Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák.č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení: Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 21.5.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení


Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „příslušný úřad“ a „zákon“), Vám zasílá podle ust. § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení, které je zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Radkem Píšou, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 60137983:


Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice.


Oznámení je zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK942.
Oznamovatelem záměru je společnost Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČO 42194938 (dále jen „oznamovatel“).

Podle ust. § 6 odst. 5 zákona Vám příslušný úřad sděluje, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle ust. § 7 zákona.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz (ust. § 7 odst. 2 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není třeba uvádět povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.
Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do oznámení nahlédnout, činit výpisy a kopie u odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice, a to v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny po telefonické dohodě.
Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje je 21. 4. 2022, viz internetové stránky Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz).
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Pardubického kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje.
Závěrem připomínáme, že k vyjádřením zaslaným po uvedené lhůtě příslušný úřad dle ust. § 6 odst. 6 zákona nepřihlíží.