Rekonstrukce kanalizace včetně komunikací, VO a MR

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.8.2007
  • Příloh: 8

Obsah příspěvku


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
ul. U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
Váš dopis ze dne : 04.07.2007 Vaše
značka: Č.j.: 3191/07/SÚ/LHo Spis.značkaPočet listů:
Počet příloh: 3191/07/SÚ/LHo
4

Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
L.Horníčková
466 768 471
466 768 463
hornickova@chvaletice.cz Ve Chvaleticích dne 08.08.2007
Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
Pardubice
Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Pardubice, B.Němcové 231, 530 02
Pardubice
Ing.Miloš Sotona, 533 11 Zdechovice č.p.142
Miroslav Vozáb, Na Rybníčkách 168, 533 01 Pardubice - Černá za Bory
Hana Vozábová, Na Rybníčkách 168, 533 01 Pardubice - Černá za Bory
Hana Forchtnerová, nám.17.listopadu 1232, 535 01 Přelouč
Jaroslava Smetanová, 9.května 86, 533 12 Chvaletice
Peter Bajo, 533 11 Zdechovice 147
Mária Bajová, 533 11 Zdechovice 147
Jiří Borovička, 533 11 Zdechovice 141
Sonja Borovičková, 533 11 Zdechovice 141
Helena Zavřelová, 533 11 Zdechovice 144
Peter Bajo, 533 11 Zdechovice 148
Miroslava Bajová, 533 11 Zdechovice 148
Marie Mazalová, 533 11 Zdechovice 149
Mgr.Jan Mazal, 533 11 Zdechovice 149
Mgr.Hana Mazalová, 533 11 Zdechovice 149
Zdeňka Krupičková, 533 11 Zdechovice 148
Jan Ferenc, Děčínská 67/74, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Václav Říha, 533 11 Zdechovice 148
Marie Hálová, 533 11 Zdechovice 149
Jiřina Tancošová, 533 11 Zdechovice 150
Jiří Papoušek, 533 11 Zdechovice 150
Věra Papoušková, 533 11 Zdcehovice 150
Jiřina Paťavová, 533 11 Zdechovice 155
Iveta Hospodská, 533 11 Zdechovice 150
Flora spol. s r.o., Pacovská 867/35, 140 00 Praha - Krč
Terezia Knappová, Družstevní 4510, 760 01 Zlín
Aleš Buček, 533 11 Zdechovice 158
Petr Haas, 533 11 Zdechovice 158
Martin Spilka, 533 11 Zdechovice 158
Jana Spilková, 533 11 Zdechovice 158
Petr Beck, 533 11 Zdechovice 159
Iva Becková, 533 11 Zdechovice 159
Magdaléna Nováková, Bučina 225, 538 04 Prachovice
Jaroslav Balán, 533 11 Zdechovice 158
Anna Novakovich, 533 11 Zdechovice 158
Jana Lukasová, 533 11 Zdechovice 159
Erika Češková, 533 11 Zdechovice 159
Svitlana Kurková, 533 11 Zdechovice 159
Petr Kurka, Spytovice 8, 535 01 Přelouč
Taťána Savilová, 533 11 Zdechovice 156
Daniel Newman, Ve stezkách 124, 530 03 Pardubice
Ing.Dana Fligrová, Vrchlického 473, 280 02 Kolín IV
Michaela Chárová, Družstevní 305, 533 13 Řečany nad Labem
Michal Rambousek, 533 11 Zdechovice 35
Milan Ježek, Strojařů 1153, 537 01 Chrudim IV
Martina Říhová, 533 11 Zdechovice 155
Anna Čučvagová, 533 11 Zdechovice 155
Mgr.Pavel Pokorný, Jižní 1368, 535 01 Přelouč
Jan Mynář, 789 76 Dlouhomilov 144
Marek Novotný, 533 11 Zdechovice 159
Lev Matýsek, Na Lužci 517, 533 41 Lázně Bohdaneč
Yaroslav Marechek, 533 11 Zdechovice 156
Nadija Mareček, 533 11 Zdechovice 156
Josef Kožený, 533 11 Zdechovice 160
Marie Kožená, 533 11 Zdechovice 160
Libor Čábelka, 533 11 Zdechovice 162
Jiřina Horáková,533 11 Zdechovice 162
Jaroslav Balán, 533 11 Zdechovice 162
Jiřina Balánová, 533 11 Zdechovice 162
Jaroslav Zeman, Přemyslova 292, 535 01 Přelouč
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefonica, a.s. Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm.
d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění ve
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 109 až §114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 04.07.2007 podal
Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu - její změnu:
REKONSTRUKCE KANALIZACE VČETNĚ KOMUNIKACÍ,VO A MR
(dále jen "stavba") v zastavěné části obce Zdechovice - sever, na
pozemcích st. p. 177 a parc. č. 377/19, 377/20, 377/21, 377/22, 377/27,
377/28, 377/29, 591 v katastrálním území Zdechovice.
Stavba obsahuje:
Úpravy stávající komunikace s napojením na silnici č.III/3228a, úpravy
chodníků včetně vstupů do přilehlých objektů k bydlení, zřízení parkovišť
a opravu veřejného osvětlení.Součástí bude i odvodnění nově vzniklých
povrchů do opravené kanalizace v zájmovém území (kanalizace není předmětem
tohoto povolení,jde o vodní dílo).Úpravy komunikací budou děleny na větev
A, B, C, D, E, F.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Ing.Petr Novotný,autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby-ČKAIT 0700876.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2.Stavbou ani staveništěm nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky.
3.Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další
předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi.
4.Při pracích budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb. upravující
obecné technické požadavky na provádění staveb, v platném znění a
příslušné platné normy ČSN pro předmětnou stavbu. Dále budou dodrženy
obecné technické požadavky dané vyhl.č.104/1997 Sb., v platném znění -
část pátá.
5.Je nutné respektovat požadavky pro realizaci místních komunikací a
veřejně přístupných ploch (vjezdy, vstupy,chodníky,parkoviště) dané
vyhl.č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby.
7.Stavební úřad bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě.
8.Stavba bude dokončena do 30.06.2008. Po jejím dokončení požádá
stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.Bez
tohoto souhlasu nelze stavbu užívat.
9.Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem - firmou Dlažba Vysoké Mýto
s.r.o.,Husova 437/IV, Vysoké Mýto.
10.Součástí tohoto stavebního povolení není oprava kanalizačního řadu
(vodní dílo,ke kterému je třeba povolení vodoprávního úřadu); ubourání a
zasypání nefunkčního septiku a zrušení stáv.teplovodního kanálu u č.p.159;
úprava stávajícího místního rozhlasu; oprava okapového chodníku u č.p.158 a
159; izolace stavebních objektů; dešťový svod z hasičské zbrojnice.
11.Stavebník nebo stavební podnikatel zajistí v dostatečném předstihu před
zahájením prací u odpovědných pracovníků vlastníků technické
infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá zařízení, vytýčení všech
podzemních vedení a zařízení - napojení,křížení,ochranné pásmo. Jde o
vodovodní, telekomunikační, kanalizační vedení a zařízení a kabelové
vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Bez tohoto vytýčení nelze zemní práce zahájit !!!
12. Stavební podnikatel se při provádění stavby bude řídit pokyny
vlastníků tech.infrastruktury a bude dodržovat předpisy pro práci
v ochranném pásmu podzemních vedení a zařízení a respektovat podmínky
z vyjádření jednotlivých vlastníků techn.infr.,jenž mají v zájmové území
svá zařízení:
* Telefonica 02 Czech Republic, a.s. pracoviště Pardubice ze dne 11.8.2006
č.j.134880/06/CPA/VM0
* ČEZ Distribuce,a.s., odd. Dokumentace region Východ ze dne 18.8.2006
zn.210882
13.Zemní práce v blízkosti podzemních vedení a zařízení musí být prováděny
se zvýšenou opatrností a zásadně ručně.
14.V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací v prostoru
napojení místní komunikace na silnici č.III/3228a musí být u příslušného
silničního správního úřadu (MěÚ Přelouč) získáno rozhodnutí o zvláštním
užívání silnice k provádění stavebních prací dle zákona č.13/1997 Sb. o
pozemních komunikací, v platném znění tak,jak je uvedeno ve vyjádření SÚS
Pard.kraje ze dne 17.07.2007 zn.SUSPK/MS/KUP/4672/07.
15.Začátek úprav na povolované stavbě bude napojením na stávající
komunikaci č.III/3228a - větev "A". Začátek a konec úprav jednotlivých
větví "B", "C", "D", E", "F" bude v souladu s výkresem č.B 3 - Vytyčovací
výkres a koordinační situace,který je součástí ověřené PD.
16.Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno příčným a podélným
vyspádováním do nově osazených uličních vpustí napojených kanalizačními
přípojkami DN 150 do opravené kanalizace.
17.Odvodnění zemní pláně nově vzniklých zpevněných ploch bude provedeno
trativodem napojeným do nových uličních vpustí.
18.V průběhu stavby budou zajištěny bezpečné vstupy do přilehlých bytových
a rodinných domů.Výkopy musí být zajištěny proti případnému pádu, za
snížené viditelnosti osvětleny.
19.Před zahájením stavby bude u MěÚ Přelouč - odd. dopravy a komunikací
získáno povolení přechodné úpravy provozu v době výstavby a po dokončení o
stanovení nové místní úpravy provozu v zájmovém území (nové svislé dopravní
značení).
20.Po ukončení stavby je nutné veškeré poklopy jednotlivých uzávěrů
(voda,kanalizace) vyzvednout do nivelety nově opravené komunikace.
21.Materiály,výrobky a konstrukce pro stavbu musí vyhovovat požadavkům
zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů a navazujících nařízení vlády. Certifikáty a
prohlášení o shodě na použité materiály,výrobky,konstrukce,zařízení doloží
stavebník spolu se žádostí o kolaudační souhlas.
22.S odpady, které budou vznikat v průběhu provádění stavby (v případě
vzniku odpadu s asfaltem obsahující dehet se jedná o nebezpečný odpad) je
nutno nakládat v souladu s ust. zákona č.185/2001 Sb. o odpadech o
změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, a s ním souvisejících
provádějících předpisů. K nakládání s nebezpečným odpadem je v souladu s §
16 odst.3 zákona o odpadech třeba souhlasu věcně a místně příslušného
orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.
Odpady lze likvidovat nebo jiným způsobem zneškodňovat pouze v zařízeních
