovil speciální stavební úřad tak, že za účastníka řízení byl vzat stavebník, vlastníci
pozemků dotčených stavbou, vlastníci sousedních pozemků a dále vlastníci a správci inženýrských sítí.
Vlastnické vztahy k pozemkům byly ověřeny v katastru nemovitostí.
Č.j. MUPC 16086/2021 str. 3
Při doručování oznámení o zahájení řízení bylo zjištěno úmrtí účastníka řízení – Ing. Pavla Schucha (nar. 1958).
Stavební úřad dne poslal dne 24.03.2021 dotaz Okresnímu soudu v Kolíně týkající se dědického řízení po
zemřelém účastníkovi, současně stavební úřad pro předběžnou otázku přerušil. Dne 22.07.2021 obdržel stavební
úřad od notářky Mgr. Petry Němcové, se sídlem nám. Husovo 61, Český Brod sdělení s okruhem dědiců – Ing.
Zita Schuchová, Ing. Tomáš Schuch, MUDr. Sabina Schuchová. Stavební úřad oznámil dědicům dne
26.07.2021 zahájení řízení.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební
povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl. Žadateli bylo vyhověno v délce
prodloužení platnosti stavebního povolení (v žádosti uvedeno o 2 roky), což je v souladu s ustanovením § 115,
odst. 4 stavebního zákona. Stavební úřad přiměřeně prodloužil lhůtu pro dokončení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, u něhož se odvolání
podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník -
odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného
obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.


Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. MUPC 16086/2021 str. 4
Poplatek:Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevyměřuje


Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Zita Schuchová, Zelená č.p. 1037, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Tomáš Schuch, Zelená č.p. 1037, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Sabina Schuchová, Eliášova č.p. 466/26, 160 00 Praha 6-Bubeneč
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 3/1, 10, 11, 12/1, 59/1, 60/1, 61, 63, 64, 73/2, 118, 119, 131, 155, 185, 191, 192, 219, 230, 268,
279, parc. č. 9, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/7, 11/10, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 20, 21/1, 21/2, 25, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4,
41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 81/44, 84/1, 84/2, 98/2, 99, 107, 111/2, 113, 119, 121/2, 121/3, 121/5, 123/1,
167, 200/2, 202, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/10, 385/20, 400, 401/2, 423, 604/7, 632, 640 v katastrálním
území Zdechovice
Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám:
Zdechovice č.p. 1, č.p. 120, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 49, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 68, č.p. 55, č.p. 64, č.p. 110, č.p. 109, č.p.
130, č.p. 164, č.p. 166, č.p. 165, č.p. 169, č.p. 51 a č.p. 113
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Obecní úřad Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice