Dražební vyhláška 14.12.2011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 15.12.2011
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz, datová schránka ID: 8sdg8ur úřední hodiny Po-Čt 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00, Pá 9:00 - 11:30 _______________________________________________________________________________________________________ 14119 C 05/2009 č.j. 065 EX 00524/10-028 č.j. 29 EXE 895/2010-11 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Ve smyslu ustanovení § 66 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb. Vám oznamuji, že na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 10.6.2010, č.j. 29 EXE 895/2010-11, které nabylo právní moci dne 26.10.2010 a exekučního příkazu prodejem nemovitosti ze dne 14.7.2010, č.j. 065 EX 17108/00-005, který nabyl právní moci dne 11.10.2010, ve prospěch oprávněného: Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ: 60108789, práv. zast. Mgr. Kamil Stypa advokát, se sídlem Rubešova 162/08, Praha 2 PSČ: 120 00, proti povinnému: NEMOREAL s.r.o., se sídlem Zdechovice – Spytovice 29, PSČ: 535 01, IČ: 25916084, se bude konat DRAŽBA NEMOVITOSTI dne 14.12.2011 v 16:00 hod. I. Čas a místo dražebního jednání Dražba se uskuteční dne 14.12.2011 v 16:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem: K.H.Máchy 2, 787 01 Šumperku. Prohlídka dražených nemovitostí se uskuteční na základě telefonické domluvy (+420 583 301 460). Registrace zájemců o dražbu se uskuteční od 15:30 hod do zahájení dražby. Dražby se mohou zúčastnit pouze ti, kdo zaplatili do zahájení dražby dražební jistotu. Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena, za právnickou osobu, obec, vyšší územně správní celek nebo stát draží osoby oprávněné za tyto subjekty jednat, své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Jako dražitelé nemohou vystupovat pracovníci exekutorského úřadu, dlužník a dále ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis. II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - Pozemek, parcela 311/39 o výměře 127m², orná půda zapsaný na listu vlastnictví č. 3865 u Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové - Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec Vrchlabí, katastrální území Podhůří-Harta. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek. III. Výsledná cena nemovitostí byla určena ve výši 12 000,00 Kč. IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 8 000,00 Kč. Výše nejnižšího podání je stanovena ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot k dražebnímu celku, Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího podání se určuje lhůta jednoho měsíce, která počne běžet právní mocí příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit převodem z účtu vydražitele na účet exekutorského úřadu vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 245529199/0300, VS 0052410, SS rodné číslo nebo IČ vydražitele, nebo složením hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. Nezaplatí-li nejvyšší podání včas, soudní exekutor nařídí další dražební jednání. V. Výše jistoty a způsob jejího zaplacení. a) Výši jistoty soudní exekutor určuje ve výši 5 000,00 Kč. Minimální první příhoz soudní exekutor určuje ve výši 1 000,00 Kč. Další pak ve výši 1 000,00 Kč. b) Způsob zaplacení: Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu převodem na účet soudního exekutora či vkladem v hotovosti na účet soudního exekutora do dne 14.12.2011, a to na účet Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem: K.H.Máchy 2, 787 01 Šumperku, bankovní spojení – ČSOB, a.s., č.ú.: 245529199/0300, KS 0558, VS 0052410, SS rodné číslo nebo IČ dražitele, nebo v hotovosti v den dražby před zahájením dražby. Neúspěšnému dražiteli se dražební jistota vyplatí zpět nejpozději do jednoho týdne ode dne konání dražby. VI. Práva a závady spojené s nemovitostí: Věcné břemeno: není Zástavy: ČEZ Prodej, s.r.o. Předkupní právo: není VII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): Věcné břemeno: není VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.). IX. Exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí u soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.). X. Exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.ř.), aby sdělili soudnímu exekutorovi, zda žádají o zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 336g o.s,ř,). XI. Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo. XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. XIII. Po udělení příklepu se vydražitel může ujmout držby vydražených nemovitostí, o čemž je povinen uvědomit exekutora. Poučení: Proti bodům III., IV, V a VII dražební vyhlášky mohou podat odvolání jen oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u podepsaného soudního exekutora. Odvolání proti zbývajícím bodům není přípustné. V Šumperku dne 17.10.2011 Otisk úředního razítka se státním znakem JUDr. Jiří Petruň, v.r. soudní exekutor Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Tomáš Petruň - koncipient tel.: 583 301 460 pověřený soudním exekutorem Dražební vyhláška se doručuje dle ustanovení §336c o.s.ř. - Východočeská plynárenská, a.s. práv. zast. Mgr. Kamil Stypa advokát (oprávněný) – datovou schránkou - NEMOREAL s.r.o. (povinný) – datovou schránkou - ČEZ Prodej, s.r.o. (zástavní věřitel) – datovou schránkou - Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov (příslušná OSSZ dle nemovitosti povinného) – datovou schránkou - Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice (příslušná OSSZ dle sídla povinného) – datovou schránkou - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (příslušný katastrální úřad) - k vyvěšení na úřední desce - Finanční úřad Vrchlabí (příslušný finanční úřad dle nemovitosti povinného) – datovou schránkou - Finanční úřad Přelouč (příslušný finanční úřad dle sídla povinného) – datovou schránkou - Městský úřad Vrchlabí (příslušný obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost povinného) - k vyvěšení na úřední desce - Obecní úřad Zdechovice (příslušný obecní úřad, v jehož obvodu je sídlo povinného) - k vyvěšení na úřední desce - Městský úřad Přelouč (úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je sídlo povinného) - k vyvěšení na úřední desce - Okresní soud Jičín (příslušný okresní soud) – datovou schránkou - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (příslušná zdravotní pojišťovna) – datovou schránkou - Exekutorské úřady – datovou schránkou - spis soudního exekutora - Exekutorský úřad v Šumperku, K.H.Máchy 2, Šumperk - k vyvěšení na úřední desce