Krajská veterinární správa pro Pk - Nařízení č.3/2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.5.2011
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747 tel. 466 768 670 datová schránka: wxcain9
530 03 Pardubice 3 fax. 466 263 101 epodatelna.kvse@svscr.cz
Nařízení č. 3/2011
str. 1/2
Číslo jednací:
2011/1501/KVSE
N A Ř Í Z E N Í č . 3 / 2 0 1 1
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad") jako místně
a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje
nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:
Čl. I
PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV
(1) Všem chovatelům včel na území Pardubického kraje se nařizuje provedení podzimní
léčby proti varroáze včel u všech včelstev prostřednictvím trojího ošetření přípravkem
Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel, provedeném v období nejdříve
od 10. října 2011 do 31. prosince 2011.
(2) Při druhém a třetím ošetření včelstev přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému
ošetření včel nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. V případě přítomnosti
zavíčkovaného plodu musí být tento plod odstraněn vyřezáním nebo rozdrásáním. Mezi
jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí
ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2011. Pro provedení třetího ošetření
přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel se doporučuje použití
aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek Varidol 125
mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel nahrazen přípravky buď MP-10 FUM a. u. vet.
při použití fumigační aplikační formy nebo M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu
roztoku k léčebnému ošetření včel při použití aerosolové aplikační formy.
Čl. II
OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL
Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního
zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného
spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2011. V případech, kdy
je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, nebo v případech,
kdy je u některého včelstva pozorováno silné napadení trubčích kukel u více než poloviny
prohlédnutých buněk, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy
včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.
Čl. III
ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI
(1) Všem chovatelům včel se nařizuje po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit
podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev,
a to v termínu nejpozději ke dni 31. prosince 2011. Po posledním ošetření, před vložením
podložek k odběru zimní úlové měli, se doporučuje dodržet interval mezi posledním
ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.
Nařízení č. 3/2011
str. 2/2
(2) Všem chovatelům včel se nařizuje odebrat nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení
podložek vzorky zimní úlové měli a do 15. února 2012 je odevzdat na územní pracoviště
správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru
přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.
Čl. IV
JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV
(1) Provedení jarní léčby v roce 2012 se nařizuje všem chovatelům včel u všech včelstev
na stanovištích územně příslušejících k základním organizacím Českého svazu včelařů,
ve kterých bylo na základě vyšetření zimní úlové měli zjištěno méně než 25 %
negativních stanovišť.
(2) Na ostatním území Pardubického kraje se nařizuje provedení jarní léčby v roce 2012
všem chovatelům u všech včelstev na stanovištích,
a) jejichž průměrná incidence varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli byla více než tři
samičky Varroa destruktor na včelstvo, nebo
b) u kterých nebyl odebrán vzorek zimní úlové měli k laboratornímu vyšetření
na varroázu včel.
(3) Chovatelé včel uvedení v odstavcích 2 a 3 jsou povinni zajistit léčbu včelstev nátěrem
plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku
k léčebnému ošetření včel při současné fumigaci přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok
k léčebnému ošetření včel, a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2012. Emulze (0,25 %)
se připraví vmícháním 5 kapek přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu
roztoku k léčebnému ošetření včel do 50 ml vody.
Čl. V
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních
opatření může správní úřad podle § 71 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. d) a § 72 odst. 1
písm. m) a odst. 3 písm. d) veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.
V Pardubicích dne 5. května 2011
otisk úředního razítka
MVDr. Josef Boháč
ředitel
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj