Návrh závěrečného účtu obce Zdechovice za rok 2019

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Rozpočet
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 30.6.2020
 • Příloh: 15

Obsah příspěvku

 
   

 

Závěrečný účet OBCE ZDECHOVICE za rok 2019

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1)Údaje o plnění  příjmů  a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtová

opatření

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31.12.

2019

%plnění k 

upravenému

rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

25.347

3.363

28.710

38.045

132,5

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1.338

400

1.738

1.766

101,6

Třída 3 – Kapitálové příjmy

63

8

71

71

100,0

Třída 4 – přijaté dotace

185

1.358

1.543

1.543

100,0

Příjmy celkem

26.934

5.127

32.061

41.424

129,2

Třída 5 – Běžné výdaje

27.503

2.653

30.156

17.909

59,4

Třída 6 – Kapitálové výdaje

17.226

2.475

19.701

11.468

58,2

Výdaje celkem

44.729

5.128

49.857

29.378

58,9

Saldo: Příjmy – výdaje

-

-

-

12.046

-

Třída 8 – financování

-

-

-

-12.046

-

Přijaté úvěry a půjčky

-

-

-

-

-

Splátky úvěrů

-

-

-

-

-

Fond rezerv

-

-

-

-

-

Fond sociální

-

-

-

-

-

Prostředky minulých let

Viz údaj níže

 

 

 

 

Financování celkem

-

-

-

-12.046

-

 

 

 

Zůstatky účtů                                     

 

stav k 1.1.2019

stav k 31.12.2019

č. 4626561/0100 (KB Pardubice)

105.970.991,90

116.835.628,13

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)

8.490.233,12

9.690.331,42

 

Návrh závěrečného účtu obce je přílohou č. 1, údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 (výkaz FIN 2-12)  a v příloze č. 3 (Rozpočtové opatření č. 1 - 6) a jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

 

 

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2019

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

3)Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha (Příloha č. 4) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.5) a příloha účetní závěrky (Příloha č.6) jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č. 2. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

 

 

INVESTIČNÍ AKCE v r.2019

V průběhu roku byly dokončeny některé akce, které byly rozpracovány po dobu několika předchozích let (celková hodnota díla):

 • Územní plán Zdechovice - 162.374,- Kč
 • Webové stránky obce – 143.849,- Kč

 

dále byly realizovány nákupy:

 

 • Traktor John Deere - 528.649,- Kč
 • Kontejner na objemný odpad – 41.382,- Kč
 • Tlakový čistič s ohřevem (JSDH)– 53.415,- Kč
 • Termokamera (pro JSDH) – 158.013,90 Kč
 • Klimatizační jednotka (pro MŠ) – 48254,80 Kč
 • Kompostéry domácí (200 ks) – 768.350 Kč

 

V roce 2019 zůstaly rozpracované a dosud nedokončené tyto rozsáhlejší investice (jedná se o část výdajů v r. 2019):

 • Přivaděč 512 ve Spytovicích– 8.444,- Kč
 • Pivovar - společenský sál se zázemím – 49.854,- Kč
 • Plynofikace Zdechovice – věcná břemena – 120.000,- Kč
 • Plot u Společenského centra Spytovice –170.441,- Kč
 • Prodloužení chodníku ve Zdechovicích – 1.552.772,70 Kč
 • Zahradní domek v zámeckém parku – 208.000,78 Kč
 • Drenáž pro napájení Předního rybníku Spytovice – 194.794,50 Kč
 • Nasvětlení přechodu pro chodce ve Spytovicích – 309.407,46,- Kč
 • Osvětlení zvoničky Spytovice - 133.906,-
 • Přípojky kanalizace, vody, plynu pro RD čp. 492/4 – 26.500,- Kč
 • Revitalizace plynové kotelny v ZŠ 87.725,- Kč
 • MŠ pozemek 379/6 -2.800,- Kč

 

Pořízení nemovitostí:

V roce 2019 byly pořízeny tyto  nemovitosti:

