Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Rozpočet
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 27.6.2021
 • Příloh: 16

Obsah příspěvku

NÁVRH

Závěrečný účet OBCE ZDECHOVICE za rok 2020

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1)Údaje o plnění  příjmů  a výdajů za rok 2020

(údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtová

opatření

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31.12.

2020

%plnění k 

upravenému

rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

26.000

775

26.775

56.806

212,2

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1.645

535

  2.180

2.342

107,4

Třída 3 – Kapitálové příjmy

65

0

65

104

160

Třída 4 – přijaté dotace

166

1.613

1.779

1.779

100

Třída 4 – převod z bú u KB na účet u ČNB

-

-

-

40.000

-

Příjmy celkem

27.876

2.923

30.799

101.030

328

Třída 5 – Běžné výdaje

28.552

2.483

31.035

19.283

62,1

Třída 5 – Převod z bú u KB na účet u ČNB

-

-

-

40.000

-

Třída 6 – Kapitálové výdaje

16.151

440

16.591

6.134

36,97

Výdaje celkem

44.703

2923

47.626

65.417

137,4

Saldo: Příjmy – výdaje

 

 

 

35.613

 

Třída 8 – financování

 

 

 

-35.613

 

Přijaté úvěry a půjčky

-

-

-

-

-

Splátky úvěrů

-

-

-

-

-

Fond rezerv

-

-

-

-

-

Fond sociální

-

-

-

-

-

Prostředky minulých let

Viz údaj níže

-

-

-35.613

-

Financování celkem

-

-

-

-

-

 

Zůstatky účtů                                     

 

stav k 1.1.2020

stav k 31.12.2020

č. 4626561/0100 (KB Pardubice)

116.835.628,13

105.899.256,48

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)

9.690.331,42

51.239.714,22

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Návrh závěrečného účtu obce) a v příloze č. 2 (výkaz FIN 2-12)  a v příloze č. 3 (Rozpočtové opatření č. 1 - 6) a jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

 

 

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2020

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

3)Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha (Příloha č. 4) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.5) a Příloha účetní závěrky (Příloha č.6) jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č. 2. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

 

 

INVESTIČNÍ AKCE v r. 2020

V průběhu roku byly dokončeny některé akce, které byly rozpracovány po dobu několika předchozích let (celková hodnota díla):

 • Plot u SC Spytovice – 170.441,- Kč
 • Domek dřevěný ve Spytovicích „U Racka“ – 178.023,49 Kč
 • Plocha zpevněná na místě bývalého čp 12 ve Spytovicích – 147.620,- Kč
 • Plocha zpevněná pod kontejnery mezi čp 68 a čp 55 ve Zdech. 19.712,- Kč
 • Doplnění veřejného osvětlení v celkové hodnotě 206.216,- Kč
 • Revitalizace plynové kotelny v ZŠ – 1.053.212,-

 

 

dále byly realizovány nákupy:

 • Traktor zahradní Solo by AL-KO 67.990,-
 • Čerpadlo Jung do ČSOV Spytovice 158.363,59 Kč
 • Klimatizační jednotka do MŠ 54.440,32 Kč

 

 

 

V roce 2020 zůstaly rozpracované a dosud nedokončené tyto rozsáhlejší investice (jedná se o část výdajů v r. 2020):

 • Drenáž pro napájení Předního rybníku Spytovice - 235,-
 • Zahradní domek 1.151.055,50 Kč
 • Prodloužení chodníku ve Zdechovicích 11.495,- Kč
 • Vklady věcných břemen do KN 40.777,- Kč
 • Pivovar – společenský sál se zázemím 62.000,- Kč
 • Přivaděč 512 ve Spytovicích– 2.274,96 Kč
 • Cyklotrasa (ÚK41) -175.329,- Kč
 • Rybník Zbraněves – revitalizace – 18.150,- Kč
 • Přípojky vody pro parcelu 542/7 – 19.250,- Kč
 • Přípojky kanalizace pro parcelu 542/7 – 19.250,- Kč
 • Přípojky vody pro parcelu 384/4 – 11.250,-Kč
 • Přípojky kanalizace pro parcelu 384/4 – 11.250,- Kč
 • Přípojka vody pro RD čp 12 Zdechovice 12.500,- Kč
 • Přípojka vody do čp. 13 - 16.500,- Kč
 • Přípojka plynu do čp. 13 – 11.000,- Kč
 • Technické zhodnocení čp 13 – 333.846,34 Kč
 • Rekonstrukce rybníka Spytovický zadní – 21.275,- Kč
 • Rekonstrukce 2 bytových jednotek v klubu důchodců – 31.500,- Kč
 • Úprava komunikace Zdechovice Eliška – Ovčín 20.500,-

 

Pořízení nemovitostí:

V roce 2020 nebyly pořízeny nemovitosti.

