Nařízení KHS č. 3-2020 - vyvěšeno 1.10.2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.10.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
Č.j.: KHSPA 20947/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 1. října 2020
Nařízení
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č. 3/2020
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako orgán ochrany
veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2
písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s
§ 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje
následující mimořádné opatření při epidemii na území Pardubického kraje spočívající v:
1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
 individuální návštěvy knihoven a studoven;
 individuální konzultace;
 zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 klinické a praktické výuce a praxi,
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní
přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 povinné školní docházky;
 praktického vyučování a praktické přípravy;
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 praktických škol jednoletých a dvouletých,
3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce,
2
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.
S účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. se ruší nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 č.j.: KHSPA 20110/2020/OS-Pce ze dne 22. září 2020.
Čl. I
Odůvodnění:
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii se označuje zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 2646 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území Pardubického kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 58 % a téměř 34,2 % nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 7,8 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.
Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.
Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.
K 30.09.2020 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 2646 případů, aktuálně nemocných je 1350 osob, tj. nemocnost 259/100000. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 3,26 krát (315 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 1343 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 686 nemocných, tj. vzestup o 34,4 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. V nemocnicích Pardubického
3
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
kraje je aktuálně hospitalizováno 57 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 2 nemocní, na ARO 5 nemocných, umělou plicní ventilaci potřebuje 5 osob.
Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.
V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5. října 2020 do 18. října 2020 přistoupeno k omezení provozu škol a školských zařízení v rozsahu ve výroku tohoto nařízení blíže specifikovaném. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.
Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.
Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Pardubickém kraji mohl nadále stoupat.
Čl. II
Platnost a účinnost
Podle § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 5. října 2020 od 00:00 hodin.
Čl. III
Poučení
Podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce na území Pardubického kraje povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Vyvěšeno na úřední desce: 1. října 2020