Nabídka práce - Krajský úřad Pardubice

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Úřední deska
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 19.4.2023
 • Příloh: 1

Obsah příspěvku

PARDUBICKÝ  KRAJ 

  KRAJSKÝ  ÚŘAD

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 10/2023 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:

 

 

Výběrové řízení č. 10

 

 

referent pro oblast ekonomiky a vzdělávání - oddělení personálních věcí a vzdělávání

 

 

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje

 

Platové zařazení: 9. – 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 341/2017 Sb.)

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • administrace fakturace a objednávek, sledování a analýza čerpání rozpočtu pro oblast vzdělávání a sociálního fondu
 • komplexní zajišťování vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Pardubického kraje
 • agenda výběrových řízení včetně jejich organizace
 • registr smluv
 • příprava podkladů a tvorba zpráv do RPk/ZPk

 

Požadavky:

 • vysokoškolské případně středoškolské vzdělání
 • znalost práce na PC, min. Word a Excel
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, nekonfliktnost, schopnost týmové spolupráce
 • schopnost veřejně vystupovat
 • orientace ve veřejné správě

 

Výhodou:

 • znalost zákona č. 312/2002 Sb., č. 129/2000 Sb. a č.  262/2006 Sb.
 • praxe v ekonomické oblasti nebo ve veřejné správě výhodou
 • znalost programu GINIS

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2023 případně dohodou (PP na dobu neurčitou)

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 4. 2023

 

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

                                                                          oddělení personálních věcí a vzdělávání

                                                                          Komenského náměstí 125

                                                                          532 11  Pardubice

                                         nebo datovou schránkou z28bwu9

 

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.