 

 

Prodej nemovitostí:

V roce 2020 nebyla prodána žádná nemovitost.

 

Nákup pozemků:

V roce 2020 byly nakoupeny pozemky:

 • Orná půda o výměře 10.572 m2 v hodnotě 2.612.800,- Kč
 • Dokoupení 5/6 podílu parc. č. 165 (zast. plocha + nádvoří) o výměře 127 m2 42.668,- Kč

 

Prodej pozemků:

V roce 2020 bylo prodáno 7 pozemků o výměře celkem 4.035 m2 v účetní hodnotě 78.282,50 Kč. Obec za tyto pozemky obdržela Kč 91.739,-. 

 

Nákupy souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého majetku:

Obec rovněž realizovala v průběhu roku  nákupy drobného dlouhodobého majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě  267.636,67 Kč,  jedná se o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (úklidový vozík 5810,- Kč, meteostanice 7.140,- Kč, 2 motorové pily celkem za 26.380 Kč, čerpadla kalová – 3 ks celkem za 11.498,- Kč),vybavení a  soub. mov. věcí v čp. 5 (zesilovač rozhlasu 14.447,- Kč, PC 17.968, Kč,  2 monitory celkem za 10.072,60 Kč, CD přehrávač k rozhlasu 3239,-Kč, 2 ks přepážky  celkem za 6.307,- Kč,  stojan s dávkovačem dezinfekce 3.435,- Kč, vysavač Narex 3.390,-Kč , starostenský řetěz za 4.120,-Kč), vybavení nového Klubu důchodců (sporák 12.552 Kč, kuchyňská linka 18.000,- Kč) výměna nefunkčního vybavení v obecních bytech (ohřívače vody – 2 ks celkem za 23.529,95 Kč, sporák 10.457,-Kč), dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (čerpadlo kalové 8.397,- Kč, sekačka strunová 3.160,- Kč, foukač motorový 16.389,- Kč), čerpadlo pro vodárnu Obicka za 34.243,- Kč. Dále se pořídily 4 kusy laviček celkem za 16.059,12 Kč a 2 kusy plynových topidel pro použití na kulturních akcích v obci – celkem za 11.043,- Kč.

 

Přijaté dary a příspěvky:

V roce 2020 obec přijala dar ve výši 10.000,- Kč od firmy GRANITA s.r.o.  na pořízení čerpadla pro JSDH Zdechovice. Pardubický kraj poskytl dar ve výši 100.000,- Kč na likvidaci škod (po povodni) na majetku obce a zajištění bezpečnosti občanů. Nadace ČEZ poskytla příspěvek ve výši 149.915,- Kč na obnovu třešňové aleje ve Zdechovicích.

Firma BWM Hradec Králové poskytla příspěvek na úklid obce ve výši 5.000,-.

 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:

Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány

 • Česká faustballová asociace: 120.000,-Kč na pravidelnou sportovní činnost
 • TJ Sokol Zdechovice 75.000,- Kč na zajištění fotbalové sezony
 • Sdružení přátel Pardubického kraje 10.000,- Kč na zajištění tisku časopisu Vlastivědné listy
 • Krajská knihovna Pardubice 000,- Kč na  nákup literatury do výměnného fondu
 • Klub důchodců 70.000,- Kč na úhradu provozních nákladů, oslavy narozenin členů, kulturní akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek
 • Škola Svítání – dar na opravu školní budovy 50.000,- Kč
 • Město Přelouč – Sociálně právní ochrana dětí -1.000,- Kč
 • Město Chvaletice–výkon přestup. agendy za r. 2019–12.000,- Kč hraz. v roce 2020
 • Město Chvaletice – příspěvek obce na výkon městské policie hrazená v r. 2020 – 27.200,-  Kč
 • Dotace na úhradu nákladů spojených s obnovou střešní krytiny – Hrůšův statek 20.000,-
 • Individuální dotace na sportovní činnost pro hendikepovaného sportovce – 30.000,-

Cena obce:

V roce 2020 nebyla udělena cena obce.

