Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice: „Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“ - VYVĚŠENO 2.6.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 20.6.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

ROZHODNUTÍ


Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaném dne 14. 4. 2022 Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 60137983, na základě plné moci zastupujícího společnost Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194938 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr


„Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 14. 4. 2022 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 60137983.
Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti. Součástí oznámení byly nepovinné přílohy – rozptylová studie zpracovaná Ing. Josefem Vraňanem a Ing. Martinem Řezníčkem v březnu 2022, hluková studie zpracovaná Bc. René Fisherem v únoru 2022, Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik zpracované RNDr. Miroslavem Rausem, Ph.D. v lednu 2022 a biologické posouzení zpracované Ing. Michalem Jirmanem.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec Zdechovice, město Chvaletice a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Zdechovice; Městský úřad Chvaletice, odbor životního prostředí; Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí; Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích; Českou
dle rozdělovníku

inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Příslušný úřad zaslal dne 20. 4. 2022 pod čj. KrÚ 31752/2022/OŽPZ/CH oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 21. 4. 2022 a byl podle ust. § 6 odst. 6 zákona stanoven termín 21. 5. 2022 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK942.
Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok“.

Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice (dále jen „CKNO“) o další plochy pro nakládání s odpady, bezprostředně navazující na areál CKNO, a současně zkapacitnění tělesa skládky. Rozšíření CKNO je uvažováno na ploše cca 100 000 m2. Celkem dojde k navýšení kapacity ukládaných odpadů o 2 400 000 m3. Těleso skládky se rozšíří severním směrem o kapacitu 900 000 m3 uložených odpadů (etapa Sever). Dále se navýší kapacita I. až VI. etapy skládky (+ etapa Sever) o 1 500 000 m3. Záměr svým rozsahem naplňuje schválenou projektovou kapacitu skládky 5 000 000 m3 uvedenou v integrovaném povolení, ve znění pozdějších změn.
Povolená kapacita skládky ve výši 160 000 t uložených odpadů/rok se záměrem nenavýší.
Součástí záměru rozšíření CKNO je vybudování multifunkční plochy k nakládání s odpady o velikosti 4 300 m2 a terénní úpravy s předpokládanou potřebou zeminy/inertních odpadů o kapacitě cca 348 000 m3.

Umístění záměru:
Kraj: Pardubický, obec: Zdechovice. Chvaletice, k. ú.: Zdechovice, Chvaletice
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr se nachází ve stávajícím areálu CKNO Zdechovice, který slouží k nakládání s odpady a zahrnuje několik zařízení k nakládání s odpady. Kromě skládkového tělesa se jedná mimo jiné o biodegradační plochu, linku mechanicko-fyzikální úpravy odpadů (linka MFÚ), linku k mechanicko-fyzikální úpravě stavebních odpadů a ostatních odpadů a kompostárnu.
Mezi plánovaná, ale nerealizovaná zařízení k nakládání s odpady patří linka mechanicko-biologické úpravy (MBÚ), kompostování v boxech na ploše cca 2 000 m2, solidifikace, linka na výrobu alternativního paliva z přijímaných odpadů a sušárna kalů s energetickým blokem.
V současné době je skládka provozována na aktivní etapě VI. Etapa Sever bude realizována ve čtyřech etapách. Nejprve bude vytvořeno samostatné těleso skládky, následně bude zavezen vzniklý prostor mezi tělesy etapy Sever a I. – VI. etapou a nakonec budou částečně obě tělesa navýšena tak, aby byl vytvořen jednolitý val, který bude následně rekultivován. Neopominutelnou součástí záměru budou také terénní úpravy jednotlivých násypů.

V jihozápadní části areálu na pozemku p. č. 240/34 v k. ú. Zdechovice bude vybudována multifunkční plocha o výměře 4 300 m2, na které bude docházet k úpravě odpadu a také bude využívána pro činnosti nakládání s odpady s ohledem na aktuální provozní a ekonomickou výhodnost. Bude využívána zejména ke skladování, třídění, drcení, lisování a separaci odpadů a bude sloužit jako skladovací a překládací plocha. Plocha bude vodohospodářsky zabezpečena, vody budou svedeny do retenční jímky II. Kóta multifunkční plochy bude zároveň se stávající obslužnou komunikací. V areálu budou prováděny terénní úpravy v souladu s předem schválenou projektovou dokumentací, která bude řešena v dalších stupních projektové přípravy. V rámci terénních úprav se uvažuje s předpokládanou kubaturou cca 348 000 m3.
