Obnova barokního parku zámku - výzva 31122010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.1.2011
  • Příloh: 4

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
vyzývá ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku

Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích

A/ Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Obec Zdechovice, okres Pardubice
IČ: 00274623
Neplátce DPH
Adresa: 533 11 Zdechovice 96
Banka: KB Pardubice, č.účtu: 4626561/0100
Telefon a fax: 466 936 101
B/ druh zadávacího řízení
Obec Zdechovice je veřejným zadavatelem dle § 2, odst. 2. ,písm. c). Zadávací řízení na dodavatele ,s ohledem na pořizovací náklady bude vedeno, jako, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona ,při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona. K předložení nabídky bude vyzváno 5 zájemců a výzva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
C/ Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Arboristické zásahy v parku zámku podle PD Ing. Kateřiny Dvořákové, DiS z 11/2010.
C1/ Základní informace o nemovitosti:
Místo: obec Zdechovice v okrese Pardubice, kraj Pardubický
Kódy: kód katastrálního území 792 250, ZUJ 576 026, okresu č. 3606
Vlastník: Obec Zdechovice, IČ 00274623, sídlo 533 11 Zdechovice 96
Název nemovitosti: Zámek Zdechovice
Zastavěná plocha: zámek 1.500 m2, park cca 16 ha, z toho přibližně 6,5 ha býv. autopark s halami a zpevněnými plochami
Umístění nemovitosti: ve středu obce Zdechovice, 90 km od středu hl.m. Prahy, 27 km od Pardubic u silnice I/2
C 2/ Popis prací, které mají být provedeny:
Obecně:
Jde o kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů, frézování pařezů, provedení dynamických i rigidních vazeb a štěpkování dřevní hmoty.
Podrobný popis viz PD Ing. Kateřiny Dvořákové, DiS z 11/2010.
Práce, tj. kácení, jsou povoleny rozhodnutím obecního úřadu ve Zdechovicích.
Realizační firma musí počítat s cizími předměty ve dřevní hmotě, protože areál byl po léta užíván armádami.
Pyrotechnické závady je možno očekávat, třebaže areál byl prověřen ženijní jednotkou ČSLA.
D/ Požadavky na provedení, lhůty a termíny plnění:
Rozsah provedení je upraven v dokumentaci.
Čas plnění:
Zahájení prací: I. Q. 2011
Dokončení kácení: v zákonné lhůtě do 31.03.2011
Dokončení všech prací: 30.06.2011
Lhůta po kterou je účastník svou nabídkou vázán: do 28. 02. 2011

E/ Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta: do 14.01. 2011 do 16 h (podle zákona je nejkratší lhůta k podání nabídek 7 dní)
Místo: adresa zadavatele
Podmínky:
1/ Zalepená obálka s názvem zakázky a s upozorněním „Neotvírat soutěž"
2/ Všechny listy nabídky musí být sešity do svazku, aby byla vyloučena manipulace či ztráta dokladu, na titulním listě musí být seznam všech příloh, tj. obsah nabídky.
3/ Nabídka musí obsahovat jednoznačné kontaktní a obchodní údaje zhotovitele, které mohou být podkladem pro smluvní vztah, tj. návrh smlouvy.

F/ Požadavky na prokázání kvalifikace:
Podle §§ 53,54,55 a 56 zákona
1/ Ověřená kopie
- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenského oprávnění v oboru arboristika, tj. péče o stromovou zeleň
- Alespoň jednoho z dokladů:
členství ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu , o.s.
nebo členství v International Society of Arboriculture (ISA)
nebo certifikát European Tree Worker
ev. jiný obdobný doklad
2/ Čestné prohlášení
- účastníka dle § 53 zákona písm. a) až j) , ve smyslu § 62 odst. 2.(základní kvalifikační předpoklady)
3/ Čestné prohlášení účastníka v tom smyslu, že dílo provede vlastními silami, nebude práci zadávat různým jím sjednaným poddodavatelům a že tedy má na tuto dodávku rezervovánu vlastní kapacitu v objemu alespoň 70% z nabízené ceny, měřeno v Kč.
4/ Seznam referenčních prací na srovnatelných zakázkách
5/ Rozsah pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro tento druh prací do 3 mil. Kč - ověřená kopie pojistné smlouvy
G/ Hodnotící kriteria:
Nejnižší cena - při dodržení projektové dokumentace a podmínek této výzvy.
H/ Ostatní:
H 1/ Dále uvedené podklady pro zpracování nabídky zapůjčíme zájemcům, kteří se dostaví na prohlídku viz H 2/:
- Slepý rozpočet v tištěné podobě (elektronickou nemáme), jako součást dále uvedené PD
- PD „Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích" Ing. Kateřiny Dvořákové, DiS z 11/2010.

H 2/ Prohlídka parku je možná na požádání u zadavatele po předchozí dohodě na tel. č. 466 936 101 nebo 606 660 236, výhradně v pracovní dny.
H 2/ Zadavatel si vyhrazuje při fakturaci právo zádržného ve výši 10% z každé faktury s tím, že vyrovnání bude provedeno po předání všech prací bez vad a nedodělků.
H 3/ Zadavatel připouští měsíční fakturaci se 14-ti denní splatností na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, pokud bude toto opatření obsaženo ve smlouvě.
H 4/ Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo nezadat k realizaci všechny vyjmenované práce.
H 5/ Podáním nabídky vyjadřuje účastník souhlas se všemi podmínkami této výzvy a je si vědom, že jejich nesplnění může mít za následek jeho vyloučení ze soutěže. Zvlášť upozorňujeme na nutnost dodržení formálních náležitostí podle bodu E/ a kvalifikační požadavky podle bodu F/.

Ve Zdechovicích, dne 30. 12. 2010
Zpracoval: Ing. Robert Chutic