k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ust. § 14 odst.1 zákona o
odpadech, přitom je povinností v mezích daných tímto zákonem zajistit
přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.Odpady je možné předat
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.3
zákona o odpadech, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas bude doložen doklad
o zneškodnění odpadů.
23.K případnému nutnému kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné
povolení místně příslušného obecního úřadu (ObÚ Zdechovice). Dřeviny,které
by mohly mít v důsledku stavební činnosti poškozeny kořenové náběhy a
kmeny,budou preventivně opatřeny účinným bedněním,které bude po dokončení
stavby odstraněno.Pokud dojde v průběhu stavby k poškození větví
stávajících dřevin,budou tyto odborně ošetřeny jak je uvedeno ve společném
vyjádření odboru ŽP MěÚ Přelouč zn.MUPC/5336/2007/OŽP/713/Ce ze dne
27.7.2007.
24.Před započetím výkopových prací je stavebník povinen podle ust.§22
odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozd.předpisů, ohlásit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,
referátu památkové péče a záchranných výzkumů,Letenská 4,Praha 1.Jakékoliv
náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva,jímek apod.),
stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky,kovy,kosti apod.) je
třeba ohlásit Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích nebo nejbližšímu
muzeu.
25.Výkopový nekontaminovaný materiál bude použit na hrubé terénní úpravy.
26.Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na dotčených ani sousedních
pozemcích a nemovitostech, nesmí dojít k nadměrnému znečištění, ničení
zeleně a k nepořádku.
27.Předmětnou stavbou nesmí být narušen ani ohrožen provoz na přilehlých
komunikacích.Tyto nesmí být v době stavby znečišťovány. V případě
znečištění bude toto ihned odstraněno.
28.V průběhu stavby je nutné na staveništi udržovat maximální čistotu a
pořádek.Vhodným způsobem je nutné zajistit snížení prašnosti a hluku. Dále
bude zhotovitel dbát na čistotu dopravních prostředků a mechanizmů,zejména
zajistí ochranu proti případnému úkapu ropných látek.
29.Součástí žádosti o kolaudační souhlas bude dokumentace skutečného
provedení stavby,pokud při jejím provedení dojde k nepodstatným odchylkám
oproti tomuto povolení a geometrický plán vypracovaný oprávněným
zeměměřičem.Dále doklad o provedené předepsané zkoušce - revizní zpráva
elektro - rozvody veřejného osvětlení.
30.Dle podmínky písm. a/ vyjádření a.s. Telefonica č.j. 13880/06/CPA/VM0
ze dne 11.8.2006 je třeba k závěrečné kontrolní prohlídce doložit zápisy
z kontrol před záhozy jednotlivých kolizních míst předmětné stavby
s veřejnou komunikační sítí ve vlastnictví a.s. Telefonica.
31.Po dokončení stavby budou provedeny konečné terénní a sadové úpravy dle
ověřené dokumentace. Nově zřízený povrch bude plynule navazovat na okolní
terén.
32.Za odborné vedení a provádění stavby je zodpovědný stavební podnikatel
- fa Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Vysoké Mýto.33.Za dodržení podmínek tohoto
stavebního povolení je zodpovědný stavebník - Obec Zdechovice, Zdechovice
č.p.96.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné návrhy ani námitky účastníků
řízení.
Odůvodnění:
Dne 04.07.2007 podal stavebník Obec Zdechovice žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu její změnu - opravu stávajících místních komunikací
v sídlišti ve Zdechovicích, v severní části obce včetně opravy veřejného
osvětlení. Tato změna stavby je součástí stavby "Rekonstrukce kanalizace
včetně komunikací, VO a MR".
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Předmětná změna stávající stavby (stavební úpravy a udržovací práce) dle §
81 odst.3 písm.a/ a b/ stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí o
změně stavby ani územní souhlas.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým
počtem účastníků řízení,což odůvodňuje oznámení písemností ve stavebním
řízení účastníkům řízení (kromě stavebníka a vlastníka stavby,na kterém má
být provedena změna) veřejnou vyhláškou (dle § 144 zákona č.500/2004 Sb.
správní řád, v platném znění a § 113 odst.3 stavebního zákona). Veřejná
vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 1/MěÚ Chvaletice a 2/ObÚ Zdechovice
a na internetových stránkách těchto úřadů po zákonem stanovenou dobu 1/
od 11.7.-30.7.2007 a 2/ od 10.7.-3.8.2007.
Opatřením ze dne 10.07.2007 speciální stavební úřad oznámil zahájení
stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.Protože mu byly
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provedení
upustil od ohledání na místě a ústního jednání.Zároveň stanovil,že
námitky,závazná stanoviska,popř.důkazy mohou účastníci řízení a dotčené
