Opakovaná dražba 7.12.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 8.12.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

značka oprávněného: ,
USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Chrudimi dne 29.6.2009, č.j. 29Nc1533/2009-9, kterým(i) byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 9.3.2009, č.j. Rsp1153/08 vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky k uspokojení pohledávky oprávněného: I.F.T. WOOD s.r.o., Martinovská 3076/5, 72300 Ostrava - Martinov, IČO 25371347, zast. Mgr. Tomáš Kravčík, advokát, Občanská 18, 71000 Ostrava -Slezská Ostrava, IČO 71470077, proti povinnému: Vladimír Zvelebil, Dukelská 70, 53974 Předhradí, nar. 4.12.1955, v částce 202 958,97 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitosti
I.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Zahájení elektronické dražby: dne 7.12.2011 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 7.12.2011 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.")) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
II.
Předmětem dražby jsou následující spoluvlastnické podíly povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
LV 749
KÚ pro Pardubický kraj, KP Pardubice
Okres: Pardubice
Obec: Zdechovice
Kod k.ú.: 792250 Zdechovice
Podíl: 1/2
Spoluvlastníci:
1/2 Michael Kysela
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
228/1 (KN) 28484 lesní pozemek
228/2 (KN) 37093 lesní pozemek
228/4 (KN) 128 lesní pozemek
228/5 (KN) 145 lesní pozemek
230 (KN) 5662 lesní pozemek
373 (KN) 2586 lesní pozemek
499 (PK) 22904
344 (GP) 1003
345/2 (GP) 55944
350 (GP) 2532
352 (GP) 3284
353 (GP) 6834
LV 812
KÚ pro Pardubický kraj, KP Pardubice
Okres: Pardubice
Obec: Zdechovice
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030  581 703 079  581 202 347 fax: 581 738 020
e-mail: urad@exekuce.cz internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB  č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 1875509
Naše č.j.:
103 Ex 18755/09-202
0998.0033135829
Kod k.ú.: 792250 Zdechovice
Podíl: 1/2
Spoluvlastníci:
1/2 Petr Lánský
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
107 (KN) 1885 lesní pozemek
III.
Výsledná cena dražených spoluvlastnických podílů činí částku 525.000,- Kč
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši poloviny výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku 262.500,- Kč.
V.
Výše jistoty se stanovuje na částku 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději 2 dny před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc, variabilní symbol 1101875509, jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu.
VI.
Na dražených nemovitostech neváznou žádná práva ani závady.
VII.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).
Na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).
IX.
Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí. K zaplacení nejvyššího podání určuji lhůtu 15 dní, která počne běžet právní mocí usnesení o příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu 175236496/0300, VS 1201875509 nebo složením částky v hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. Nebude-li nejvyšší podání zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba, s vyloučením toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil.
X.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášení.
XI.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby, administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty. Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není možné přistoupení dalších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili! Po
připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
5. V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.
6. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo - v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo.
7. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude udělen příklep.
8. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
9. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
10. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
11. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
12. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávněný, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora. O odvoláni rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové.
Odvolání jen proti výrokům I., II., VI., VIII., IX., X., XI. tohoto usnesení není přípustné.
V Přerově dne 15.10.2011
Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
Dražební vyhláška se doručuje: 1x oprávněný
1x další oprávnění
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
1x finanční úřad
1x obecní úřad (vyvěsit na úřední desku)
1x orgán OSSZ
1x zdravotní pojišťovna
1x katastrální úřad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úřední desku)
1x vyvěšení na úřední desce