Záměr rozšíření skládky o etapu Sever bude realizován na území severně od stávající již zrekultivované skládky. Před jeho realizací budou odstraněny náletové dřeviny a keře. Nové plochy ke skládkování budou těsněny stejným způsobem jako dosud realizované etapy. Postupně bude rozšiřovaná etapa napojena na odvod průsakových vod a odplynění skládky.
Záměr bude umístěn do poměrně využívané lokality. Dominantním záměrem v lokalitě je elektrárna Chvaletice. Její provoz je promítnutý v imisním pozadí lokality. V okolí záměru je uvažováno o těžbě ložisek manganu a lokalita plánované těžby se nachází severně cca 1 km od záměru za komunikací II/322. Tento záměr neprošel procesem posuzování a není proto znám termín jeho realizace, proto není tento záměr kumulativně zohledňován v oznámení záměru. V posledních letech bylo v okolí posuzováno několik záměru z hlediska vlivů na životní prostředí. Jedná se o Obalovnu Chvaletice (PAK708), slévárna KASI Chvaletice (PAK723), Modernizace silnice II/322 od křižovatky s III/3224 pro nový obchvat Kojic, Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat, Modernizace silnice II/322 Chvaletice – Kojice (PAK756), výstavba linky na mechanicko-biologickou úpravu odpadů – Zdechovice. (OV6165), Skládka Zdechovice – V. až IX. etapa (OV6074), CKNO Zdechovice – Sušárna kalů s energetickým blokem (PAK816), Recyklace odkaliště Chvaletice – Trnávka (MZP499), Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob (PAK887). Výše uvedené záměry, resp. jejich kumulativní vlivy byly buď zahrnuty v pozadí lokality (již provozované) a jsou zohledněny v imisním pozadí (zejména provoz elektrárny, kamenolomu), nebo nikoliv, pokud jejich charakter a vzdálenost neodpovídají možné kumulaci vlivů s předkládaným záměrem. Kumulativně je započítán stávající areál CKNO Zdechovice, zejména stávající skládkové těleso a jeho postupná rekultivace v území a další provozovaná zařízení v areálu. V rámci rozptylové studie a hlukové studie byly zohledněny plánované a projednávané záměry oznamovatele.
Stávající stav je v rámci uvažovaného záměru zohledněn jako výchozí. Dále je uvažováno stávající imisní pozadí v lokalitě podle hodnot pětiletých průměrů, které jsou dostupné dle portálu ČHMÚ a které zohledňují rovněž stávající provoz CKNO a dopravní zátěž.
Areál záměru se z převážné části nachází v k. ú. Zdechovice a nachází se mimo obytnou zástavbu okolních obcí. Nejbližší obytné objekty se nacházejí v obco Zdechovice u Rybníku Pazderna, a dále pak podél využívané komunikace II/322. Vzdálenost nejbližšího objektu č. p. Zdechovice, je přibližně 580 od umístění záměru (cca 430 m od hranice areálu CKNO).
Není známo, že by v okolí záměru byly umístěny nebo plánovány jiné další záměry, které by mohly přispět k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Možnost kumulace záměru s jinými záměry není předpokládána.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Skládka:
Záměr oznamovatele spočívá v rozšíření a zkapacitnění stávajícího tělesa skládky, včetně vybudování multifunkční plochy, kde bude docházet k úpravě odpadu, a postupných terénních úprav. V areálu Centra je dosud realizováno šest etap tělesa skládky odpadů, z toho již 5 etap bylo postupně zrekultivováno. Skládka bude rozšířena o etapu Sever, která je dále rozčleněna na etapu Sever I – IV. Každá etapa se bude skládat z jednotlivých kazet a sekcí. Pro celou etapu Sever bude zpracována projektová dokumentace, v rámci které, budou řešeny zejména: pojezdové cesty v tělese skládky, podkladní vrstvy pro komunikace, obvodové hrázky, drenážní systém, ochrana izolačních vrstev, překryv odpadu, rekultivační vrstvy a vjezdy, apod.
Rozšíření skládky se uvažuje severně od stávajícího již zrekultivovaného tělesa, na ploše cca 10 ha s ukládkou až 900 000 m3 odpadů. Roční množství odpadů bude zachováno na stávající povolené úrovni do 160 000 tun/rok. Reálně se tato hodnota pohybuje okolo 155 000 t/rok. Odpady, které budou ukládány na skládku, jsou odpady kategorie O, které již není možné upravit, využít či jinak odstranit. Svozová oblast se realizací záměru nebude nijak měnit.
