Rozhodnutí o umístění stavby-Zdechovice, Na Průhoně

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 26.5.2010
  • Příloh: 10

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 29.03.2010
Vaše značka:

Č.j.: 1556/10/SÚ/LHo
Spis.značka: 1151/10/SÚ/LHo
Počet listů:5
Počet příloh:


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz


Ve Chvaleticích dne 07.05.2010

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
v zastoupení
Ing. Tomáš Bárta, Na Pašti 183, Srch, 533 52 Staré Hradiště

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Marie Hrušová, Zdechovice 15, 533 11 Zdechovice
Jiří Kaňuka, Zdechovice 78, 533 11 Zdechovice
Jan Mencl, Zdechovice 11, 533 11 Zdechovice
Pavel Kaňuka, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Věra Kaňuková, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Igor Švarc, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
Jiřina Švarcová, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

ROZHODNUTÍ


Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 29.03.2010 podal
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterého na základě plné moci zastupuje
Ing. Tomáš Bárta, Na Pašti 183, Srch, 533 52 Staré Hradiště
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Zdechovice, Na Průhoně - rekonstrukce sítě nn, knn
(dále jen „stavba") v současně zastavěném území obce Zdechovice - Na Průhoně, na pozemcích st. p. 46/1, parc. č. 182/3, 555/3, 555/8 a pozemku dle původního katastru (dále jen „PK") č. 512/1 v katastrálním území Zdechovice.

Druh a účel umisťované stavby, umístění na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o umístění nového kabelového vedení 1 kV (náhrada za stávající vrchní vedení, které bude v celé trase podzemního vedení demontováno včetně podpěrných bodů) v délce cca 130,0 m. Kabelové vedení bude napojeno v nové pojistkové skříni PS 10.1/SR 302 u hranice p.p.č. 180 (stáv. kabel mezi skříní PS 10/SR 402 a stáv. beton. sloupem se odkope a zasmyčkuje do této skříně). Odtud kabel povede stávající chráničkou do nové PS 10.2/SS 100 (st. č. 46/1) - čp. 78, kde přejde smyčkou do nové PS 10.3/SS 200 (p.p.č. 182/3) - čp. 11 a po levé straně ulice bude pokračovat do nové PS 10.4/SS 100 (p.p.č. 555/8), kde bude ukončen.
Kabel bude pod nově opravenou komunikací veden v již položených chráničkách.

Pro umístění se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovou situací s umístěním stavby v měřítku 1:500, č. výkresu EL 1, která je součástí ověřené dokumentace, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, a to v současně zastavěném území obce Zdechovice - Na Průhoně, na pozemcích st. p. 46/1, parc. č. 182/3, 555/3, 555/8 a pozemku dle PK č. 512/1 v katastrálním území Zdechovice.
Ověřenou situaci obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případné změny v umístění stavby musí být včas projednány na stavebním úřadě.
2. Umístěním stavby nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky.
3. Při umístění kabelu je třeba dodržet požadavky ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení", v platném znění.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly v jeho průběhu uplatněny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

II. a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
Zdechovice, Na Průhoně - rekonstrukce sítě nn, knn
(dále jen "stavba") v současně zastavěném území obce Zdechovice - na Průhoně, na pozemcích st. p. 46/1, parc. č. 182/3, 555/3, 555/8 a pozemku dle PK 512/1 v katastrálním území Zdechovice.

Stavba obsahuje:
Jedná se o provedení nového kabelového vedení 1 kV (náhrada za stávající vrchní vedení, které bude v celé trase podzemního vedení demontováno včetně podpěrných bodů) v délce cca 130,0 m. Kabelové vedení bude napojeno v nové pojistkové skříni PS 10.1/SR 302 u hranice p.p.č. 180 (stáv. kabel mezi skříní PS 10/SR 402 a stáv. beton. sloupem se odkope a zasmyčkuje do této skříně). Odtud kabel povede stávající chráničkou do nové PS 10.2/SS 100 (st. č. 46/1) - čp. 78, kde přejde smyčkou do nové PS 10.3/SS 200 (p.p.č. 182/3) - čp. 11 a po levé straně ulice bude pokračovat do nové PS 10.4/SS 100 (p.p.č. 555/8), kde bude ukončen.
Kabel bude pod nově opravenou komunikací veden v již položených chráničkách.

