Odstranění domu čp. 54 Zdechovice - poptávka

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.2.2013
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice poptává nabídku na odstranění domu čp. 54 ve Zdechovicích včetně oplocení a ostatních staveb. Přihlásit se mohou firmy podnikající na základě živnostenského oprávnění s minimálně pětiletou praxí v oboru výstavby a odstraňování staveb s uvedením referencí provedených prací za toto období. Dokumentaci zapůjčíme na vyžádání. Podmínky: 1) Cena se rozumí za odstranění všech staveb a odstranění. 2) Cena za vyklizení stavby. Vyklizení se týká také I.patra, v němž je uloženo množství zajímavých artefaktů jako drobné domácí nářadí, zvětšovací přístroj, předměty z oboru foto-kino, knihy, časopisy apod. Tyto předměty je třeba odevzdat obci bez poškození. 3) Šrot je majetkem obce, zhotovitel šrot naloží a obec pověří osobu, která jej doprovodí do sběrny. 4) Nábytek a kamna jsou majetkem obce a budou jí předány. 5) Studna – vyčistit, případně opravit, a pokud bude terén na pozemku navážen, zvýšit ji nad nový terén a opatřit poklopem. 6) Všechny inženýrské sítě na pozemku odstranit nebo odpojit. 7) Terén po demolici upravit, na místo osadit vzrostlý strom, nelépe lípu (tilia cordata), 2x lavičku a info tabuli pro turisty. Osít travou, zřídit chodníček mezi komunikací a místem odpočinku. 8) Úpravu terénu provést podle vyjádření správců sítí, o které žádáme současně s tímto dopisem. 9) Kámen ze stavby předat obci. 10) Dřevo ze stavby předat obci, z toho trámy z krovů demontovat bez poškození. Nabídku nám prosím předložte s respektováním výše uvedených podmínek do pátku 15. února 2013 do 15,00 hodin v označené obálce nápisem „neotvírat“. Hodnotitelská komise bude otvírat obálky 15.2.2013 v 18,00 hodin v budově Obecního úřadu ve Zdechovicích. Hodnotícím kriteriem je nejnižší cena. Zahájení prací po obdržení platného dokladu – povolení o odstranění stavby. Ing. Robert Chutic, starosta obce