Část záměru spočívající v nadvýšení skládky umožní návaznost na stávající skládkové těleso, přičemž dojde k využití potenciálu území a zábor pouze původního tělesa skládky (etapy I – VI + Sever). Výškově je skládka navržena tak, aby byl co nejvíce využit prostor v území. Předpokládá se navýšení max. 18 výškových metrů. Odtěžená zemina původní rekultivace bude deponována a následně využita pro rekultivaci skládky, částečně pro budování opěrných hrází. Skládka bude izolována kombinovaným těsnícím systémem, jenž je tvořen minerálním těsněním z místních materiálů (místní zeminy kf>10-9 m/s, hutnění na 0,95 P.S.) alt. bentonitovou rohoží a fólií PEHD tloušťky 1,5 mm. Postupně budou rozšiřované etapy napojeny na odvod průsakových vod a odplynění skládky. Zatěsněný prostor bude odvodněn páteřními větvemi drenážního potrubí průsakových vod s napojením na stávající potrubí zaústěné do retenční jímky o kapacitě 3 056 m3 umístěné v jihozápadní části areálu. Tloušťka štěrkové drenáže bude 300 mm. Po zavezení odpadem pak budou jednotlivé oblasti skládky vybaveny plynosběrnými vrty. Ty budou následně svedeny ke stávajícímu zásobníku skládkového plynu a kogenerační jednotce. Po obvodu skládky bude vytvořen odvodňovací žlab, který bude sloužit k zabránění nátoku do tělesa skládky z okolních ploch a po rekultivaci k odvedení srážkových vod ze zatěsněného tělesa skládky. V rámci rekultivace se počítá s ozeleněním zasažených ploch a začleněním do krajiny.
Realizace rozšíření skládky na sever spočívá ve čtyřech samostatných etapách – Sever I, Sever II, Sever III a Sever IV. Následně bude zavezen vzniklý úvoz mezi nově vzniklou etapou Sever a zrekultivovaným tělesem etapy I – VI. V dalším kroku se počítá s nadvýšením o max. 18 výškových metrů na všech stávajících etapách ke vzniku jednolitého tělesa. Projektová dokumentace bude zpracována pro celé území lokalita Sever (všechny kazety), a to vč. projektu rekultivace. Konkrétní množství materiálů použitých při realizaci tělesa skládky bude zpřesněno pro jednotlivé fáze v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
Příprava staveniště bude spočívat především v odstranění stávajících náletových dřevin z plochy záměru, ve skrývce humózní vrstvy zemin, v odstranění úletového odpadu z ploch mimo dosavadní těleso skládky.
V rámci realizace nového tělesa v severní části bude rozšířena obslužní komunikace po jeho obvodu. Komunikace bude vystavěna z recyklátu, panelů či živičného krytu. Následně, po výstavbě etapy Sever a vzniku úvozu mezi novým a stávajícím tělesem skládky, bude stávající obslužná komunikace (ve vzniklém úvozu) odstraněna, neboť v jejím prostoru bude provedeno rozšíření tělesa skládky (zavezení úvozu).
Na základě zpracované projektové dokumentace a následného stavebního řízení ukončeného vydáním stavebního povolení budou nejprve zahájeny hrubé terénní úpravy (vyhloubení kazety do terénu). Po skrývce humózních vrstev budou odtěženy podložní zeminy v ploše skládkové vany, tedy tzv. výkop stavební jámy do projektovaného tvaru na niveletu jílového či alt. bentonitového těsnění. Zeminy budou selektivně odtěžovány dle vlastností a ukládány do hutněných násypů obvodových hrází, nebo se deponují a následně se využijí k rekultivaci předešlých skládkových etap.
Na připravené základové spáře bude zřízeno kombinované těsnění skládky, které bude tvořeno kombinací dvou bariér – minerálního těsnění ukládaného a hutněného ve dvou vrstvách tloušťky 0,250 m (o součiniteli kmin ≤ 1.10-9 m/s) nebo bentonitové rohože a z fóliového PEHD těsnění (o tloušťce 1,5 mm). Na tuto těsnící konstrukci bude položena vrstva separační geotextilie (min. 400 g/m2) a ochranná vrstva z pneumatik prosypaná plastovým odpadem či kačírkem vhodné frakce.

