Rozhodnutí o umístění stavby Zdechovice plynofikace 1

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.2.2012
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 21.11.2011
Vaše značka:

Č.j.: 0127/12/SÚ/LHo
Spis.značka3952/11/SÚ/LHo
Počet listů:6
Počet příloh:
po nabytí právní moci:
1 k rozhodnutí
1 pro žadatele


Vyřizuje: L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz


Ve Chvaleticích dne 11.01.2012

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623
v zastoupení
Ing. Petr Bukovský, PBPLUS, Edvarda Beneše 1633, 535 01 Přelouč

další účastníci spojeného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) a § 109 odst. 1 písm. c), d), e), f) stavebního zákona
Petr Fořt, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Vladislava Fořtová, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
František Forst, Gagarinova 1242, 535 01 Přelouč
Zdeněk Forst, Havířská stezka 139, 284 01 Kutná Hora-Šipší
Milena Koberová, Gagarinova 1243, 535 01 Přelouč
Štefanie Forstová, Zdechovice 109, 533 11 Zdechovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
JUDr. Jitka Greifová, Jasmínova 2691/41, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Petr Lánský, Říkov 3, 552 03 Česká Skalice
Jarmila Lánská, Říkov 3, 552 03 Česká Skalice
Vladimír Zvelebil, Dukelská 70, 539 74 Předhradí
Renáta Procházková, Československé armády 980, 535 01 Přelouč
Karel Schuch, Zdechovice 130, 533 11 Zdechovice
Eva Schuchová, Zdechovice 130, 533 11 Zdechovice
Václav Vaníček, Zdechovice 75, 533 11 Zdechovice
Miroslav Krupička, Zdechovice 74, 533 11 Zdechovice
RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové
VČP Net s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby Zdechovice - plynofikace (1), kterou dne 21.11.2011 podala
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623, kterou na základě plné moci zastupuje
Ing. Petr Bukovský, PBPLUS, Edvarda Beneše 1633, 535 01 Přelouč
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
Zdechovice - plynofikace (1)
(dále jen "stavba") v současně zastavěném území a zastavitelné ploše obce Zdechovice, na pozemcích st. č. 118, 119, parc. č. 121/1, 384/2, 602, 591/2 a pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr č. 384/3, 604 v katastrálním území Zdechovice.

