Komíny od 1.ledna 2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.12.2015
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

Komíny

Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. „o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv". (Toto nařízení bylo vydáno na základě zákona o požární ochraně a současně zrušilo problematickou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů).

Nařízení vlády ukládá povinnost všem provozovatelům počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Tento nový předpis zavádí, oproti předcházející právní úpravě, nový pojem „spalinová cesta". Spalinová cesta zahrnuje nejenom vlastní komínové těleso, ale i kouřovod vedoucí od spotřebiče paliv do komína.

Za vyhovující provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se z hlediska požární bezpečnosti považuje, jestliže kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čistění spotřebiče paliv a vypalování komína jsou prováděny způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto nařízení vlády (viz tabulka níže) a pokud nejsou při jejich čistění, kontrolách a revizích zjištěny závady.

Kontrola spalinové cesty - obsahuje posouzením spalinové cesty z hlediska její požární bezpečnosti a provozuschopnosti, zejména umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, zajištění volného a bezpečného přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům a posouzením jejího stavebně technického stavu. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spalinové cesty - zahrnuje odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Provádí odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, pokud se jedná o odtah spalin od spotřebiče na tuhá paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, lze provádět čištění svépomocí.

Revize spalinové cesty - provádí se před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva (např. při přechodu z tuhých paliv na plynná paliva), před výměnou spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku nebo podezření ze vzniku trhlin ve spalinové cestě. Provádí odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a současně je revizním technikem komínů, revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

O provedení kontroly, čistění nebo revizi spalinové cesty vydá osoba, která ji provedla, písemnou zprávu! V případě provedení čistění svépomocí musí být proveden písemný záznam.

Vypalování komína - jedná se o odstraňování pevných (dehtových) usazenin z průduchu komína a tyto usazeniny nelze odstranit jiným způsobem. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další osoby. Majitel stavby musí vypalování komína oznámit, minimálně 5 pracovních dnů před zahájením vypalování, místně příslušnému hasičskému sboru kraje - HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice, č. tel. 950 560 111.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty (za období jednoho roku):

Výkon spotřebiče Činnost Druh paliva
Pevné kapalné plynné
Celoroční Sezónní
Do 50 kW včetně Čištění 3 x 2 x 3 x 1 x
Kontrola 1 x 1 x 1 x
Nad 50 kW Čištění 2 x 1 x 1 x
Kontrola 2 x 1 x 1 x

Doplňující informace k tabulce:

a) Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu se provádí ve shodných termínech jako provádění kontroly.
b) Sezónní provoz je provoz nepřesahující v součtu 6 měsíců za kalendářní rok.
c) U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva, se lhůty kontrol a čistění řídí dle lhůt, jako pro spotřebiče na pevná paliva.
d) Při kontrolách a čištění prováděných 2x ročně se tyto provádí v přiměřených časových odstupech, mezi jednotlivými kontrolami nesmí uplynout lhůta kratší 6 měsíců. Při kontrolách a čištění prováděných 3x ročně to platí obdobně - nesmí uplynout lhůta kratší 4 měsíců.
e) Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění provádí nejméně 1x za rok.
f) Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však 1 x za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 

                                                                                   Ing. Robert Chutic,
ZPRACOVAL                                                                             starosta obce
Roman Berka - osoba odborně způsobilá (dle § 11 zák. o PO)
Číslo osvědčení Š - 183/96