Místo konání: Zdechovice Kategorie události: Samospráva

I N F O R M A C E

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zdechovice

 

Obecní úřad Zdechovice v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice, svolaného dosavadním starostou obce Radomírem Stříškou v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích.

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Zdechovicích č.p.5

 

Doba konání:  čtvrtek 20. října 2022 v 18,00 hodin

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a/ určení počtu místostarostů

b/ určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako    

    dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)

c/ určení způsobu volby starosty a místostarosty a případně zvolení volební

    komise

d/ volba starosty

e/ volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b/ volba předsedy finančního výboru

c/ volba předsedy kontrolního výboru

d/ volba členů finančního výboru

e/ volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 zákona o obcích)

6) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

                                                   

                                                                                                                 

                                 

Ve Zdechovicích dne 10.10.2022                                                

                                        

                                 

                                                                 Radomír Stříška, v.r.

                                                                                     dosavadní starosta obce