Drenážní systém skládky bude tvořit plošná drenážní vrstva o tloušťce min. 0,3 m, která bude umístěná na ochranné vrstvě těsnění skládky (filtračním materiálem o filtračním součiniteli kmin ≥ 1x10 4m/s), a to ve dně skládky kamenivem frakce 16-32 mm, popř. 11-64 mm, na svazích pak případně alt. plastovým odpadem. Po volném obvodu bude fóliové těsnění ukotveno v zámku vně tělesa a na styku se stávající skládkou bude těsnění svařeno se stávající folií. Po dokončení pokládky fóliového těsnění (včetně drenážní vrstvy) zajistí dodavatel měření nepropustnosti těsnící fólie (geoelektrické proměření těsnosti fólie). Jednotlivé vrstvy sendvičového kombinovaného těsnění budou předmětem dílčích předání mezi zhotovitelem a odběratelem včetně odpovídající dokumentace o provedených geotechnických zkouškách a GTD. V kontaktu se starými, nezaizolovanými kazetami bude postupováno shodně.
Na vnější straně skládky se realizuje obvodová hráz formou hutněného násypu z vhodných zemin odtěžených z dané sekce, nebo předchozích etap. Sklony vnitřních svahů hráze budou upraveny na 1:3, se šíří koruny 5,40 m. Sklony vnitřních svahů jsou v závislosti na poloze a hloubce obvodového příkopu lokálně až 1:1. Výška hráze je vzhledem k původnímu terénu téměř vyrovnaná.
Při následné realizaci nadvýšení skládky bude postupováno tak, že nejprve proběhne sejmutí rekultivační vrstvy, bude odstraněno vrchní těsnění skládky, tak aby na dané ploše bylo možno pokračovat ve skládkování do požadovaného tvaru. Po dosažení kapacit bude opět provedeno zatěsnění skládkového tělesa a konečná rekultivace skládkového tělesa. Pochopitelně daná plocha bude zajištěna odvodem skládkového plynu a dostatečným zajištěním nepropustnosti skládky.
Podél vnější strany obslužné komunikace bude zemní příkop, případně opevněný příkopovými prefa žlabovkami z demontovaných úseků, případně doplněné o nové žlabovky. Svahy příkopu budou případně s ohledem na sklon opevněny zatravňovacími tvárnicemi. Na východním konci pak naváže nově budovaný příkop na již realizovaný úsek. Obvodový příkop zabraňuje vniknutí srážkových vod do tělesa skládky. Stávající systém vrtů pro monitorování podzemních vod zůstane zachován. Síť vrtů se jeví jako dostačující, a proto není uvažováno o jejím rozšíření.
Systém odplynění – odplynění skládky se stává ze tří hlavních celků – samotného systému odplynění na skládce, čerpací stanice bioplynu a kogenerační jednotky s vyvedením elektrického výkonu. Odplyňovací systém skládky je navržen jako kombinovaná horizontálně – vertikální sběrná síť, jejímž účelem je odstraňování nežádoucích přetlaků vznikajících skládkových plynů. Vertikální část je tvořena z širokoprofilovaných vrtů, které jsou pomocí svodných potrubí zaústěny do regulační šachty a přes trubní ležaté potrubí do čerpací stanice. V tělese skládky je navrtáno celkem 52 studní na jímání bioplynu o průměrné hloubce 15 m pod povrch skládky a průměru 630 mm. S růstem tělesa skládky bude postupně rozšiřována jak sběrná síť, tak i počet vrtů. Studny jsou osazeny perforovaným potrubím o průměru 160 mm, které je obsypáno štěrkem. Ze studní je vedeno sběrné potrubí do regulačních šachet na svahu skládky, propojených s čerpací stanicí bioplynu. V regulačních šachtách je možno klapkami regulovat odběr plynu z jednotlivých vrtů a měřit % CH4 v jednotlivých vrtech. Čerpací stanice bioplynu slouží k samotnému odsávání bioplynu z jímacích studní, ze kterých je plyn odsáván podtlakem. Čerpací stanice je osazena dvěma dmychadly, ve kterých plyn přechází z podtlaku na přetlak, a je odtud dodáván nad zemí nerezovým a v zemi PEHD potrubím do kogenerační jednotky. V čerpací stanici je umístěn filtr, který odloučí případné nečistoty a vlhkost. Vyrobená el. energie je dodávána rozvodem NN do vnitřní sítě skládky a rozvodem VN do veřejné sítě.
