Dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň - město 15.9.2021

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 16.9.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám.
28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Okresního soudu
v Pardubicích ze dne 18.12.2014, č.j. 44 EXE 4074/2014-10 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Eva Vaňková ze dne 14.07.2014, č.j. Va
24-6/2014-10,
ve věci
oprávněného:
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská čp.1216/čo.46, 110 00 Praha 1,
IČ: 61860069, právní zástupce JUDr. Kateřina Perthenová, advokát se sídlem Velké
náměstí čp.135/čo.19, Hradec Králové 500 03,
proti
povinné:
Nikola Korová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx,
vydává


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU


I.
Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz


II.
Zahájení elektronické dražby: 15.9.2021 v 13:20 hod
Ukončení dražby: nejdříve 15.9.2021 v 14:05 hod
Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se
za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se
za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.


III.
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo


IV.
Registrace dražitelů:
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
a) je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz,
b) prokáže svou totožnost,
c) k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a
d) zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje
na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registrace
dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se jako nový dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož
formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo na stránce u této dražby na
portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se
k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen.
V případě právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou osobou
uvedenou v § 21 až 21b OSŘ a oprávnění musí být doloženo úředně ověřenou listinou.
Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.
Listiny zaslané v elektronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Z obsahu
takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště, u
právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné z obsahu podpisu.
V případě doručování listinných písemností prostřednictvím veřejné datové sítě musí být řádně vyplněný a
podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do
elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být
ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 24 měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“,
b) odesláním na e-mailovou adresu epodatelnazitka@exekutori-online.cz,
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: rx7g88c,
d) zasláním vyplněného registračního formuláře prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
zasláním jiným způsobem,
e) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého nám.
28, Plzeň.


V.
Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 122 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec Zdechovice, katastrální území
Spytovice, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc.č.305/12, o výměře 806
m2 – orná půda.
Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: podíl na v KN neevidované a nepovolené
stavbě zahradní chaty.
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako orná
půda, na které stojí nepovolená a neevidovaná zahradní chata o rozměru 4,78 m x 8,38 m se zděnými
základy, lehké dřevěné konstrukce se zastřešením s okny a dveřmi. Městský úřad Chvaletice, odbor
stavební a územního plánování vydal dne 28.8.2012 pod č.j. 3031/12/SÚ/IRý "Rozhodnutí - Nařízení o
odstranění stavby zahradní chaty na p.p.č. 305/12 v k.ú. Spytovice". Tentýž úřad dne 23.3.2015 pod č.j.
1360/15/SÚ/IRý oznamuje obci Zdechovice, že byla Městskému úřadu v Přelouči podána žádost o
provedení exekuce (vymožení nepeněžitého plnění - odstranění předmětné stavby). Z tohoto důvodu je na
pozemek pohlíženo jako na pozemek nezastavěný, existující stavbu nutno považovat za závadu.


VI.
Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit.
Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.


VII.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí: 87.000,-- Kč.


VIII.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv
a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku:
58.000,-- Kč.


IX.
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad V. se určuje v částce 14.000,-- Kč. Zájemci o koupi dražených
nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitostí před dražbou
v hotovosti u Exekutorského úřadu Plzeň-město nebo na účet Exekutorského úřadu Plzeň-město, vedený
u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1013044576/5500, v.s. 1274314, s.s. RČ bez lomítka nebo IČ
dražitele.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražby zjištěno,
že na jeho účet také došla.


X.
Věcná břemena, výměnky, pachtovní a nájemní práva, která prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou:
nebyla zjištěna.


XI.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán
takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli
doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku
právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.


XII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. §267 OSŘ), aby je uplatnil
u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením
dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.


XIII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno pod bodem X. tohoto usnesení, nejde-li
o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi
oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo
v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.


XIV.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitele a povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže
je přihlásí nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle
ust. § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. Opožděné či neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne (ust. §
336f ost. 4 OSŘ).


XV.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení
do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle ust. § 336p odst. 1
OSŘ, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání.
K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.


XVI.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se
zřízením zástavního práva na vydražené nemovitosti.


XVII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné
koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku
k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné
předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají. Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí
být prokázány nejpozději před zahájením dražby. Soudní exekutor po zahájení vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Toto usnesení bude zveřejněno v systému elektronické
dražby. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


XVIII.
Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nemohou dražitelé
v elektronické dražbě činit stejné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné
podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže
rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.


XIX.
V souladu s ust. § 336o odst.3 o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude určen
vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem elektronické
dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání jako již
dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě), systémem pouze oznámeno,
že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy
musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšují minimálně o
1.000,- Kč.
Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě – v
případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě.


XX.
Usnesení o příklepu, a případně usnesení o předražku se v elektronické podobě zveřejní na úřední desce
soudního exekutora a doručí se osobám uvedeným v ust. § 336k o.s.ř. (§ 336ja odst. 5 o.s.ř.).
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§336c odst. 5 o.s.ř.).
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst. 3
občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na úřední desce
soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku
nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může písemně požádat o
zaslání tohoto dokumentu na jím uvedenou el. adresu, v el. podobě, opatřeného el. podpisem. Nebo může účastník
požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat v sídle exekutorského úřadu.


V Plzni, dne 16.08.2021


JUDr. Zdeněk Zítka,
soudní exekutor