Stavba obsahuje:
umístění a provedení nového STL plynovodu P1 (PE dn 90) do intravilánu obce z lokality U Ovčína (sem bude přiveden přivaděč P1 z regulační stanice Spytovice - není předmětem této stavby) a STL přípojek k několika domům podél plynovodu (k čp. 109, 110, 130, 76 a p.p.č. 384/2 a st. č. 12/1 v k. ú. Zdechovice). Koncový úsek STL řadu se převede přes státní silnici č. I/2 (protlakem) do zeleného pásu (chodníku) při silnici č. 3228a (směr Řečany n/L), kde se zaslepí (bude připraveno pro napojení 2. etapy plynofikace obce). Druhý napojovací bod pro 2. etapu bude zřízen v travnaté ploše před státní silnicí č. I/2 (pozemek parc. č. 121/1) tak, jak je uvedeno v ověřené situaci (mapa KN 1:2000) č. výkresu P2.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - situací s umístěním stavby, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Ověřenou situaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případné změny v umístění stavby musí být včas projednány na stavebním úřadě.
2. Umístěním stavby ani jejím ochranným pásmem nebudou dotčeny jiné pozemky než výše uvedené.
3. Příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn po obecních pozemcích.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Ing. Petr Bukovský, Přelouč, ČKAIT č. 0700407.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího včasného projednání na stavebním úřadě.
2. Stavbou, staveništěm ani ochranným pásmem nebudou dotčeny jiné pozemky. V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou vstupy na pozemky včas projednány s jejich vlastníky.
3. K přilehlým nemovitostem musí být v průběhu stavby zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy, výkopy musí být zajištěny proti pádům, v noci a za snížené viditelnosti budou osvětleny.
4. Stavební nebo zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavby polohové a výškové vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetem. Vytyčovací schéma bude předloženo nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Předmětná stavba musí být koordinována s vydanými rozhodnutími pro povolení stavby ZTV Zdechovice - U Ovčína (PD zpracována spol. Atelier AURUM s.r.o. Pardubice a elektro rozvody VČE - montáže, a.s. Pardubice).
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi.
7. Je třeba dodržet požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující technické požadavky na provádění staveb a příslušné platné normy ČSN pro danou stavbu. Zejména při pokládce kabelu je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení", v platném znění.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby.
9. Stavební úřad bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě.
10. Stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2012. Po jejím dokončení je povinností stavebníka požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle § 12 (příloha č. 5) vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona.
11. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Nejpozději před zahájením stavby stavebník na stavební úřad oznámí název a sídlo zhotovitele stavby.
12. Stavebník nebo stavební podnikatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací u odpovědných pracovníků vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vytyčení všech podzemních vedení a zařízení - napojení, křížení, ochranné pásmo. Jde o vodovodní, telekomunikační, kanalizační, elektro vedení a zařízení a vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Bez tohoto vytýčení nelze zemní práce zahájit!!
13. Zemní práce budou prováděny se zvýšenou opatrností a v blízkosti stávajícího podzemního vedení a „krizových" míst zásadně ručně.
14. Stavební podnikatel se při provádění stavby bude řídit pokynů odpovědných pracovníků vlastníků technické infrastruktury a bude dodržovat předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemních vedení a zařízení. Musí respektovat podmínky stanovené pro provedení povolované stavby uvedené v jejich vyjádřeních a souhlasech:
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č. j. 143071/10 ze dne 26.11.2010
- Vodovody a kanalizace, a.s., provoz Přelouč zn. HM/10/V-K/178-73 ze dne 01.12.2010
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV. zn. 001030836365 ze dne 06.12.2010 a ze dne 25.05.2011
15. Nutno respektovat podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. ROSS Pardubice uvedené ve vyjádření zn. 5000567656 ze dne 09.01.2012.
16. Je třeba dodržet podmínky souhlasu vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 602 k. ú. Zdechovice (státní silnice I/2) Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, Správa Pardubice č. j. 089585/738200/Čž/2010 ze dne 06.12.2010.
17. Stavba se nachází v 50m ochranném pásmu lesa (lesní pozemek parc. č. 107 k. ú. Zdechovice), orgán ochrany lesa odboru ŽP MěÚ Přelouč vydal závazné stanovisko pod č. j. MUPC/15171/2010/OŽP/NF ze dne 07.12.2010 s podmínkami, které je třeba při realizaci stavby dodržet.
18. Stavba je plánovaná na území s archeologickými nálezy, stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění oznámit svoji plánovanou stavební činnost na adresu Archeologický ústav AVČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
Dále je nutno dodržet požadavky uvedené ve vyjádření archeologického oddělení Národního památkového ústavu, Územní pracoviště Pardubice č. j. NPU-361/3903/2010/TC ze dne 03.12.2010.
19. Materiály, výrobky a konstrukce pro stavbu musí vyhovovat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někt. zákonů a navazujících nařízení vlády (§ 156 stavebního zákona). Certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály budou stavebníkem předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
20. S veškerými odpady, které budou vznikat v průběhu stavby i z další činnosti je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, a s ním souvisejících prováděcích předpisů (odpady, které nebude možno využít, budou recyklovány, a pouze nevyužitelný odpad bude nezávadně odstraněn - uložením na povolené skládce). K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o nezávadném odstranění veškerého odpadu.
21. K případnému nutnému kácení dřevin (obvod kmene 80 cm nebo plocha dřevin více než 40m2) je nutné povolení místně příslušného obecního úřadu - ObÚ Zdechovice. Dřeviny, které by mohly být v důsledku stavební činnosti poškozeny (kmenové náběhy, kořeny) budou preventivně opatřeny účinným bedněním, které bude po dokončení stavby odstraněno. Pokud dojde v průběhu stavby k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny.
22. Výkopový nekontaminovaný materiál bude použit na zpětný zához a hrubé terénní úpravy.
23. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na dotčených ani sousedních nemovitostech, nesmí dojít k nadměrnému znečištění, k nepořádku a ničení zeleně.
24. Předmětnou stavbou nesmí být narušen ani ohrožen provoz na dotčených místních komunikacích ani na přilehlých státních silnicích č. III/3228a a I/2. Tyto nesmí být v průběhu stavby znečišťovány. V případě znečištění musí být toto ihned odstraněno.
25. V průběhu stavby je nutné na staveništi udržovat maximální čistotu a pořádek. Vhodným způsobem je nutné zajistit snížení prašnosti a hluku. Dále bude zhotovitel dbát na čistotu dopravních prostředků a mechanizmů, zejména zajistí ochranu proti případnému úkapu ropných látek.
26. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených drobných odchylek oproti stavebnímu povolení a ověřené PD
- geometrický plán pro zaměření stavby
- stavební deník
- vytyčovací výkres stavby
- výchozí revizní zprávu plynového zařízení (STL řad + přípojky).
27. Po dokončení stavby budou plochy dotčené stavbou upraveny a uvedeny v předešlý stav.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623

