Oznámení o dni a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.10.2008
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje Starosta obce Zdechovice podle § 15 písm a) a v souladu s § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se skuteční v pátek dne 17. října 2008 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 18. října 2008 v době od 8.00 do 14.00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Hostince u zámku ve Zdechovicích čp. 20 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Zdechovice, Stará Pila, Zbraněves ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově čp. 14 Spytovice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Spytovice 3. Právo volit do Zastupitelstva Pardubického kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci Zdechovice k trvalému pobytu. 4. Volit lze pouze ve stálých volebních okrscích v místě trvalého pobytu voličů. Nelze volit na voličský průkaz. 5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 6. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti Ve Zdechovicích dne 23. září 2008 Ing. Robert Chutic, v.r. starosta obce