Nakládání s průsakovými (výluhovými) vodami bude zajištěno obdobně jako doposud, pouze bude systém rozšířen do ploch zamýšleného záměru. Průsakové vody srážkové ze samotného tělesa skládky budou drenážním systémem odváděny do jímky průsakových vod umístěné v jihozápadní části areálu. Odtud budou čerpány k opětovnému skrápění tělesa skládky nebo budou odvedeny do zařízení reverzní osmózy k přečištění a k následnému využití pro skrápění zrekultivovaných ploch, oplach komunikací a zpevněných ploch v areálu a dále pro požární účely. Systém bude tvořen kombinovaným těsnění (minerální těsnění (alt. bentonitová rohož) + HDPE folie + ochranná geotextilie + ochranná vrstva těsnění z pneumatik; drenážním systémem (svodné a sběrné potrubí, plošný drén drenážního kameniva, revizní šachty); k monitorování kvality podzemních vod budou sloužit stávající vrty v okolí záměru; nadále bude prováděn monitoring průsakové vody z jímky průsakových vod.
Po zaplnění skládky odpadem bude etapa uzavřena a rekultivována tak, aby bylo zabráněno potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky. Účelem rekultivace bude také začlenění rekultivované plochy do krajiny a vytvoření vhodných technických podmínek pro možnost přiměřeného využití území. Skládka bude uzavřena těsnící a rekultivační vrstvou, která bude tvořena spodní a horní (zúrodnění schopnou) vrstvou. Mezi těsnící a rekultivační vrstvou může být ještě drenážní vrstva (např. geokompozit). Rekultivace znamená, že povrch bude zhutněn kompaktorem pro maximální homogenizaci povrchu. V souladu s výkresovou dokumentací se dosáhne požadovaného tvaru povrchu. Povrch bude překryt vrstvou zeminy, nebo vhodnými odpady o tloušťce nejméně 0,5 m ve zhutněném stavu v podobě vyrovnávací vrstvy a následně krytý fólií či jiným těsnícím prvkem srovnatelných funkčních vlastností krytou ochrannou geotextilií. Pro odvod dešťových vod je zajištěn sklon nejméně 3 % a konstrukčně je zabezpečen odvod srážkových vod mimo těleso skládky. Nadále je pak prováděn monitoring průsakových vod, skládkového plynu, tvaru tělesa skládky a další. Případné konečné uzavření skládky musí být oznámeno příslušným orgánům a musí být dle podmínek provedeny další kroky, jako je odstranění některých objektů a podobně.
Odpady, které budou použity pro tvorbu vyrovnávací vrstvy, budou splňovat podmínky pro danou skupinu skládek stanovené zákonem o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb. a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními předpisy (normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních rekultivačních prací. Odpady, které budou použity pro tvorbu rekultivační (popř. drenážní vrstvu nad těsnící vrstvou) budou splňovat podmínky stanovené pro danou skupinu skládek zákonem o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb. a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními předpisy (normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních rekultivačních prací.
Rekultivace skládky bude pobíhat postupně – po jednotlivých etapách vždy v návaznosti na dosažení závěrečného tvaru (zvyšování tělesa skládky). Jednotlivé etapy rekultivace budou prováděny podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Podrekultivační vyrovnávací vrstva je budována z vrstvy odpadů od počátku skládky kvůli budování tvaru tělesa skládky a zároveň je tím snižován vliv vodní či větrné eroze. Tyto vrstvy nejsou budovány z normálních odpadů, ale pouze z odpadů k tomu vhodných a dále z výrobků a materiálů. Max. množství tohoto materiálu pro jednotlivé části skládky jsou uvedena v tabulce níže v přepočtu na 1 ha skládkového tělesa při výšce 20 m.
Konečná kóta odpadu po ukončení skládkování na předmětné etapě bude o cca 1,5 m vyšší nad limitní kótou, z důvodu dodatečného sedání odpadu. Před provedením rekultivace dojde k zhutnění povrchu tělesa skládky a zajistí se co největší homogenizace povrchu terénu. Na takto upravené těleso skládky se rozprostře vyrovnávací vrstva vhodného materiálu (minimální tloušťka 0, 5 m po hutnění) a na ní bude položeno těsnění dle ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek a dle ČSN 838035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Na zemní či foliové těsnění bude rozprostřena rekultivační vrstva (spodní a horní). Rekultivační vrstva, která zabezpečí ochranu těsnící vrstvy před poškozením klimatickými a biologickými vlivy, bude mít mocnost nejméně 1 m.
