Cena vody od 1.1.2024

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2024
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

v souladu s obecně závaznými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR
věcně usměrňované ceny — platným pro příslušné kalkulační období, jakož podle vyhlášky č. 428/2001
v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu — dle přílohy
č. 19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2024 takto:


Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 66,57 Kč + DPH zákonem stanovené výše


Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 65,87 Kč + DPH zákonem stanovené výše.


Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odečet stavu
měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny
budou použity nové ceny.
Pro úplnost sdělujeme, že z důvodu novelizace zákona o DPH bude uplatněna sazba daně 12 % u faktur
vystavených od 1.1.2024. Dosud sazba činila 10 %.

Ing. Jiří Fiedler

ekonomický náměstek

Vodovoda a kanalizace Pardubice