Požadavky na obsazení pozice údržbáře obce Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.3.2013
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji Požadavky na obsazení pozice údržbáře obce Zdechovice Počet obsazovaných míst - jedno Nástup k 01.04.2013 Kvalifikační požadavky: vyučen v oboru opravář zemědělských strojů, nebo zámečník s praxí v oboru min. 3 roky, platný svářečský průkaz na sváření elektrickým obloukem, s řidičské oprávněním B Osobní předpoklady: zdravotní stav bez omezení, nízká nemocnost, nekuřák vítán, schopnost samostatné práce Podmínka – podání žádosti v době od: 13. 02. 2013. - nejdéle do 28.02. 2013 (rozhoduje razítko pošty nebo obecní podatelny) s těmito přílohami: - strukturovaný životopis - originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - úředně ověřená kopie výučního listu - vše v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – nabídka“ Žádosti, které nebudou takto vybaveny, nebudou posuzovány. Doručovací adresa: Obecní úřad Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96. Jak zvýšit svou šanci na přijetí? Doložit svou žádost těmito nepovinnými přílohami: - kladným vyjádřením předchozího zaměstnavatele, - čestným prohlášením s vlastnoručním podpisem žadatele o bezdlužnosti vůči obci, kde má žadatel trvalý pobyt - čestným prohlášením s vlastnoručním podpisem žadatele o tom, že min. 3 roky nebyl projednáván přestupkovou komisí, příslušnou podle místa trvalého pobytu - řidičským oprávněním T, nebo u řidičáků vydaných před 19.1.2013 sk. C Ostatní – žadatelé budou vybírání komisí a bodově hodnoceni (nejlepší nabídka=nejvyšší počet bodů). Výsledky budou zveřejněny na webu obce pod číslem jednacím, které žadatel obdrží ve vyrozumění. S vybraným žadatelem bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou v trvání 1 roku se zkušební dobou na 3 měsíce. Pokud se zaměstnanec osvědčí bude mu smlouva prodlužována. Každý žadatel musí počítat s tím, že se hlásí na pozici, kde se předpokládá různorodá a často i těžká fyzická práce, může jít i o práci v hygienicky nepříznivém prostředí, práci venku za každého počasí podle potřeb, s požadavky na občasnou přesčasovou práci a práci ve dnech svátečních nebo ve dnech pracovního klidu nebo volna. Dále se předpokládá dobrý vztah ke strojům a zařízení, k lidem a to jak ke kolektivu tak i k občanům, pro které je práce vykonávána. Výhody: stabilní práce a pravidelný plat s výplatou 1x měsičně (výhradně převodem na účet), po ukončení zkušební doby i pracovní oblečení a obuv. Možné pololetní odměny, které závisejí na pracovním nasazení přijatého zájemce. Možnost platového růstu. Které žádosti nebudou přijaty: žádosti neúplné, nečitelné, žádosti podané e-mailem nebo SMS, žádosti, které nejsou v souladu s požadavky, žádosti podané bez obálky nebo v obálce bez označení „Údržba - Neotvírat – nabídka“, žádosti o krátkodobý pracovní poměr, práce na objednávku x fakturu (švarcsystém). Platové poměry se řídí platovými předpisy, platnými celostátně pro územně samosprávné celky – viz nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. příloha č. 2 Zásada: podáním žádosti vyjadřuje žadatel, že bere na vědomí tyto požadavky a pokládá je za srozumitelné. Ve Zdechovicích, dne 31. 01. 2013 Za zadavatele: Ing. Robert Chutic, starosta obce Bodovací systém: 1/ správně a úplně podaná žádost + 20 bodů 2/ kladné vyjádření předchozího zaměstnavatele + 5 bodů 3/ čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem žadatele o bezdlužnosti vůči obci, kde má žadatel trvalý pobyt + 15 bodů 4/ čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem žadatele o tom, že min. 3 roky nebyl projednáván přestupkovou komisí, příslušnou podle místa trvalého pobytu + 15 bodů 5/ věk ke dni podání žádosti do 45 let + 10 bodů 6/ řidičské oprávnění T nebo u ŘP vydaných do 19.01.2013 C + 5 bodů 7/ trvalé bydliště žadatele v obci Zdechovice nebo Spytovice + 10 bodů 8/ čistý trestní rejstřík +15 bodů