Odůvodnění:
Dne 21.11.2011 podal stavebník Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623, kterého na základě plné moci ze dne 30.11.2010 zastupuje Ing. Petr Bukovský, PBPLUS, Edvarda Beneše 1633, 535 01 Přelouč, žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění a provedení stavby Zdechovice - plynofikace (1) a žádost o spojení obou řízení.
Stavba obsahuje umístění a provedení nového STL plynovodu P1 (PE dn 90) do intravilánu obce z lokality U Ovčína (sem bude přiveden přivaděč P1 z regulační stanice Spytovice - není předmětem této stavby) a STL přípojek k několika domům podél plynovodu (k čp. 109, 110, 130, 76 a p.p.č. 384/2 a st. č. 12/1 v k. ú. Zdechovice). Koncový úsek STL řadu se převede přes státní silnici č. I/2 (protlakem) do zeleného pásu (chodníku) při silnici č. 3228a (směr Řečany n/L), kde se zaslepí (bude připraveno pro napojení 2. etapy plynofikace obce). Druhý napojovací bod pro 2. etapu bude zřízen v travnaté ploše před státní silnicí č. I/2 (pozemek parc. č. 121/1) tak, jak je uvedeno v ověřené situaci (mapa KN 1:2000) č. výkresu P2.
Stavba bude umístěna a vybudována v současně zastavěném území a na něj navazující zastavitelné ploše 4.a., lokalita U Ovčína, obce Zdechovice, na pozemcích st. č. 118, 119, parc. č. 121/1, 384/2, 602, 591/2 a pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr č. 384/3, 604 v katastrálním území Zdechovice.
Stavební úřad usnesením ze dne 28.11.2011 č.j.4042/11/SÚ/LHo (právní moc 28.11.2011) rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o spojení územního řízení se stavebním. Usnesení bylo poznamenáno do spisu (§ 76 odst. 3 správního řádu). O spojení obou řízení rozhodl stavební úřad, protože pro území je schválen územní plán pro obec Zdechovice, stavba bude umístěna v zastavěném území a zastavitelné ploše obce a podmínky pro umístění stavby jsou v území jednoznačné.
Uvedeným dnem podání žádostí 21.11.2010 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 29.11.2011 pod č. j. 4043/10/SÚ/LHo oznámil spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 05.01.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. ˇ
Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům bylo doručováno jednotlivě. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože obec Zdechovice má platný územní plán. Účastníkům řízení dle § 109 téhož zákona bylo doručováno jednotlivě.
Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli v oznámení o zahájení spojeného řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávaným žádostem mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání. Dokumentace pro spojené řízení a podklady, které byly předmětem veřejného ústního jednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby veřejného ústního jednání, což mu ukládá § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Spolu s oznámením o zahájení spojeného řízení stavební úřad zaslal účastníkům řízení i sdělení, že se mohou před vydáním požadovaného rozhodnutí seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jejich doplnění podle § 36 odst. 3 správního řádu. Pro seznámení s podklady stanovil lhůtu v době 06.01., 09.01., 10.01.2012 s tím, že po této bude rozhodnuto ve věci. Zároveň účastníky řízení upozornil na to, že se jedná o lhůtu k seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí a že se nejedná o další lhůtu k uplatnění námitek V územním i stavebním řízení je uplatňována koncentrace řízení (§ 89 odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona), podle které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce i elektronické MěÚ Chvaletice od 01.12. do 19.12.2011 a na ObÚ Zdechovice od 30.11. do 19.12.2011.
I. Umístění stavby:
Žadatelem byly k žádosti předloženy všechny potřebné doklady pro její posouzení:
