Rozhodnutí o pov.zvlášt.užívání MK

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.12.2007
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 96, okres Pardubice
IČO 00274623
telefon 466 936 101
mail: obec@zdechovice

čj. 814/07 Ve Zdechovicích, dne 30.07.2007
Sp. zn. MK 01/07

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací

Obecní úřad ve Zdechovicích, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, podle § 24, odst. 2, písm. a/, b/, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, na základě souhlasu obce Zdechovice, jako vlastníka místních komunikací, vyhovuje žádosti obce Zdechovice ze dne 30. 07. 2007, č.j. 814/07 pro stavby „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Zdechovice sever" a pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace, vč. opravy povrchů,. VO a MR v lokalitě Zdechovice-sever.". Obecní úřad ve Zdechovicích nevyžaduje k vydání tohoto rozhodnutí žádné další vyjádření DOSS. Po dobu trvání stavby bude využito stávajícího dopravního značení. Zvláštní užívání se povoluje na dobu od 1. září 2007 do30. 06. 2008.
Zároveň silniční správní orgán určuje pro předm. užívání tyto další podmínky:
1/ zabezpečení průjezdu pro všechna vozidla do a z lokality ze silnice III/3228a s maximální délkou výluky 2 h/ den, pro pěší a pohotovostní vozidla kdykoliv.
2/ v době od 22 h do 6 h bude úsek v b.č. 1 sjízdný běžně
3/ výkopy budou opatřeny proti pádu chodců
4/ materiál a výkopek nebude ukládán na místní komunikace
5/ za řádný průběh prací odpovídá zhotovitel díla

Obecní úřad jako příslušný silniční správní úřad vydává toto rozhodnutí za účelem vydání vodoprávního rozhodnutí.

Odůvodnění:
Na základě žádosti obce Zdechovice ze dne 30.07.2007, bylo povoleno zvláštní užívání místních komunikací v lokalitě Zdechovice sever - v celém areálu od nájezdu ze sil.č. III/3228a a to za podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Městskému úřadu v Přelouči, odboru stavebního, vodoprávního a komunikací cestou podání k Obecnímu úřadu ve Zdechovicích.

Ing. Robert Chutic,
starosta obce Zdechovice