Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu 11.5.2020-24.5.2020

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Úřední deska
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 9.4.2020
 • Příloh: 1

Obsah příspěvku


M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:
Č.j.:
Spis.,skart.znak
ST/5961/2020/Ju
MUPC 6424/2020
280.4, S, 5
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Ing. Jiří Jura
466 094 150
jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 23.3.2020


Žadatel:
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem č.p. 331, 285 21 Zbraslavice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti SILNICE
ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem č.p. 331, 285 21 Zbraslavice (dále „Žadatel“), podané
dne 10.03.2020

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/338 a III/338 9 v obci a katastrálním území Zdechovice a č.
II/322 v obci Řečany and Labem a katastrálním území Labětín umístěním přechodného dopravního značení:
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) - silnice II/322 před křižovatkou se silnicí č. I/2
IS 11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky) s cílem „Týnec nad Labem“,
IP 22 (Změna místní úpravy) s textem „Silnice III/3278 Kobylnice – Záboří uzavřena“ - silnice III/3389 před
křižovatkou se silnicí č. I/2; silnice č. II/338 před křižovatkou se silnicí č. I/2
dle situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení,
za podmínek:


Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek: reflexivní
Platnost úpravy: 11.05.2020 – 24.05.2020


Důvod: označení objízdné trasy pro OA a NA z důvodu opravy silnice IIII/3278 Záboří n/L
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Václav Suchý, tel. 602 757 876
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:


 1. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního
  značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
  Č.j. MUPC 6424/2020 str. 2
  2. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
  (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
  pozemní komunikace.
  3. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné
  dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
  4. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené
  v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
  STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
  pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1.4.2015.
  5. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnici
  od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
  6. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
  7. V případě potřeby budou před instalací DZ vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
  8. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015
  Sb.
  9. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
  10. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
  provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou. Přenosné značení musí
  být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
  Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude
  vyžadovat veřejný zájem.
  Odůvodnění:
  Žadatel – společnost SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem č.p. 331, 285 21
  Zbraslavice, požádala dne 10.03.2020 Městský úřad Přelouč, odbor stavební, o stanovení přechodné úpravy
  provozu na silnicích č. II/338, III/3389 v kat. území Zdechovice, II/322 v kat. území Labětín pro označení
  objízdné trasy pro OA a NA z důvodu opravy silnice IIII/3278 Záboří n/L.
  K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušných orgánů policie:
  - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní
  inspektorát Pardubice čj. KRPE-80257-1/ČJ-2019-170606 ze dne 21.10.2019 s požadavky:
  1) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
  (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
  pozemní komunikace.
  Požadavku dotčeného orgánu byl převzat do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu.
  Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
  komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.
  V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření
  obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
  Poučení:
  Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
  prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
  Lubomír Novotný
  vedoucí odboru
  Č.j. MUPC 6424/2020 str. 3
  Příloha: situace DZ
  Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
  přístup.
  Vyvěšeno dne: ……24.3.2020…….. Sejmuto dne: …………………………….
  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření
  Obdrží:
  účastníci (doručenky)
  SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IDDS: t2rgagz
  dotčené orgány
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
  ostatní
  Městský úřad Přelouč – úřední deska
  Obecní úřad Řečany nad Labem – úřední deska, IDDS: dszbbsb
  Obecní úřad Zdechovice - úřední deska, IDDS: zkza5qh