Pro provedení stavby se stanoví podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Ing. Tomáš Bárta.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavbou ani staveništěm nebudou dotčeny jiné pozemky. V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou vstupy na dotčené pozemky včas projednány s jejich vlastníky.
3. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi.
5. Je třeba dodržet ust. vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující techn. požadavky na stavby, a příslušné platné normy ČSN pro danou stavbu. Při pokládce kabelu je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení", v platném znění.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby.
7. Stavební úřad bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě.
8. Stavba bude dokončena v termínu do 30.09.2010. Po jejím dokončení je povinností stavebníka požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona, na formuláři dle § 12 (příloha č. 5) vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby nahlásí stavebník na stavební úřad název a sídlo vybraného stavebního podnikatele.
10. V průběhu odstranění stávajícího vrchního vedení včetně sloupů nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob a ke vzniku požáru. Po odstranění zařízení vrchního vedení budou dotčené nemovitosti upraveny a uvedeny v předešlý stav.
11. Stavebník nebo stavební podnikatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací u odpovědných pracovníků vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vytýčení všech podzemních vedení a zařízení - napojení, křížení, ochranné pásmo. Jde o vodovodní, telekomunikační, kanalizační vedení a zařízení a vedení veřejného osvětlení.
Bez tohoto vytýčení nelze zemní práce zahájit!!
12. Zemní práce budou prováděny se zvýšenou opatrností a v blízkosti stávajícího podzemního vedení a „krizových" míst (možný střet se stávajícím podzemním vedením) zásadně ručně.
13. Stavební podnikatel se při provádění stavby bude řídit pokyny odpovědných pracovníků vlastníků technické infrastruktury a bude dodržovat předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemních vedení a zařízení a musí respektovat podmínky stanovené pro provedení povolované stavby uvedené ve vyjádřeních:
- Telefónica 02, a. s. prac. Pardubice č. j. 90934/09/CPA/MM0 ze dne 29.07.2009
- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, prac. Pardubice zn. 1023015034 ze dne 22.07.2009
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. , stř. Přelouč zn. HM/09/V-K/191-67 ze dne
23. 07.2009
14. Místo dotčené stavbou je územím s archeologickými nálezy, proto je povinností stavebníka podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd. předpisů („památkový zákon") oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
Dále je třeba respektovat požadavky Národního památkového ústavu, Územní odbor. prac. Pardubice uvedené ve vyjádření č.j. NPU-361/1086/2010/TC ze dne 14.04.2010.
15. Kabelové vedení bude uloženo pod nově zrekonstruovanou komunikací do stávajících, již položených chrániček. Komunikace včetně obrub nesmí být stavbou dotčena a nebude na ni ukládána ani vykopaná zemina.
16. V průběhu stavby musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy na přilehlé pozemky a do přilehlých staveb. Výkopy musí být zajištěny proti pádu, za snížené viditelnosti a v noci budou osvětleny.
17. Předmětnou stavbou nesmí dojít k poškození nově zrekonstruované komunikace Na Průhoně.
18. Materiály, výrobky a konstrukce pro stavbu musí vyhovovat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někt. zákonů a navazujících nařízení vlády (viz § 156 stavebního zákona). Certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály budou stavebníkem předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
19. S veškerými odpady, které budou vznikat v průběhu stavby i z odstranění vrchního vedení je nutno nakládat v souladu s ust. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, a s ním souvisejících prováděcích předpisů (odpady, které nebude možno využít, budou recyklovány, a pouze nevyužitelný odpad bude nezávadně odstraněn - uložením na povolené skládce). K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o nezávadném odstranění veškerého odpadu.
20. V případě nutného kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba získat povolení místně příslušného orgánu ŽP - ObÚ Zdechovice. Dřeviny, které by mohly být v důsledku stavební činnosti poškozeny (kmenové náběhy, kořeny) budou preventivně opatřeny účinným bedněním, které bude po dokončení stavby odstraněno. Pokud dojde v průběhu stavby k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny.
21. Výkopový nekontaminovaný materiál bude použit na zpětný zához a hrubé terénní úpravy.
22. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na dotčených ani sousedních nemovitostech, nesmí dojít k nadměrnému znečištění, k nepořádku a ničení zeleně.
23. Předmětnou stavbou nesmí být narušen ani ohrožen provoz na přilehlé státní silnici č. I/2. Tato nesmí být v průběhu stavby znečišťována. V případě znečištění bude toto ihned odstraněno.
24. V průběhu stavby je nutné na staveništi udržovat maximální čistotu a pořádek. Vhodným způsobem je nutné zajistit snížení prašnosti a hluku. Dále bude zhotovitel dbát na čistotu dopravních prostředků a mechanizmů, zejména zajistí ochranu proti případnému úkapu ropných látek.
25. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám
- popis a zdůvodnění provedených drobných odchylek oproti stavebnímu povolení a ověřené PD
- geometrický plán skutečného provedení stavby do katastrální mapy
- stavební deník
- výsledky předepsaných zkoušek, a to zejména:
- vytyčovací výkres stavby
- výchozí revizní zprávu elektro
25. Po dokončení stavby budou plochy dotčené stavbou upraveny a uvedeny v předešlý stav.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Odůvodnění:
Dne 29.03.2009 podal stavebník ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterého na základě plné moci ze dne 11.12.2009 ev.č. 0602/2009 zastupuje Ing. Tomáš Bárta, Na Pašti 183, Srch, 533 52 Staré Hradiště, žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ke stavbě Zdechovice, Na Průhoně - rekonstrukce sítě nn, knn a žádost o spojení územního a stavebního řízení.
Stavební úřad na základě podané žádosti o spojení obou řízení usnesením ze dne 31.03.2010 č. j. 1023/10/SÚ/LHo rozhodl podle ust. § 78 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o spojení územního řízení se stavebním. Usnesení (právní moc 31.03.2010) bylo poznamenáno do spisu (§ 76 odst. 3 správního řádu). O spojení obou řízení rozhodl stavební úřad, protože jde o umístění a provedení stavby v území, kde jsou podmínky jejího umístění a provedení jednoznačné, stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Zdechovice, bude umístěna a provedena v současně zastavěném území obce.
Uvedeným dnem podání žádosti 29.03.2010 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 02.04.2010 č. j. 1204/10/SÚ/LHo oznámil spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém na den 06.05.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení spojeného řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávaným žádostem mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání. Dokumentace pro obě řízení a podklady, které byly předmětem veřejného ústního jednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby veřejného ústního jednání, což mu ukládá § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Zájmové území je řešeno schváleným územním plánem obce Zdechovice (Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 Usnesením č. 8), proto bylo účastníkům řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona a veřejnosti doručováno veřejnou vyhláškou a účastníkům řízení dle § 85 odst.1, § 109 stavebního zákona jednotlivě. Jednotlivě bylo doručováno i dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce i elektronické MěÚ Chvaletice od 02.04. do 19.04.2010 a ObÚ Zdechovice od do 06.04. do 04.05.2010.
Navrhuje se umístění a provedení nového kabelového vedení 1 kV v části obce Zdechovice - Na Průhoně, (náhrada za stávající vrchní vedení, které bude v celé trase podzemního vedení demontováno včetně podpěrných bodů) v délce cca 130,0 m. Kabelové vedení bude napojeno v nové pojistkové skříni PS 10.1/SR 302 u hranice p.p.č. 180 (stáv. kabel mezi skříní PS 10/SR 402 a stáv. beton. sloupem se odkope a zasmyčkuje do této skříně). Odtud kabel povede stávající chráničkou do nové PS 10.2/SS 100 (st. č. 46/1) - čp. 78, kde přejde smyčkou do nové PS 10.3/SS 200 (p.p.č. 182/3) - čp. 11 a po levé straně ulice bude pokračovat do nové PS 10.4/SS 100 (p.p.č. 555/8), kde bude ukončen. Kabel bude pod nově opravenou komunikací veden v již položených chráničkách.
Umístěním a provedením nového kabelového vedení a pojistkových skříní budou dotčeny následující pozemky v k. ú. Zdechovice: st. p. 46/1, parc. č. 182/3, 555/3, 555/8 a pozemek dle PK 512/1.
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví:
St. č. 46/1 - vl. Kaňuka Jiří, r.nar. 1984 s věcným břemenem pro Kaňuku Jiřího, r. nar. 1941 (dle sdělení Pošty ve Zdechovicích zemřel); parc. č. 555/3 - vl. Obec Zdechovice; 182/3 - vl. Mencl Jan; 555/8 - SMJ Kaňuka Pavel a Kaňuková Věra; dle PK 512/1 - vl. Hrušová Marie.
Nový kabel a nová PS 10.1/SR 302 bude umístěn na pozemcích parc. č. 555/3 dle KN a dle PK 512/1. Nové pilíře v oplocení na hranici pozemků st. č. 46/1 a parc. č. 182/3, 555/8.
S vlastníky jednotlivých dotčených pozemků byly žadatelem předloženy Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Obec Zdechovice - smlouva č. IE - 12 - 2003193/VB/1 ze dne 17.12.2009
- Jan Mencl - smlouva č. IE - 12 - 2003193/VB/2 ze dne 12.02.2010
- Marie Hrušová - smlouva č. IE - 12 - 2003193/VB/3 ze dne 15.02.2010
- Pavel Kaňuka, Věra Kaňuková - smlouva č. IE - 12 - 2003193/VB/4 ze dne 12.02.2010
- Jiří Kaňuka - smlouva č. IE - 12 - 2003193/VB/5 ze dne 10.03.2010
I. Umístění stavby: Žadatelem byly k žádosti předloženy všechny potřebné doklady pro její posouzení:
Smlouvy o smlouvách budoucích pro zřízení věcného břemene se všemi vlastníky dotčených pozemků (výše uvedené). Dále byla předložena níže uvedená vyjádření a stanoviska:
Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č. j. 90934/09/CPA/M00 ze dne 29.07.2009 - s podmínkami; ČEZ Distribuce, a.s., odd. Dokumentace Pardubice - vyjádření zn. 1023015034 ze dne 22.07.2009 - s podmínkami; Vodovody a kanalizace, a.s., stř. Přelouč - vyjádření zn. HM/09/V-K/191-67 ze dne 23.07.2009 (platnost prodloužena dne 12.04.2010 do 10/2010) - s podmínkami; RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. ROSS Pardubice zn. 2925/09/134 ze dne 21.07.2009; Magistrát města Pardubic, Úsek památkové péče - stanovisko č. j. MmP 25133/2010 ze dne 07.04.2010; Národní památkový ústav, Územní prac. odbor. pracoviště, archeologické odd. - vyjádření č. j. NPU-361/1086/2010/TC ze dne 14.04.2010 - s požadavky.
Protože stavba bude umístěna v silničním pozemku místní komunikace vydal Obecní úřad Zdechovice, jako příslušný silniční úřad ve věcech místních komunikací rozhodnutí - povolení pod č.j. MK 1-1/2010 ze dne 07.04.2010 (právní moc 08.04.2010) zvláštního užívání MK k umístění inženýrských sítí - kabelového vedení elektro nn 1 kV v silničním pozemku s těmito podmínkami:
- Povolení se vztahuje na umístění inženýrských sítí - nn elektro 1 kV, podle projektu fy ČEZ Distribuce, a.s. Rozhodnutí je vydáno pro účely umístění inženýrských sítí do pozemku místní komunikace p.p.č. 555/3 v k. ú. Zdechovice.
- Provedení všech sítí bude provedeno bez narušení stávajících sítí - kanalizace, veřejný vodovod, veřejné osvětlení a kabeláž spol. Telefónica Copany.
- Zásah do silnice - do asfaltového krytu, obrub, vchodů a vjezdů nebude proveden - na pozemku jsou nákladem obce Zdechovice provedeny trasy chrániček, které byly co do průměru a polohy předem konzultovány s ČEZ Distribuce, a.s. Geodetické zaměření má investor sítí k dispozici. Výkopové práce přicházejí v úvahu pouze v místech za obrubami v zeleném pásu. Výkopek nesmí být ani přechodně ukládán na živičný povrch komunikace.
- Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- Umístění stavby svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikace, nesmí ztěžovat jejich údržbu (dle ČSN 73 60 05). Vlastník vedení je povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
- Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací zdejší úřad v předstihu min. 3 týdny o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve smyslu § 25 odst. 6c) zák. č. o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, ve kterém budou upřesněny stavebně - technické podmínky pro vlastní práce v silničním pozemku a termín zásahu do silnice.
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, nařídí odstranění a likvidaci věci příslušný silniční správní úřad na náklady vlastníka této věci.
- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silnice, povolení však nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby či stavební povolení ani rozhodnutí o povolení stavebních prací v silničním pozemku.
- Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do ukončení životnosti všech inženýrských sítí podle b. č. 1 tohoto rozhodnutí.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, vyjádření a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vztahující se k územnímu řízení byly žadateli podmínkami rozhodnutím uloženy k plnění, připomínky týkající se vlastního provádění stavby, případně následného užívání stavby a její údržby byly zahrnuty do podmínek k jejímu provedení.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděné doklady a podklady.
V závěru řízení dospěl k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem obce Zdechovice (schválen Zastupitelstvem obce Usnesením č. 8 dne 11.12.2006). Zájmové území navrhované stavby se dle územního plánu nachází v současně zastavěném území obce a jde o umístění stavby, která nahradí stávající vrchní vedení nn. Je i v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Tomášem Bártou, Na Pašti 183, Srch a splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. Její technické řešení bylo odsouhlaseno dne 26.03.2010 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:
Podle § 85 odst. 1 § jsou účastníky řízení: zplnomocněný zástupce Ing. Tomáš Bárta a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Zdechovice - těmto bylo doručováno jednotlivě.
Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci dotčených pozemků Obec Zdechovice - vlastník pozemku parc. č. 555/3 - umístěním kabelového vedení; Jan Mencl - vlastník pozemku parc. č. 182/3 - umístěním pilíře na hranici pozemku; st. č. 46/1 - vlastník Jiří Kaňuka - umístěním pilíře na hranici pozemku; parc. č. 555/8 - vlastníky SMJ Pavel Kaňuka a Věra Kaňuková - umístěním pilíře na hranici pozemku; Marie Hrušová - vlastník pozemku dle PK 512/1 - umístěním kabelového vedení a vlastníci technické a dopravní infrastruktury, jejichž vedení, zařízení a stavba komunikace bude předmětnou stavbou dotčeno - VaK Pardubice, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4; Telefónica 02, a.s., Praha a Obec Zdechovice. Dále pak osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Igor Švarc a Jiřina Švarcová spoluvlastníci pozemku parc. č. 180 včetně osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon - bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože obec Zdechovice má schválený územní plán.
Ve smyslu ust. § 28 správního řádu se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Nikdo z účastníků řízení v průběhu řízení nevznesl žádnou námitku a nepodal žádný návrh.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