VČP Net, s.r.o., Hradec Králové - garanční protokol zn. 149571 ze dne 01.07.2011 - s podmínkou; Smlouva o smlouvě budoucí nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plyn. zařízení č. 1511000599/149571 ze dne 16.08.2011 - Obec Zdechovice a VČP Net, s.r.o., Hradec Králové; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/273/3/2011 ze dne 31.10.2011 na pozemcích parc. č. 121/1, 591/2 a dle PK č. 384/3, 604 v k. ú. Zdechovice - Obec Zdechovice (vlastník dotčených pozemků) a VČP Net, s.r.o., Hr. Králové; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/273/3/2011 ze dne 12.12.2011 na pozemku parc. č. 602 v k. ú. Zdechovice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, VČP Net, s.r.o., Hr. Králové a Obec Zdechovice; souhlasy vlastníků, kteří mají zájem o zřízení plynovodní přípojky čp. 109, 110, 130, 76 a p. p.č. 384/2, st. č. 12/1 (pilíř bude umístěn před hranicí pozemku na obecním, vlastníci pozemků souhlas nedali, podpis pouze od nájemce); Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - souhlas vlastníka majetkového správce silnice č. I/2 a pozemku parc. č. 602 č. j. 089585/738200/Čž/2010 ze dne 06.12.2010 - s podmínkami; Obec Zdechovice - souhlas zn. 0959/2011 ze dne 27.09.2011; RWE Distribuční služby, s.r.o., Hr. Králové - stanovisko k PD zn. 5000550984 ze dne 21.11.2011 - s podmínkami; vyjádření zn. 5000551187 ze dne 23.11.2011 - s podmínkami, vyjádření zn. 5000567656 ze dne 09.01.2012 - s podmínkami; VUSS Pardubice - závazné stanovisko č. j. 9407/11645-ÚP/2010-1420 ze dne 01.12.2010 - bez připomínek; MěÚ Přelouč, odbor ŽP, orgán ochrany lesa - závazné stanovisko č. j. MUPC/15171/2010/OŽP/NF ze dne 07.12.2010 - s upozorněním; MěÚ Přelouč, odbor ŽP - společné vyjádření zn. MUPC/14980/2010/OŽP/Ce ze dne 16.12.2010 - bez připomínek, z hlediska nakládání s odpady s upozorněním; KrÚ PK Pardubice, odbor ŽP a zemědělství stanovisko zn. 90746/2010/OŽPZ/VR ze dne 17.12.2010 - záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality a stanovisko zn. 90749/2010/OŽPZ/VR ze dne 17.12.2010 - záměr se nedotýká zájmů ochrana přírody a krajiny svěřených do působnosti krajského úřadu; Magistrát města Pardubic, úsek památkové péče - stanovisko č. j. MmP 79599/2010 ze dne 02.12.2010 - s upozorněním; HZ sbor PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. HZPA-6-1086/2010-Pe ze dne 20.12.2010 - bez připomínek; KrÚ Pk Pardubice, odbor dopravy, SH a investic - rozhodnutí povolení zvláštního užívání (státní silnice I/2) č. j. ODSHI-97745/2011-Ky ze dne 21.11.2011 (právní moc 22.11.2011) - s podmínkami; Obecní úřad Zdechovice, silniční správní úřad - rozhodnutí - povolení zvláštního užívání (místní komunikace) č. j. MK 1-2/2011 ze dne 27.09.2011 (právní moc 29.09.2011) - s podmínkami; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - vyjádření zn. 001030836365 ze dne 06.12.2010 - s podmínkami a souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 25.05.2011; Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č. j. 143071/10 ze dne 26.11.2010 - s podmínkami; Vodovody a kanalizace, a.s., provoz Přelouč zn. HM/10/V-K/178-73 ze dne 01.12.2010 - s podmínkami; Národní památkový ústav, Územní odborné prac. Pardubice , archeologické odd. - vyjádření č. j. NPU-361/3903/2010/TC ze dne 03.12.2010 - s podmínkami, Správa a údržba silnic PK Pardubice - č. j. SUSPK/6864/2011 ze dne 02.01.2012 - s upozorněním.
Stavba bude umístěna v silničním pozemku (parc. č. 602 k. ú. Zdechovice) státní silnice č. I/ 2, příslušný silniční správní úřad odbor dopravy, silničního hospodářství a investic KrÚ PK Pardubice vydal rozhodnutí - povolení zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku č. j. ODSHI-97745/2011-Ky dne 21.11.2011 (právní moc 22.11.2011) - s podmínkami:
