Grantové programy Pardubického kraje v oblasti kultury a památkové péče na rok 2008

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 22.5.2008
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti kultury a památkové péče na rok 2008
Rada Pardubického kraje na svém zasedání dne 27. listopadu 2007 schválila vyhlášení následujících grantových programů v oblasti kultury na rok 2008:
Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2008 - program je určen na podporu festivalů a přehlídek, malířských a sochařských sympozií a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných projektů nekomerčního charakteru a také projektů podporujících účast, zapojení starších osob do kulturních aktivit a dostupnost kulturních aktivit starším osobám ohroženým izolací a sociálním vyloučením. Všechny tyto projekty se musí konat na území Pardubického kraje.
Uzávěrky pro příjem žádostí: 11. ledna 2008 a 16. května 2008
Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji na rok 2008 - program je určen na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, zlepšení péče o sbírkový fond a činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví.
Uzávěrka pro příjem žádostí: 29. února 2008.
Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji na rok 2008
Příspěvky dle §16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji na rok 2008 - tyto programy jsou určeny na poskytnutí finančních prostředků vlastníkům kulturních památek v Pardubickém kraji na zabezpečení jejich oprav. Cílem je zabezpečení kulturně-historického potenciálu kraje a jeho využití z hlediska cestovního ruchu.
Uzávěrky pro příjem žádostí: do 23. ledna 2008 na územně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
Granty na podporu vědeckého výzkumu památkového potenciálu pro rok 2008 - program je určen na podporu vědeckého výzkumu kulturních památek s výjimkou archeologických výzkumů, čímž bude umožněna následná kvalitní příprava projektové dokumentace resp. návrhů obnovy kulturních památek.
Uzávěrky pro příjem žádostí: do 25. ledna 2008
Granty na podporu projektů prezentujících kulturní památky v Pardubickém kraji pro rok 2008 - cílem grantu je podpora prezentace a propagace jednotlivých kulturních památek a jejich souborů na území Pardubického kraje. Díky této podpoře vzroste informovanost o památkovém fondu v regionu, jeho návštěvnost a přitažlivost v rámci cestovního ruchu.
Uzávěrky pro příjem žádostí: do 25. ledna 2008
Podrobné informace a závazné formuláře jsou k dispozici na odboru kultury a památkové péče KrÚ Pk a na webových stránkách www.pardubickykraj.cz (probíhající grantové programy).
Mgr. Naděžda Pemlová, ved.odb. kultury a památk. péče