Povrch rekultivovaných částí skládky (etap) bude odvodněn tak, aby nedocházelo k ovlivnění její stability a povrchové úpravy. Voda odtékající po povrchu rekultivované skládky bude odvedena mimo těleso skládky. Jako konečná úprava rekultivovaných ploch jednotlivých etap bude provedeno ozelenění travním porostem, přičemž skladba vegetace bude taková, aby se v ní nevyskytovaly hluboce kořenící rostliny, které by mohly poškodit uzavírací vrstvy. Tyto plochy budou pravidelně udržovány sečením popř. stříháním.

Nepropustné překrytí povrchu skládky bude umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky. Odplyňovací systém (se zneškodňováním skládkového plynu) bude v provozu i po celkovém ukončení skládkování a závěrečné rekultivaci skládky po celou dobu vývinu skládkového plynu.
Návrh stavby bude respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, příp. nově platné legislativy. Rozšíření skládky bude navrženo v souladu s ČSN 838030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro navrhování skládek, ČSN 838032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek a ČSN 838033 Skládkování odpadů – Nakládání s výluhovými vodami ze skládek. Uzavření a rekultivace předmětné části skládky bude navrženo v souladu s ČSN 838035 Skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek.
Multifunkční plocha:
V jihozápadní části areálu bude vybudována multifunkční plocha o rozloze 4 300 m2, na které bude docházet k úpravě odpadu a taktéž bude využívána pro nakládání s odpady. Plocha je označena jako multifunkční, neboť zahrnuje více činností, a to s ohledem na aktuální provozní a ekonomickou výhodnost. Uvažuje se zde se skladováním, tříděním či separací odpadu a dočasným umístěním linky MFÚ, linky MF úpravy stavebních odpadů, biodegradační plochy, kompostárny apod. Na této ploše může být taktéž dočasně umístěn kompost z kompostárny, odpady nebo výrobky z odpadů. Plocha bude vodohospodářsky zabezpečena, zpevněná a svedená do retenční jímky průsakových vod.
Terénní úpravy:
V areálu budou prováděny terénní úpravy v souladu s předem schválenou projektovou dokumentací, která bude řešena v dalších stupních projektové přípravy. V rámci terénních úprav se uvažuje s využitím zemin a inertních odpadů s předpokládanou kubaturou cca 348 000 m3. Plochy pro provádění terénních úprav jsou znázorněny na následujícím obrázku
V rámci budování záměru bude vytvořena obslužná komunikační síť pro zajištění obslužnosti a přístupnosti dotčeného území pro jednotlivá zařízení. Pojezdové plochy budou navazovat na stávající vybudovanou dopravní infrastrukturu. Do skládky (na těsněnou plochu) budou dle potřeby zřizovány vjezdy na vnitřní provozní cesty, sloužící při výjezdu z prostoru tělesa skládky společně s živičnou komunikací také jako oklepová dráha pro svozovou techniku. Na konstrukci vnitřních cest v tělese skládky je využíváno některých odpadů přijímaných jako odpady na technické zabezpečení skládky a materiálů vzniklých využitím některých odpadů (ze zařízení na využití odpadu). Pojezdové plochy budou navazovat na stávající areálovou dopravní infrastrukturu.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ze dne 29. 4. 2022 pod čj. ČIŽP/45/2022/2863:
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, má k předloženému záměru následující připomínky. Na str. 47 provozovatel uvádí opatření k eliminaci vlivů záměru týkající se skládky odpadů. Je zde uvedeno, že v případě zhoršených povětrnostních podmínek bude prováděno překrytí odpadu na konci pracovního dne, a to i v menších vrstvách, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky – úlety, prašnost, pachová zátěž. Následně je zde také uvedeno, že vrstva odpadu o maximální mocnosti cca 4 m bude na aktivní ploše překryta vrstvou odpadu/materiálu k TZS, a to nejpozději do jednoho týdne od jeho uložení. S tímto ČIŽP nesouhlasí, jelikož dle české technické normy ČSN 83 8030 „Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek“ je v kapitole 10 uvedeno, že u skládek skupin S-OO a S-NO musí být překrývána materiály k TZS denní ukládka odpadů (v rámci aktivní plochy skládky), přičemž minimální mocnost překryvné vrstvy je 20 cm. Tato norma je pro provozovatele závazná, a proto by mělo probíhat překrytí odpadu na konci pracovního dne vždy a ne pouze v případě zhoršení povětrnostních podmínek.