- Povolení se vztahuje na umístění plynovodu do silnice I/2 v obci Zdechovice, na poz. parc. č. 602 v k. ú. Zdechovice, křiž. I/2 s III/3228a, protlakem, v rámci stavby „Obec Zdechovice - plynofikace (1), dle PD, kterou zpracoval Ing. Petr Bukovský, Přelouč.
- Žadatel zajistí splnění podmínek Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice ze dne 6.12.2010 č. j. 019585/38200/Čž/2010:
- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období (tj. listopad-březen).
- Montážní jámy budou umístěny mimo těleso komunikace, vytěžený materiál bude uložen mimo vozovku.
- Vozovka silnice I/2 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace.
- Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD ČR Správa Pardubice.
- Chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam, min. hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní líc chráničky).
- Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR - DI Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad - KrÚ, ODSHI Pardubice.
- Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikací, nesmí ztěžovat jejich údržbu (dle ČSN 736005). Vlastník vedení je povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatné potřebné doklady a odborný dozor.
- Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve smyslu § 25 odst. 6 c) zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb., v platném znění, kde budou upřesněny stavebně - technické podmínky pro práce v silničním tělese a termín provádění.
- Pro stavební práce, které si vyžádají omezení silničního provozu, odsouhlasí zhotovitel prací podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu s Policií ČR - DI Pardubice, na základě návrhu dopravního opatření zhotovitele. Umístění dopravního značení po dobu provádění prací bude provedeno dle Stanovení přechodného dopravního značení, o které je zhotovitel prací povinen požádat KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic zároveň se žádostí o povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 odst. 6 c) zákona o pozemních komunikacích (stavební práce v silničním pozemku).
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu. Neučiní-li tak, odstranění a likvidaci věci zajistí silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.
- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silnice, povolení však nenahrazuje stavební povolení.
- Rozhodnutí je vydáno pro účely umístění stavby v území. Platnost rozhodnutí se stanovuje do ukončení životnosti inženýrských sítí.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
Stavba se dotkne i místních komunikací, příslušný silniční správní úřad Obecní úřad Zdechovice vydal rozhodnutí - povolení zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku č. j. MK 1-2/2011 ze dne 27.09.2011 (právní moc 29.09.2011) - s podmínkami:
- Povolení se vztahuje na umístění inženýrských sítí - STL plynu podle projektu fy Ing. Petr Bukovský, Přelouč, označeného jako „Obec Zdechovice - plynofikace (1). Rozhodnutí je vydáno pro účely umístění inženýrských sítí do pozemku místní komunikace p.p.č. 604/1, 121/1 a 591/2 vše v k. ú. Zdechovice.
- Provedení všech sítí bude provedeno bez narušení stávajícíh sítí - kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod, místní rozhlas a kabeláží fy Telefónica Company a ČEZ.
- Zásah do silnice musí být proveden mimo zimní období (tj. listopad-březen).
- Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- Umístění stavby svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikace, nesmí ztěžovat jejich údržbu (ČSN 736005). Vlastník vedení je povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
- Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací zdejší úřad v předstihu min. 3 týdny o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve smyslu § 25 odst. 6 c) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, ve kterém budou upřesněny stavebně - technické podmínky pro vlastní práce v silničním pozemku a termín zásahu do silnice.