orgány uplatnit nejpozději do 7.8.2007.
Závazná stanoviska sdělili:
HZ Sbor Pard.kraje Pardubice č.j.HSPA-4-543/PR-2007-Du ze dne 4.7.2007-bez
podmínek; SÚS Pard.kraje Doubravice zn.SUSPK/MS/KUP/4672/07 ze dne
17.07.2007- s podmínkami; MěÚ Přelouč - odbor ŽP
zn.MUPC/5336/2007/OŽP/713/Ce ze dne 27.7.2007 - bez podmínek,
s upozorněním; VUSS Pardubice č.j.4321-ÚP/2006 ze dne 9.08.2006 - bez
podmínek
Dále se k této stavbě vyjádřili vlastníci technické infrastruktury:
VČP Net s.r.o. Hr.Kr. prac.Pardubice zn.VY/04/03814/6 ze dne 28.8.2006-bez
připomínek; ČEZ Distribuce, a.s. odd.Dokumentace region Východ zn.210882 ze
dne 18.8.2006 - s podmínkami; Telefonica 02 Czech Republic, a.s.
prac.Pardubice-č.j.134880/06/CPA/VM0 ze dne 11.8.2006 (platnost
prodloužena dne 12.7.2007) - s podmínkami
Jelikož předmětnou stavbou budou provedeny i úpravy na silnici č.III/3228a
- napojení místní komunikace na tuto silnici, vydal příslušný silniční
správní úřad MěÚ Přelouč, odd. dopravy a komunikací rozhodnutí - povolení
úpravy stávajícího připojení lokality Zdechovice sever na silnici
č.III/3228a, p.p.č.591 v k.ú. Zdechovice č.j.ST 1135/2007/Do ze dne
09.07.2007 /právní moc 02.08.2007/ s těmito podmínkami:
1.Úprava spočívá v odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky v šířce
2x0,5m a tl.4 a 11cm.Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena
spojovacím postřikem a spára styčná bude certifikovaně ošetřena živičnou
emulzí a zasypána křemičitým pískem.Upraveny budou též chodníky v místě
napojení a budou vybudovány varovné pásy.
2.Napojení bude odvodněno pomocí uličních vpustí napojených kanalizačními
přípojkami do kanalizačních šachet.
3.Úprava připojení bude v souladu s ČSN 73 6102 (mimo jiné poloměr vnitřní
hrany jízdního pruhu 12m apod.).
4.Součástí stavby bude i dopravní značení zajišťující bezpečný provoz.
5.Veškeré dopravní značení bude předem odsouhlaseno z hlediska bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu příslušným orgánem státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích (MěÚ Přelouč).
6.Způsob zpevnění bude vyhovovat předpokládanému účelu,povrchy budou
provedeny s asfaltobetonové živičné směsi.Šířka napojení 5m.
7.Při realizaci úpravy stavby připojení bude dbáno náležitosti zákona
č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, v platném znění.
8.Při realizaci úpravy připojení je zakázáno skladovat materiál na silnici
č.III/3228a.
9.Úprava připojení bude realizována do 30.6.2008.Odpovědná osoba za
provedení prací:Ing.Robert Chutic,starosta Obce Zdechovice, 533 11
Zdechovice 96, tel.č.606 660 236.
10.Tímto rozhodnutím dává silniční správní úřad souhlas s úpravou
stávajícího připojení lokality Zdechovice sever k silnici č.III/3228a
v k.ú. Zdechovice.
Částí úprav větve "F" (za č.p.157 směrem ke konci úprav této větve) a
parkovištěm za č.p.157 bude dotčena i část pozemku p.č. 377/22 dle
katastru nemovitostí (KN) v k.ú. Zdechovice. Na pozemek p.p.č.377 dle
pozemkového katastru,jehož součástí je i dotčená část pozemku byl uplatněn
restituční nárok, o kterém nebylo dosud rozhodnuto. Dle sdělení Pozemkového
úřadu v Pardubicích č.j.SÁ/10000 ze dne 12.7.2007, že i přesto nebylo o
této části dosud rozhodnuto, a nyní s ohledem na úmrtí oprávněné osoby
uplatňující restituční nárok (p.Greif), nebude předmětný pozemek
(p.p.č.377/22) dalším oprávněným osobám vydán do vlastnictví,neboť
obnovení vlastnictví brání překážka uvedená v ust.§ 11 odst.1,písm.e/
zákona o půdě - na p.p.č.377/22 se nachází sportovní zařízení a oprávněné
osobě vznikne nárok na náhradní pozemek,příp.jinou náhradu. Proto byly
povoleny úpravy i na tomto pozemku.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je
do podmínek rozhodnutí, kterými stanovil její provedení.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby
stanovené vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, dále pak vyhl.č.104/1997
Sb., v platném znění a obecné požadavky na užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace stanovené vyhl.č.369/2001 Sb.
Dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing.Petrem Novotným,
Atelier MOK, Hlaváčova 179, Pardubice - autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby a městské inženýrství, ČKAIT-0700876.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ust.§ 109 stavebního zákona
a Nálezu Ústavního soudu č.95/2000 Sb.
Protože speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody bránící
povolení této změny stávající stavby rozhodl , jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a
námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se
k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

