Informace k zápisu do Mateřské školy Zdechovice pro školní rok 2023/2024

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Úřední deska
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 31.5.2023
 • Příloh: 4

Obsah příspěvku

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023-24 proběhne za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců 10. 5. 2023 v čase od 16 do 17 hodin.     

Pokud nebude někomu vyhovovat tento termín, může si domluvit jiný s ředitelkou mateřské školy (tel.:466 936 163).

Podání žádosti 

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobně při návštěvě mateřské školy v době ZÁPISU (10. 5. 16-17HODIN)
 2. do datové schránky školy (ynqpdy4)
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@zdechovice.cz, v případě e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
 4. poštou,(Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice, 533 11 Zdechovice 157)
 5. osobní podání: po telefonické dohodě s ředitelkou MŠ na č.tel.:739630576, 466936163, prostě vložit potřebné dokumenty do schránky MŠ u vchodu do budovy)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou uvést:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložit své oprávnění dítě zastupovat. 

 

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte - Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost účastnit se  ve školním roce 2023-24 předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.