OZV č. 4/2019

OZV č. 4/2019 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

  • Typ: Obecně závazná vyhláška
  • Autor: Obec Zdechovice
  • Označení: OZV č. 4/2019
  • Datum schválení: 16.12.2019
  • Platnost vyhlášky: 5.1.2020 - 4.1.2024
  • Aktuálně platná?: ne
  • Vyhláška vyvěšena: - 5.1.2020
  • Příloh: 1

Text vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice
č. 4/2019,
kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 16.12.2019 2019 usnesením č. 8/2019/9 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Zrušení obecně závazných vyhlášek

Ruší se tyto obecně závazné vyhlášky:
a) č. 1/1992, o základních zásadách uspořádání územního sídelního útvaru, ze dne 14. prosince 1992;1
b) č. 3/2006, o závazných částech územního plánu obce Zdechovice, ze dne 11. prosince 2006.1

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Radomír Stříška, starosta
Ondřej Procházka, místostarosta 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


obec má vydaný nový územní plán ze dne 15.4.2019