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, nařídí odstranění a likvidaci věci příslušný silniční úřad na náklady vlastníka této věci.
- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silnice, povolení však nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby či stavební povolení ani rozhodnutí o povolení stavebních prací v silničním pozemku.
- Platnost rozhodnutí se stanovuje do ukončení životnosti inženýrských sítí podle b.č. 1 tohoto rozhodnutí.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
Umístěním stavby bude dotčeno 50m ochranného pásmo lesního pozemku parc. č. 107 v k. ú. Zdechovice, příslušný orgán ochrany lesa odboru ŽP MěÚ Přelouč vydal závazné stanovisko - souhlas se stavbou v 50m ochranném pásmu výše uvedeného lesního pozemku s upozorněním:
- Vzhledem k blízkosti vedení navrhované plynofikace a lesního porostu 105 C d 7 je nutné provedení prací takovým způsobem, při nichž nedojde k narušení dotčeného lesního pozemku, a to zejména poškozením kořenového systému, mechanickým poškozením porostu, tak jako hrabanky a svrchního půdního horizontu.
- Dále je třeba dodržovat některá ust. zákona o lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, zejména ust. § 20, tj. zakázané činnosti v lesích. Výjimku ze zákazů uvedených v odst. 1 písm. a) až k) může povolit vlastník lesa. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků, rozhodne na návrh vlastníka lesa příslušný orgán státní správy lesů.
- Upozorňujeme i na ust. § 22 lesního zákona, kdy investor staveb je povinen na svůj náklad provést nezbytná opatření, kterými budou tyto stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, pádem stromů neno jejich částí, přesahem větví a kořenů z PUPFL.
Stavba se navrhuje na území s archeologickými nálezy, archeologické oddělení Národního památkového ústavu, Územní pracoviště Pardubice vydalo k umístění stavby vyjádření dne 03.12.2010 pod č. j. NPU-361/3903/2010/TC s body ke splnění. Ke stavbě se vyjádřil i Magistrát města Pardubic, úsek památkové péče stanoviskem ze dne 02.12.2010 pod č. j. MmP 79599/2010 s upozorněním.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, vyjádření a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vztahující se k územnímu řízení byly žadateli podmínkami rozhodnutím uloženy k plnění, připomínky týkající se vlastního provádění stavby, případně následného užívání stavby a její údržby byly zahrnuty do podmínek k jejímu provedení.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděné doklady a podklady. V závěru řízení dospěl k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací - Územním plánem Obce Zdechovice (schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 8 dne 11.12.2006). Pozemky pro stavbu se dle územního plánu nachází v současně zastavěném území obce a na něj navazující zastavitelné ploše 4.a. U Ovčína určené k bydlení. Je i v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:
Podle § 85 odst. 1 § jsou účastníky řízení: zplnomocněný zástupce žadatele Ing. Petr Bukovský.
Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení:
SJM Fořt Petr a Fořtová Vladislava (dotčený pozemek st. č. 118 zastavěná plocha a nádvoří); Forst František 1/3, Forts Zdeněk 1/3 a Koberová Milena 1/3, věcné právo užívání Forstová Štefanie (dotčený pozemek st. č. 119 zastavěná plocha a nádvoří); Obec Zdechovice ( dotčené pozemky dle KN parc. č. 384/2 ostatní plocha - manipulační plocha, 121/1 ostatní plocha, 591/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, dle PK 604, 384/3); ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic Praha ( dotčený pozemek parc. č. dle KN 602 ostatní plocha - silnice); Pardubický kraj Pardubice, Správa údržba silnic PK Doubravice (sousední pozemek parc. č. 591/1); Pozemkový fond ČR a JUDr. Jitka Greifová (sousední pozemky dle KN st. č. 12/1 a dle PK č. 100); Pavel Rýdl (sousední pozemek dle PK č. 401 a dle KN parc. č. 400); Zdeněk Beránek (sousední pozemek st. č. 10); Petr Lánský, Jarmila Lánská (sousední poz. parc. č. 423), Petr Lánský a Vladimír Zvelebil (sousední pozemek parc. č. 107); Renáta Procházková, Karel Schuch a Eva Schuchová ( sousední poz. st. č. 131); Václav Vaníček (sousední poz. parc. č. 119); Miroslav Krupička (sousední pozemky parc. č. 123/1, 121/3) vše v k. ú. Zdechovice; vlastníci technické infrastruktury RWE Distribuční služby, s.r.o., Hr. Králové; VČP Net, s.r.o., Hr. Králové; ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV., Telefónica 02, a.s. Praha; Vodovody a kanalizace, a. s. Pardubice.
Ve smyslu § 28 správního řádu se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Nikdo v průběhu řízení nevznesl žádnou námitku a nepodal žádný návrh.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Ve stanovené době 06.01, 09.01, 10.01.2012 se nikdo z účastníků řízení nevyjádřil k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
II. Stavební povolení:
K žádosti o stavební povolení byla předložena stejná vyjádření jako výše uvedená k umístění stavby.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby stanovené vyhl. č. 268/2009 Sb. Dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Petrem Bukovským, Přelouč, ČKAIT č. 0700407.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek stavebního povolení.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ust. § 109 stavebního zákona: Účastníky stavebního řízení jsou:
zplnomocněný zástupce žadatele Ing. Petr Bukovský, SJM Fořt Petr a Fořtová Vladislava (dotčený pozemek st. č. 118 zastavěná plocha a nádvoří); Forst František 1/3, Forts Zdeněk 1/3 a Koberová Milena 1/3, věcné právo užívání Forstová Štefanie (dotčený pozemek st. č. 119 zastavěná plocha a nádvoří); Obec Zdechovice ( dotčené pozemky dle KN parc. č. 384/2 ostatní plocha - manipulační plocha, 121/1 ostatní plocha, 591/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, dle PK 604, 384/3); ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic Praha ( dotčený pozemek parc. č. dle KN 602 ostatní plocha - silnice); Pardubický kraj Pardubice, Správa údržba silnic PK Doubravice (sousední pozemek parc. č. 591/1); Pozemkový fond ČR a JUDr. Jitka Greifová (sousední pozemky dle KN st. č. 12/1 a dle PK č. 100); Pavel Rýdl (sousední pozemek dle PK č. 401 a dle KN parc. č. 400); Zdeněk Beránek (sousední pozemek st. č. 10); Petr Lánský, Jarmila Lánská (sousední poz. parc. č. 423), Petr Lánský a Vladimír Zvelebil (sousední pozemek parc. č. 107); Renáta Procházková, Karel Schuch a Eva Schuchová ( sousední poz. st. č. 131); Václav Vaníček (sousední poz. parc. č. 119); Miroslav Krupička (sousední pozemky parc. č. 123/1, 121/3) vše v k. ú. Zdechovice; vlastníci technické infrastruktury RWE Distribuční služby, s.r.o., Hr. Králové; VČP Net, s.r.o., Hr. Králové; ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV., Telefónica 02, a.s. Praha; Vodovody a kanalizace, a. s. Pardubice.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Ve stanovené době 06.01, 09.01, 10.01.2012 se nikdo z účastníků řízení nevyjádřil k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Podané odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V případě odvolání proti územnímu rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.
Jestliže budou odvoláním napadena obě rozhodnutí, správní orgán 1. stupně o odvolání proti stavebnímu povolení přeruší, až do doby skončení řízení o odvolání proti územnímu řízení.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti (§ 115 odst. 4 stavebního zákona), jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