 • Přístřešek u budovy ZŠ v hodnotě 98.500,- Kč
 • Budova SC Spytovice v hodnotě 3.831.270,- Kč
 • VO Spytovice (2ks svítidel) – 14.011,80 Kč
 • VO Zdechovice (4ks svítidel)- 64.275,20
 • Komunikace u SC Spytovice 274.411,-
 • Chodník a parkoviště u SC Spytovice 379.360,- Kč
 • Inženýrské sítě 1.617.187,80 Kč
 • Plot u čp. 12 ve Spytovicích 33.161 Kč
 • Zázemí pro sport. aktivity u fotb. hřiště 440.368,50 Kč

 

Prodej nemovitostí:

V roce 2019 nebyla prodána žádná nemovitost.

 

Nákup pozemků:

V roce 2019 byly nakoupeny nakoupeny pozemky:

 • Orná půda o výměře 69.110 m2 v hodnotě 1.308.927,- Kč
 • Travní porost o výměře 85.896 m2 v hodnotě 1.869.968,- Kč
 • Ostatní plocha o výměře 7.122 m2 v hodnotě 137.603,- Kč
 • Vodní plocha o výměře 1.070 m2 v hodnotě 27.946,60 Kč

 

Prodej pozemků:

V roce 2019 byly prodány 3 pozemky o výměře celkem 525 m2 v účetní hodnotě 7.245 Kč. Obec za tyto pozemky obdržela Kč 10.500,-. 

 

Nákupy souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého majetku:

Obec rovněž realizovala v průběhu roku 2019 nákupy drobného dlouhodobého majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 297.080,- Kč, mimo jiné se jedná o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (bruska úhlová – 3799,- Kč, šroubovák aku 4.490,- Kč, utahovák rázový.3993,- Kč, sada nářadí 3.690,- Kč, dílenský vozík s nářadím 17.678,- Kč),vybavení a  soub. mov. věcí v čp. 5 (lednice 11.039,- Kč, Notebook ASUS 18.490,- Kč, 3 ks židle kancelářské celkem Kč 13.413,-, zálohovací NAS 18.438,50 Kč, skartovač 7.599,-Kč, čerpadlo na vodu 13.349,-, skříně v hodnotě 16. 600,- Kč) výměna nefunkčního vybavení v obecních bytech (2 ohřívače vody celkem za 27.813,50 Kč, 2 sporáky – 14.990,- Kč, kuchyňská linka 20.730,-, digestoř 2.900,- Kč), dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (sekačka benzinová 8.630,- Kč, postřikovač Aku 3095,- Kč), vybavení SC Spytovice (trouba 5.507,- kuch. linka 32.000,-, stůl na stolní tenis 15.500), plastové kontejnery 1100 l – 3 ks v hodnotě 19.784,- Kč, nástavec na kontejner 13.552,- Kč. Dále obec pořídila 2 ks historické pečeti v hodnotě Kč 2000,-.

 

Sponzorské dary:

V roce 2019 obec přijala sponzorský dar ve výši 7.500,- na Zdechovický festival od pana V. Vernera. Firma Sev.en EC, a.s. věnovala obci maketu policisty a dále dar v hodnotě 20.000,- Kč na pořízení vybavení do SC Spytovice.

 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:

Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány

 • Česká faustballová asociace: 120.000,- Kč na pravidelnou sportovní činnost
 • Česká faustballová asociace: 120.000,- Kč na Mistrovství Evropy žen a U21 ve faustballu
 • TJ Sokol Zdechovice 40.000,- Kč na zajištění fotbalové sezony
 • Sdružení přátel Pardubického kraje 10.000,- Kč na zajištění tisku časopisu Vlastivědné listy
 • Spolek JEŠCI Zdechovice 10.000,- Kč, na chod organizace za rok 2019
 • Krajská knihovna Pardubice 000, Kč na  nákup literatury do výměnného fondu
 • Klub důchodců 50.000,- na úhradu provozních nákladů, oslavy narozenin členů, kulturní akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek
 • Škola Svítání – dar na školní autobus 50.000,- Kč
 • SDH Svinčany – dar na činnost 10.000,- Kč
 • Město Přelouč – Sociálně právní ochrana dětí -1.000,- Kč
 • Město Chvaletice – výkon přestupkové agendy za r. 2018 – 15.000,- Kč hrazený v roce 2019
 • Město Chvaletice – příspěvek obce na pečovatelské služby pro občany hrazená v r. 2019 – 10.470,- Kč

 

 

Cena obce:

V roce 2019 nebyla udělena cena obce.

