Odvodnění Spytovice - oznám. zahájení územ.řízení

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 26.5.2010
  • Příloh: 4

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 04.05.2010
Vaše značka:

Č.j.: 1642/10/SÚ/LHo
Spis.značka: 1624/10/SÚ/LHo
Počet listů:2
Počet příloh:


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz


Ve Chvaleticích dne 06.05.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
(dále jen "žadatel") podal dne 04.05.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Odvodnění Spytovice
mimo současně zastavěné území obce Spytovice, na pozemku parc. č. 541 a pozemku dle pozemkového katastru (dále jen „PK") 544 v katastrálním území Spytovice.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Navrhuje se umístění odvodňovacího potrubí k odvodnění srážkových vod, přitékajících z východní strany ze zemědělských pozemků ke stávající polní cestě, a jejich převedení do Krasnického potoka. Délka odvodňovacího potrubí bude cca 120,0 m. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn po pozemku parc. č. 541 a pozemku dle PK 544.
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
na den 10.06.2010 (čtvrtek)
v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných : Obecní úřad ve Zdechovicích
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě na tel. č. 466 768 471).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

 

 

 

Rozdělovník:
účastníkům řízení dle § 85 odst.1stavebního zákona je doručováno jednotlivě na doručenku nebo prostřednictvím datových schránek:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je doručování veřejnou vyhláškou
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

veřejnosti je oznamováno veřejnou vyhláškou

dotčené orgány - doručováno jednotlivě
KrÚ PK, Odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice IDDS: z28bwu9
MěÚ Přelouč, Odbor ŽP, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
MěÚ Přelouč, vodoprávní oddělení, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend - úsek památkové péče, Perštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice IDDS: ukzbx4z

na vědomí:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n
RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hr. Králové IDDS: jnnyjs6
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IDDS: xsdgx3v
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

veřejná vyhláška
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po lhůtě vyvěšení ke třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu.

 

 

Toto oznámení o zahájení územního řízení musí být vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice.

Vyvěšeno dne ..........10.5.2010..........................

Sejmuto dne ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálk. přístup dne .........10.5.2010..........................

Razítko a podpis ....................................