Lenka Horníčková
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

 

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč. Před vydáním tohoto rozhodnutím byl žadatelem zaplacen.

Příloha k rozhodnutí (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1x ověřená situace s umístěním stavby

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1x ověřená projektová dokumentace

Rozdělovník:
účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a § 109 odst. 1 písm. c), d), e), f) stavebního zákona je doručováno jednotlivě doporučeně do vlastních rukou, doporučeně na doručenku nebo prostřednictvím datových schránek:

Ing. Petr Bukovský, Edvarda Beneše 1633, 535 01 Přelouč
Petr Fořt, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Vladislava Fořtová, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
František Forst, Gagarinova 1242, 535 01 Přelouč
Zdeněk Forst, Havířská stezka 139, 284 01 Kutná Hora-Šipší
Milena Koberová, Gagarinova 1243, 535 01 Přelouč
Štefanie Forstová, Zdechovice 109, 533 11 Zdechovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle IDDS: zjq4rhz
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pard. kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice IDDS: ffhk8fq
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov IDDS: mrbaiz9
JUDr. Jitka Greifová, Jasmínova 2691/41, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Petr Lánský, Říkov 3, 552 03 Česká Skalice
Jarmila Lánská, Říkov 3, 552 03 Česká Skalice
Vladimír Zvelebil, Dukelská 70, 539 74 Předhradí
Renáta Procházková, Československé armády 980, 535 01 Přelouč
Karel Schuch, Zdechovice 130, 533 11 Zdechovice
Eva Schuchová, Zdechovice 130, 533 11 Zdechovice
Václav Vaníček, Zdechovice 75, 533 11 Zdechovice
Miroslav Krupička, Zdechovice 74, 533 11 Zdechovice
RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové IDDS: jnnyjs6
VČP Net s.r.o. Hradec Králové, Pražská tř. 485, 500 04 Hradec Králové IDDS: wt99xp6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IDDS: v95uqfy
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IDDS: xsdgx3v

účastníků řízení dle § 85 odst. 2 a veřejnosti je doručováno veřejnou vyhláškou

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Oběma se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na úřední desce a to i způsobem umožňující dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu 15 dnů. Po uplynutí této lhůty se žádostí o potvrzení a vrácení veřejné vyhlášky zpět stavebnímu úřadu.

Tato veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění a provedení stavby, musí být vyvěšena na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, Městského úřadu ve Chvaleticích, a to po zákonem stanovenou dobu 15 dnů a musí být zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup. Veřejná vyhláška bude také vyvěšena na úřední desce a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup Obecního úřadu ve Zdechovicích po stejnou zákonem stanovenou dobu. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Poté je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu ve Chvaleticích.

Vyvěšeno dne .......16.1.2012.......................

Sejmuto dne ..............................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ......16.1.2012.......................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky