Informace pro občany - studny

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2007
  • Příloh: 0

Obsah příspěvku

Informace o studnách pro fyzické osoby

1) Studna vybudovaná před rokem 1955 ( stačí když jste o tom věrohodně přesvědčeni )
1.a) Stávající stav
Tato studna je legální stavbou ( nejedná se o tzv. „černou stavbu" ) a odběr (užívání) podzemní vody z této studny je ze zákona povolené, pokud se voda užívá k zásobování pitnou vodou (alespoň občas), ale zároveň se může voda čerpat i k jiným účelům (zalévání).
1.b) Co dělat ? V tomto případě nemusí občan nic hlásit a o nic žádat !!!

2) Studna vybudovaná od roku 1955 do 31.12.2001
2.a) Stávající stav
Studna nebyla povolena vodohospodářským orgánem a není k ní povolení k odběru podzemní vody.
2.b) Co dělat ?
Je třeba zpracovat pasport studny ( můžete si zpracovat sami )
a požádat na vodoprávní úřadu MěÚ Přelouč o povolení k odběru podzemní vody ze studny ( žádost, příloha č.2)
Pasport musí obsahovat :
- Zakreslení studny do katastrální mapy s vyznačením vzdálenosti od hranic pozemků, popř. budov.
- Výpis z katastru nemovitostí na předmětný pozemek
- Technický popis studny ( typ studny ( kopaná, vrtaná, narážecí, apod. ), orientační rok výstavby, průměr studny, hloubka studny, vystrojení studny) nebo řez studnou s popisem
K žádosti o povolení k odběru podzemních vod je třeba doložit zejména :
- Údaje o vydatnosti vodního zdroje ( max. l/s, max. m3/den,...)
a možné ovlivnění okolních zdrojů vody, t.zn. uvést sousedy, kteří v blízkém okolí mají studnu.

 

2.c) Stávající stav
Studna byla povolena vodohospodářským orgánem (dříve MNV, ONV, OkÚ, MmP) a máte platné povolení k odběru podzemní vody, které nabylo právní moci do 31.12.2001.
2.d) Co dělat?
Je třeba před 1.7.2007 podat žádost o prodloužení povolení k odběru podzemních vod ze studny ( není předepsaný formulář)
a k žádosti se přiloží původní povolení pro odběr podzemních vod ze studny.
Toto platí pro povolení ve kterých je uvedeno, že se jedná
o užitkovou vodu, vodu k zalévání zahrady, apod., ostatní povolení (zejména pro pitné účely) zůstávají i nadále v platnosti.

3. Studna vybudovaná po 1.1. 2002
3.a) Stávající stav
Studna nebyla povolena vodoprávním úřadem ( černá stavba) a není k ní povolení k odběru podzemní vody.
3.b) Co dělat?
Je třeba vodoprávní úřad dodatečně požádat o povolení stavby studny a o povolení k odběru podzemní vody ze studny. ( žádost přílohy č.2 a 7 ) - obě žádosti vyplnit
K žádosti o stavební povolení se přiloží :
- 2x projektová dokumentace (PD) studny ( zpracovaná autorizovaným projektantem pro vodohospodářské stavby a vodní díla ).
- Souhlas podle ust. § 15 žák.č.183/2006 Sb., - Stavební zákon
( vydává příslušný obecný stavební úřad ( MěÚ Přelouč, MěÚ Chvaletice nebo Úřad městyse Choltice).
K žádosti o povolení k odběru podzemních vod je třeba doložit zejména :
- 2x hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), s určením vydatnosti vodního zdroje
( max. l/s, max. m3/den,...) a možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů vody.
Vodoprávní úřad Městského úřadu Přelouč