Veřejná vyhláška 07.02.2012

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 23.2.2012
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 26.01.2012
Vaše značka:

Č.j.: 0462/12/SÚ/LHo
Spis.značka
Počet listů:
Počet příloh: 0365/12/SÚ/LHo
2
1 k veřejné vyhlášce


Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
L.Horníčková
466 768 471, 724 725 049
466 768 477
hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 06.02.2012

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035
v zastoupení
PEN - projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 26011701

účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona:
Jitka Kautská, Zdechovice 20, 533 11 Zdechovice
Marie Hrušová, Zdechovice 15, 533 11 Zdechovice
Jan Toman, Na Poříčí, 1074/9, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hynek Toman, Na Poříčí 1074/9, 110 00 Praha 1-Nové Město
Mikoláš Chadima, Čechova 293/24, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Dagmar Kárníková, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Břetislav Kautský, Zdechovice 20, 533 11 Zdechovice
Mudr. Květa Bačkorová, Vrchlického 545, 535 01 Přelouč
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

1. OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
A
2. SDĚLENÍ
K SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, kterého na základě plné moci zastupují
PEN - projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 26011701
(dále jen "žadatel") podal dne 26.01.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Zdechovice, Zámek - Obec - přeložka vn
číslo stavby IZ-12-2000182
(dále jen „stavba") v současně zastavěném území a mimo zastavěné území obce Zdechovice, na pozemcích dle katastru nemovitostí (dále jen „KN") parc. č. 168, 167, 166/1, 602, 621/1, 18/1 a pozemcích dle původního pozemkového katastru (dále jen „PK") č. 506, 510 v katastrálním území Zdechovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
- umístění přeložky stávajícího venkovního vedení 35 kV k trafostanicím TS PA_0418 a 0862, a to novou zemní kabelovou přípojkou 35 kV s napojením na stávajícím podpěrném bodě č. 80 linky vn 913 a ukončenou v nové trafostanici (TS) v areálu zámku na pozemku parc. č. 18/1 v k. ú. Zdechovice (TS není předmětem této stavby), délka nové přípojky cca 270 m;
- umístění přeložky distribučních kabelových vedení 1 kV, napájených z zdemontované TS PA_0418, s napojením v nové TS v areálu zámku;
- součástí bude i demontáž stávajících podpěrných sloupů venkovního vedení a venkovního vedení 35 kV včetně TS PA_0418 na pozemcích dle PK 506, 510, dle KN 168, 167, 602, 18/1, 166/1, 621/1 a st. č. 39 v k. ú. Zdechovice

1.
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
na den 09.03.2012 (pátek)
v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných: stavební úřad MěÚ Chvaletice
(II. patro, č. dveří 22a - Horníčková)
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, č. dveří 22a, pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod., v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě na výše uvedených tel. číslech).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

2.
Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Stavební úřad, jako příslušný správní úřad dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), dává současně s oznámením o zahájení územního řízení účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 zákona správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době od 12. do 14.03.2012 na stavebním úřadě MěÚ Chvaletice, č. dveří 22a- Horníčková, ve výše uvedených dnech a hodinách. Po tomto termínu bude rozhodnuto ve věci.
Upozorňujeme, že se jedná o lhůtu k seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí. Nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek, protože v územním řízení je § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit námitky a připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání (09.03.2012).

 

 

Lenka Horníčková
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

Příloha k veřejné vyhlášce:
Situace s umístěním stavby

Rozdělovník:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručováno jednotlivě):
zplnomocněný zástupce žadatele:
PEN - projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
k rukám Ing. Pluhaře
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):
Jitka Kautská, Zdechovice 20, 533 11 Zdechovice
Marie Hrušová, Zdechovice 15, 533 11 Zdechovice
Jan Toman, Na Poříčí 1074/9, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hynek Toman, Na Poříčí 1074/9, 110 00 Praha 1-Nové Město
Mikoláš Chadima, Čechova 293/24, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha -Nusle IDDS: zjq4rhz
(adresa pro doručování Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice)
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Dagmar Kárníková, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Břetislav Kautský, Zdechovice 20, 533 11 Zdechovice
Mudr. Květa Bačkorová, Vrchlického 545, 535 01 Přelouč
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IDDS: xsdgx3v
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h

dotčené orgány (doručováno jednotlivě):
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1897/a, 530 02 Pardubice
KrÚ Pard.kraje, odbor dopravy, siln. hosp. a investic, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice
IDDS: z28bwu9
KrÚ Pard. kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IDDS: z28bwu9
MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend - úsek památkové péče, Perštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice IDDS: ukzbx4z
Obecní úřad Zdechovice, silniční správní úřad, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
Oběma se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky, oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému projednání a seznámení s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, na úřední desce a to i způsobem umožňující dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu 15 dnů. Po uplynutí této lhůty i se žádostí o potvrzení veřejné vyhlášky a její vrácení zpět stavebnímu úřadu.

ostatní:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové IDDS: jnnyjs6
Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 02 Pardubice IDDS: ndihp32

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice

 

Tato veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a sdělení seznámení s podklady rozhodnutí, musí být vyvěšena na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje - Městský úřad Chvaletice, a to po zákonem stanovenou dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Veřejná vyhláška bude také vyvěšena na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup Obecního úřadu ve Zdechovicích po stejnou zákonem stanovenou dobu. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ...........7.2.2012.....................

Sejmuto dne ................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ......7.2.2012..........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.