 

 

 

 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického
kraje, podáním na Městský úřad Chvaletice - odbor stavební a ÚP.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení
zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a
štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2
let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

Lenka Horníčková

referent stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění, položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 1000,- Kč byl
zaplacen.

 

Obdrží:
doporučeně do vlastních rukou:
Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96
Pardubický kraj, odd.majetkové, Komenského nám.125, 530 02 Pardubice
SÚS Pard.kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Ostatním účastníkům řízení se dle § 144 správního řádu a § 113 odst.3
stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.

 

 

dotčené orgány:
Městský úřad Přelouč, odd.dopravy a komunikací, Masarykovo náměstí 25, 535
01 Přelouč

ostatní:
ObÚ Zdechovice a MěÚ Chvaletice-podatelna
* k bezodkladnému vyvěšení na úřední desce podle § 25 odst.2 a § 144
odst.6 správního řádu, v platném znění na dobu 15-ti dnů, oznámení
zveřejnit též způsobem umožňující dálkový přístup,po lhůtě vyvěšení vraťte
zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice
Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Pardubice, B.Němcové 231, 530 02
Pardubice
Telefonica, a.s. prac. Pardubice, Masarykovo nám.2655, 530 02 Pardubice
VaK Pardubice,a.s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Na vědomí:
MěÚ Chvaletice, stavební úřad - spis

 

 

 

 

Toto rozhodnutí - stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu ve Zdechovicích po zákonem stanovenou dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno dne .14.8...... Sejmuto dne .......

Razítko a podpis