Hodnocení příslušného úřadu – v průběhu zjišťovacího řízení nelze oznámení jakkoliv opravovat nebo doplňovat. Jedná se o upozornění provozovatele na podmínky uvedené v příslušné technické normě pro navrhování a provoz skládek. Výše uvedená problematika bude řešena v řízení o změně integrovaného povolení dle zák. č. 76/2002 Sb. Provozovatel má při provozování skládky plnit výše uvedenou povinnost.
Oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k předloženému záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16. 5. 2022, pod čj. KrÚ 32159/2022/OŽPZ/CH:
Orgán odpadového hospodářství nemá z hlediska nakládání s odpady k navrhovanému záměru rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady připomínky. S odpady vzniklými v rámci stavby a v rámci dalšího provozu centra bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že k vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady v územním nebo stavebním řízení je podle ustanovení § 146 zákona o odpadech kompetentní příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dále upozorňuje na to, že jednotlivá zařízení určená pro nakládání s odpady smí být provozována pouze na základě povolení provozu zařízení, vydaného krajským úřadem podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Hodnocení příslušného úřadu – upozornění na kompetence stanovené platným právním předpisem na úseku odpadového hospodářství. Úřad uvádí na pravou míru, že povolení provozu zařízení k nakládání s odpady, jinak vydávaných dle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude nahrazeno postupem v řízení o změně integrovaného povolení dle zák. č. 76/2002 Sb.
Orgán prevence závažných havárií uvádí, že vzhledem k tomu, že investor bude v rámci svého záměru nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (týká objektů, kde bude s těmito látkami nakládáno – čerpací stanice PHM, jednotka reverzní osmózy, atp.), upozorňuje jej na povinnost podle § 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zpracovat seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen "seznam"), na jehož základě pak provede součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií a na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu zpracuje protokol v souladu s ustanovením § 4 tohoto zákona. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pak investor krajskému úřadu k evidenci a archivaci doloží protokol o nezařazení.
Hodnocení příslušného úřadu – upozornění provozovatele z hlediska povinností stanovených právními předpisy na úseku prevence závažných havárií.
Orgán ochrany přírody (dále „OOP“) nemá z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, spadajících do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému oznámení připomínky. Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, do zvláště chráněného území ani do prvku soustavy Natura 2000. Zamýšlený záměr je umístěn v dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů, a tak nemůže dojít jeho případnou realizací k ohrožení předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. V tomto ohledu lze tedy záměr realizovat bez jakýchkoliv omezení a předložené Oznámení lze považovat za zpracované v dostatečném rozsahu. Biologická rozmanitost v lokalitě zamýšleného záměru je velmi nízká, protože ten je výhradně umístěn na plochách značně antropogenně ovlivněných (stávající areál skládkování včetně prostoru určeného k dočasnému uložení pneumatik), které neumožňují rozvoj druhově bohatších nebo ochranářsky významných společenstev rostlin a živočichů. Lze tedy předpokládat, že záměrem nebudou negativně dotčeny ani zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů. I v tomto ohledu nemá tedy OOP žádné další požadavky na dopracování podkladů, ani podmínky týkající se samotné realizace záměru. OOP považuje rozsah, ve kterém bylo oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí zákonem mu svěřených, za dostatečný.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Orgán integrované prevence (dále „OIP“) uvádí, že záměr bude součástí zařízení „Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“, jehož provoz je povolen integrovaným povolením čj. OŽPZ/6888/03/ŠI ze dne 9. 10. 2003, ve znění pozdějších změn. V souladu s ust. § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), je provozovatel povinen ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. V souladu s ust. § 19a zákona provozovatel může v rámci ohlášení plánované změny přímo podat žádost o změnu integrovaného povolení. Definitivní podobu a rozsah žádosti OIP doporučuje před jejím oficiálním podáním konzultovat na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, oddělení integrované prevence.
Hodnocení příslušného úřadu – upozornění pro provozovatele z hlediska povinností stanovených právními předpisy na úseku integrované prevence.
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, ze dne 17. 5. 2022, pod čj. MUPC/7791/2022/OŽP/KH:
Orgán ochrany přírody (dále OOP) uvádí, že z předloženého oznámení nelze přesně určit, jako konkrétní kácení bude provedeno. Z leteckého snímku lze konstatovat, že se jedná o zapojené porosty. Z tohoto důvodu OOP upozorňuje na ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. OOP požaduje provést ocenění pokácených dřevin dle Metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022) a provedení adekvátní náhradní výsadby. Dále upozorňuje na chybné uvedení zákona o ochraně přírody na str. 14 oznámení.