 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Účelové fondy nejsou zřízeny.

Obec Zdechovice vlastní 5.000.000 kusů podílových listů uzavřeného realitního fondu KB.  Hodnota těchto podílových listů k 1. 1. 2020 byla 5.178.500 Kč (=1,0357Kč/1PL). V roce 2020 byla navýšena reálná hodnota o 365.000,- Kč. Hodnota těchto podílových listů k 31. 12. 2020 tedy činí 5.543.500,- Kč (1,1087 Kč/1PL).

Dále vlastnila obec Zdechovice k 1.1.2020 8.315.171 ks podílových listů fondu KB privátní správy. Hodnota těchto podílových listů k 1.1.2020 byla 10.187.747,51 Kč (1,2252 Kč/1PL). V průběhu roku se počet podílových listů nezměnil.

V roce 2020 se snížila jejich reálná hodnota o 1.101.760,16 Kč. Hodnota těchto podílových listů k 31. 12. 2020 činí 9.085.987,35 Kč (1,09269 Kč/1PL).

V červenci 2020 pořídila obec 50 ks dluhopisů - Neveřejný YD Capital a.s. 7/6,25 – v celkové hodnotě 5.000.000,- Kč (100.000,-/dluhopis).

 

 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 2020 – Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

 

Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 2.551.500,- Kč. Základní škola přesunula se souhlasem ZO nevyčerpaný příspěvek za rok 2020 ve výši 200.000,-na investiční prostředky na rok 2021.

 

 

Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské škole Zdechovice 1.400.000,- Kč. Mateřská škola tento příspěvek v daném roce nevyčerpala v plné výši a zažádala o přesun nevyčerpané částky ve výši 350.000,- Kč k využití v roce 2021. Tato změna byla schválena ZO.

 

 

 

Rezervní fond

Fond odměn

Odvod zřizovateli

Výsledek hospodaření celkem

Základní škola

4.727,17

10.000,-

0

14.727,17

Mateřská škola

290.759,99

50.000,-

0

340.759,99

 

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2020

Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2020

Příloha č. 10 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2020

Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2020

Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2020

Příloha č. 14 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2020

 

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ

 

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace

 

7) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

 

Celkové dotace, resp. přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2020  činily celkem   1.778.719 Kč. Tato částka zahrnuje Kč 141.100,- Kč (= neinv. transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu) a dále Kč 796.250,- (= kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními – koronavir) a 100.000,- (=dar od PK na likvidaci škod po povodních) a Kč 25.000,- (příspěvek na zajištění požární ochrany – Horušice + Morašice). Rozpis přijatých účelových dotací k vyúčtování a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány dle zadaných podmínek.

POSKYT.

ÚČEL

ÚZ

POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPÁNÍ

%

MŠMT

Neinv. průtoková dotace pro ZŠ

33063

4116

272.559,-

272.559,-

100

MF

Neinv. dotace na volby do zastupit. kraje

98193

4111

62.000,-

39.667,58

63,98

MV

Neinvest. dotace na výdaje JSDH

14004

4116

55.515,-

55.515,-

100

SFŽP ČR

Neinv. dotace na obnovu zeleně

90002

4113

207.094,-

207.094,-

100

MZe

Neinv. dotace na zmírnění dopadů kůrov. kalamity

29030

4116

15.000,-

15.000,-

100

PK

Neinv. dotace na čištění komunikací

-

4122

100.000,-

100.000,-

100

PK

Neinv. dotace na TIC

-

4122

4.201,-

4.201,-

100

 

CELKEM

 

 

716.369,-

694.036,58

96,88

 

 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Zdechovice za rok 2020 vykonali dne 13.11.2020 a 17.5.2021 pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou č. 15 k závěrečnému účtu.

 

Předkládá:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

Zpracovala Lucie Zemanová, Hana Procházková, Štěpánka Kočová

 

 

V Zdechovicích 18.5.2021

 

                                                                                                   Radomír Stříška,

                                                                                                    starosta obce    

 

 

Vyvěšeno dne: …28.5.2021…………

 

Sejmuto dne: ……………..