 

 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Účelové fondy nejsou zřízeny.

Obec Zdechovice vlastní 5.000.000 kusů podílových listů uzavřeného realitního fondu KB.  Hodnota těchto podílových listů k 1. 1. 2019 byla 5.153.500 Kč (=1,0307Kč/1PL). V roce 2019 byla navýšena reálná hodnota o 25.000,- Kč. Hodnota těchto podílových listů k 31. 12. 2019 tedy činí 5.178.500,- Kč (1,0357 Kč/1PL).

Dále vlastnila  obec Zdechovice k 1.1.2019 8.051.549 ks podílových listů fondu KB privátní správy. Hodnota těchto podílových listů k 1.1.2019 byla 8.516.123,38 Kč (1,0577 Kč/1PL). V průběhu roku se počet podílových listů zvýšil o 263.622 ks - bez další finanční investice obce. Obec tedy k 31.12.2019 vlastní 8.315.171 podílových listů fondu KB privátní správa aktiv.

V roce 2019 vzrostla jejich reálná hodnota o 1.671.624,13 Kč. Hodnota těchto podílových listů k 31. 12. 2019 činí 10.187.747,51 Kč (1,2252 Kč/1PL).

 

 

 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 2019 - Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 1.846.500,- Kč a Mateřské škole Zdechovice 986.000,- Kč.

 

 

 

Rezervní fond

Fond odměn

Odvod zřizovateli

Výsledek hospodaření  celkem

Základní škola

0

0

0

-247.206,34

Mateřská škola

0

0

0

0

 

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2019

Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2019

Příloha č. 10 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2019

Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu 2019

Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2019

Příloha č. 14 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2019

 

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ

 

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace

 

 

7) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

 

Celkové dotace, resp. přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem   1.517.761,20 Kč. Rozpis přijatých účelových dotací k vyúčtování a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány dle zadaných podmínek.

 

POSKYT.

ÚČEL

ÚZ

POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPÁNÍ

%

MŠMT

Neinv. průtoková dotace pro MŠ

33063

4116

358.121,-

358.121,-

100

MF ČR

Neinv. dotace na volby do evrop. parlamentu

98348

4111

58.000,-

32.532,-

56,09

MV ČR

Neinvest. dotace na výdaje JSDH

14004

4116

64.266

64.266

100

MŽP

Invest. dotace na kompostéry

15974

4116

588.302,-

588302,-

100

Pard. kraj

Neinv. dotace na Zd. festival

 

4122

10.000,-

10.000,-

100

Pard. kraj

Neinv. dotace pro ZŠ- potr. pomoc

 

4122

238.711,20

238.711,20

100

Pard. kraj

Neinv. dotace na obleky JSDH

 

4122

36.000,-

36.000,-

100

Pard. kraj

Neinv. dotace  na TIC

 

4122

3.961

3.961

100

 

CELKEM

 

 

1.357.361,20

1.331.893,20

98,12

 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Zdechovice za rok 2019 vykonali dne 8.11.2019 a 19.5.2020 pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou č. 15 k závěrečnému účtu.

 

Předkládá:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Hana Procházková, Štěpánka Kočová, Lucie Zemanová

 

 

V Zdechovicích 27.5.2020

 

                                                                                                   Radomír Stříška,

                                                                                                    starosta obce    

 

 

Vyvěšeno dne: …10.6.2020…

 

Sejmuto dne: ……………..