II. Stavební povolení:
K žádosti o stavební povolení byla předložena níže uvedená vyjádření účastníků řízení, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a stanoviska dotčených orgánů:
Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č. j. 90934/09/CPA/M00 ze dne 29.07.2009 - s podmínkami; ČEZ Distribuce, a.s., odd. Dokumentace Pardubice - vyjádření zn. 1023015034 ze dne 22.07.2009 - s podmínkami; Vodovody a kanalizace, a.s., stř. Přelouč - vyjádření zn. HM/09/V-K/191-67 ze dne 23.07.2009 (platnost prodloužena dne 12.04.2010 do 10/2010) - s podmínkami; RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. ROSS Pardubice zn. 2925/09/134 ze dne 21.07.2009; Magistrát města Pardubic, Úsek památkové péče - stanovisko č. j. MmP 25133/2010 ze dne 07.04.2010; Národní památkový ústav, Územní prac. odbor. pracoviště, archeologické odd. - vyjádření č. j. NPU-361/1086/2010/TC ze dne 14.04.2010 - s požadavky.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby stanovené vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby. Dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, Ing. Tomášem Bártou, Na Pašti 183, Srch. Její technické řešení bylo dne 26.03.2010 odsouhlaseno ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek stavebního povolení.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení jsou:
Ing. Tomáš Bárta - zplnomocněný zástupce žadatele, Obec Zdechovice - vlastník pozemku parc. č. 555/3 - uložením kabelového vedení; Jan Mencl - vlastník pozemku parc. č. 182/3 - vybudování pilíře na hranici pozemku; st. č. 46/1 - vlastník Jiří Kaňuka - vybudováním pilíře na hranici pozemku; parc. č. 555/8 - vlastníky SMJ Pavel Kaňuka a Věra Kaňuková - vybudováním pilíře na hranici pozemku a Marie Hrušová - vlastník pozemku dle PK 512/1 - vybudování kabelového vedení; SJM Igor Švarc a Jiřina Švarcová - vlastníci sousedního pozemku parc. č. 180 a vlastníci technické a dopravní infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení - VaK Pardubice, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4; Telefónica 02, a.s., Praha a Obec Zdechovice
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.
V případě odvolání proti územnímu rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.
V případě, že dojde ke zrušení nebo změně územního rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, se vykonatelnost stavebního povolení odkládá do doby vydání nového územního rozhodnutí ( podle ust. § 100 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění - v obnově řízení).
Jestliže budou odvoláním napadena obě rozhodnutí a správní orgán 1. stupně bude o odvolání rozhodovat v autoremeduře, řízení o odvolání proti stavebnímu povolení přeruší, až do doby skončení řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Jestliže budou odvoláním napadena obě rozhodnutí a správní orgán 1. stupně nerozhodne o odvolání v autoremeduře, odvolací orgán odvolací řízení proti stavebnímu povolení přeruší, a to do doby, než bude skončeno řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí. Pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí, musí být v návaznosti na toto, zrušeno v odvolacím řízení i stavební povolení.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti (§ 115 odst. 4 stavebního zákona), jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