Hodnocení příslušného úřadu – upozornění pro provozovatele z hlediska povinností stanovených právními předpisy na úseku ochrany přírody. Dále vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Orgán ochrany ovzduší (dále OOO) tvrdí, že doložená rozptylová studie uvádí, že po realizaci záměru nebude plněn imisní limit benzo(a)pyrenu – C20H12.Vzhledem ke stávajícímu znečištění ovzduší v oblasti OOO považuje toto za nepřípustné a v rozporu s platnými právními předpisy, tak i s Programem zlepšování kvality ovzduší – zóna Severovýchod CZ05 (aktualizace 2020).
Hodnocení příslušného úřadu – z předložené rozptylové studie naopak vyplývá, že provozem záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech reprezentujících obytnou zástavbu docházet k překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu. Z rozptylové studie vyplývá, že doprava způsobená záměrem bude mít na imisní pozadí minimální podíl, příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu nedosahuje ani 1 % imisního limitu. Rozšířením a zkapacitněním skládky nedojde ke změně v denních intenzitách dopravy ani ke změně svozové oblasti. Intenzita dopravy zůstane na stávající úrovni. Toto v odůvodnění svého vyjádření uvedla Krajský hygienická stanice Pardubického kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví. S ohledem na výše uvedené a z hlediska problematiky znečištění ovzduší příslušný úřad konstatuje, že záměr není v rozporu s právními předpisy na úseku ochrany ovzduší a s Programem zlepšování kvality ovzduší – zóna Severovýchod CZ05 (aktualizace 2020).
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že záměrem nebudou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu a nemá k záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Orgán ochrany lesa uvádí, že plánovanou realizací etap Sever, I – IV. nedojde k zásahu na PUPFL ani do 50m ochranného pásma lesa.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Orgán odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky ani žádné požadavky. Jedná se o rozšíření stávajícího zařízení při zachování schválené kapacity, nedojde ke změně způsobu nakládání s odpady ve stávajícím a již povoleném zařízení k nakládání s odpady..
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Vyjádření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): záměr je v souladu s územním plánem Zdechovice. Další podmínky se nestanovují.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Vyjádření z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: záměr není v rozporu s chráněnými zájmy. Podmínky se nestanovují.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Vyjádření na úseku památkové péče dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: záměr není v rozporu s chráněnými zájmy a podmínky se nestanovují.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích): vodoprávní úřad nemá připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále KHS), ze dne 18. 5. 2022, pod zn. KHSPA 7084/2022/HOK-Pce: po zhodnocení souladu oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení a dostatečný. V dalším stupni řízení bude předložena aktualizovaná hluková studie dle odůvodnění uvedeném ve vyjádření.
Hodnocení příslušného úřadu – příslušný úřad při posouzení předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo zohlednil vyjádření KHS z hlediska posouzení vlivů záměru v oblasti ochrany veřejného zdraví. Aktualizovaná hluková studie dle požadavků KHS bude řešena v řízení podle stavebního zákona, resp. v řízení o vydání změny integrovaného povolení
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření územních samosprávních celků, veřejnosti ani dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu a informace obsažené v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.


I. Charakteristika záměru
Areál záměru se z převážné části nachází v k. ú. Zdechovice mimo obytnou zástavbu okolních obcí. Nejbližší obytné objekty se nacházejí v obci Zdechovice u rybníku Pazderna. Vzdálenost nejbližšího objektu Zdechovice čp. 67 je přibližně 580 m od záměru (cca 430 m od hranice areálu CKNO).
Provoz záměru je celoroční a provozní doba bude od pondělí do pátku od 6:00 do 22:00. Mimi provozní dobu nejsou prováděny žádné práce, které by měly vliv na zatížení hlukem nebo negativní vliv na ovzduší.
Areál CKNO Zdechovice je přístupný přes obslužnou komunikaci s živičným povrchem délky cca 800 m, která se napojuje na komunikaci II/322. Rozšíření a zkapacitnění skládky nedojde ke změně v denních intenzitách dopravy ani ke změně svozové oblasti, zůstanou dopravní intenzity na stávající úrovni. V současné době jsou do areálu naváženy odpady z předem zajištěné svozové oblasti. Jedná se především o odpady určené pro skládkování, případně zpracování na lince mechanicko-fyzikální úpravy, nebo úpravy stavebních odpadů, odpady k biodegradaci a odpady na kompostovací plochu. Většina těchto odpadů nadále