Informace k zápisu do MŠ Zdechovice pro školní rok 2022/2023

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Úřední deska
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 15.5.2022
 • Příloh: 3

Obsah příspěvku

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je potřeba organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a případná omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022-23 proběhne za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců 10. 5. 2022 v čase od 16ti do 17ti hodin.     

Přijímat se budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání již od 5. května. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou izolaci. 13. 5. bude zápis ukončen.

 

Podání žádosti 

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobně při návštěvě mateřské školy v době ZÁPISU (10. 5. 16-17HODIN)
 2. do datové schránky školy (ynqpdy4)
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@zdechovice.cz, v případě e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
 4. poštou,(Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice, 533 11 Zdechovice 157)
 5. osobní podání: po telefonické dohodě s ředitelkou MŠ na č.tel.:739630576, 737429095, po telefonické dohodě, prostě vložit potřebné dokumenty do schránky MŠ u vchodu do budovy)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou uvést:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložit své oprávnění dítě zastupovat. 

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte - Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost účastnit se  ve školním roce 2022-23 předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.