Lenka Horníčková otisk
referentka stavebního úřadu úředního razítka
MěÚ Chvaletice

 

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky č. 17 odst.1 písm. i) ve výši 3000 Kč. Žadatelem byl před vydáním tohoto rozhodnutí zaplacen složenkou.

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1x ověřená dokumentace
1x štítek Stavba povolena

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:
účastníkům řízení dle § 85 odst.1 a § 109 stavebního zákona je doručováno jednotlivě na doručenku nebo prostřednictvím datových schránek:
Ing. Tomáš Bárta, Na Pašti 183, Srch, 533 52 Staré Hradiště
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Marie Hrušová, Zdechovice 15, 533 11 Zdechovice
Jiří Kaňuka, Zdechovice 78, 533 11 Zdechovice
Jan Mencl, Zdechovice č.p. 11, 533 11 Zdechovice
Pavel Kaňuka, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Věra Kaňuková, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Igor Švarc, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
Jiřina Švarcová, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je doručování veřejnou vyhláškou
Marie Hrušová, Zdechovice 15, 533 11 Zdechovice
Jiří Kaňuka, Zdechovice 78, 533 11 Zdechovice
Jan Mencl, Zdechovice č.p. 11, 533 11 Zdechovice
Pavel Kaňuka, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Věra Kaňuková, Zdechovice 61, 533 11 Zdechovice
Igor Švarc, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
Jiřina Švarcová, Jihlavská 510/50, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

veřejnosti je oznamováno veřejnou vyhláškou

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňující dálkový přístup . Po lhůtě vyvěšení ke třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu.

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

 

 

Toto rozhodnutí o umístění a provedení stavby musí být vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice.

Vyvěšeno dne .......10.5.2010............................

Sejmuto dne ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálk. přístup dne ...............10.5.2010.....................

Razítko a podpis ....................................