Obecní vyhlášky

OZV č. 5/99

OZV č. 5/99 o udržování čistoty obce
vyhláška vyvěšena: 27.10.1999 - 22.11.1999
platnost vyhlášky: 12.11.1999 - 19.1.2038
vyhláška byla schválena OZ dne: 27.9.1999

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice

č. 5/99 - o udržování čistoty obce

Obecní zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo dne 27.9. 1999 na podkladě ustanovení § 14, odst. 1 písm. r) zákona ź. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení čistoty obce,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 - Udržování čistoty veřejných prostranství

1) Za veřejná prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména: ulice, chodníky, silnice, hřiště, autobusové zastávky, parky, náměstí,
hřbitovy, parkoviště atd. Rozhodnutí, zda se jedná o veřejné prostranství, přináleží obecní radě.

2) Je zakázáno znečiŠťovat veřejná prostranství nebo je využívat k jiným účelům, než ke kterým jsou určena. Zejména je zakázáno:

 • a) odhazovat smetí, papír, obaly, zbytky jídel a ovoce jinam, než na místa k tomu určena,
 • b) znečiŠťovat veřejná prostranství splaškovými vodami,
 • c) nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata (kromě koček),
 • d) mýt automobily a jiné dopravní prostředky, provádět výměny olejových a jiných náplní těchto dopravních prostředků,
 • e) skladovat materiály s látkami nebezpečnými nebo zdraví škodlivými nebo s nimi manipulovat,
 • f) zakládat divoké skládky,
 • g) tábořit a rozdělávat ohně na veřejném prostranství v intravilánu obce,
 • h) znečišťovat veřejná prostranství vykonáváním tělesných potřeb.

Článek 2

1) Užívat veřejné prostranství k jinému účelu, než ke kterému je určeno (tzv. zvláštní užívání), je možno pouze na základě povolení vydaného Obecním úřadem ve Zdechovicích. Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní užívání silnic.

2) Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. během stavby, při výkopových pracích, atd.) je povinen:

 • a) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejkratší dobu odnímáno svému účelu,
 • b) zabránit znečišťování okolí, odstranit případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo v souvislosti s ním,
 • c) zabezpečit volný přístup ke kanálovým vpustím, uzávěrům vody a hydrantům,
 • d) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostranství,
 • e) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky,
 • f) opravit neprodleně veřejné prostranství nebo jeho zařízení, které poškodil,
 • g) ihned po skončení zvlštního užívání uvést veřejné prostranství na svůj náklad do původního stavu, a to včetně obnovy trávníků, pokud byl tímto užíváním zničen.
 • 3) Na veřejném prostranství je možno nakládat a vykládat výrobky a materiál, nelze-li to provést jinde. Rovněž je možno zde tyto předměty těsně před naložením nebo po vyložení skladovat v souladu s platnou vyhláškou obce o místních poplatcích.

Článek 3 - Odpovědnost za čistotu veřejných prostranství

1) Za čistotu veřejných prostranství včetně údržby místních komunikací odpovídá obec, které náleží správa veřejných prostranství. Výjimkou jsou veřejná prostranství dočasně svěřená do zvláštního užívání podle článku 2 této vyhlášky.

2) Odpovědnost za čistotu veřejných prostranství znamená především:

 • a) provádět pravidelné strojní nebo ruční čištění, případně i hubení plevele, a odvoz nečistot,
 • b) dohlížet na udržování čistoty a pořádku a zakročovat proti těm, kdo veřejné prostranství znečišťují nebo nedbají svých povinností při udržování jeho čistoty,
 • c) zajišťovat čištění tak, aby byli obyvatelé co nejméně obtěžováni,
 • d) nedopustit spalování odpadků a smetí na otevřeném ohni nebo jejich zametání do kanalizačních šachet a vpustí.

3) Údržbou chodníku se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání kluzkého chodníku inertními materiály (písek, drť). K posypu se nedoporučuje používat sůl, škváru, popel.

Článek 4 - Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 2OO/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5 - Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní komise obce a starosta (starosta je oprávněn pověřit kontrolou zaměstnance obecního úřadu).

Článek 6 - Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/99 o udržování čistoty obce.

Článek 7 - Účinnost

1) Vyhláška byla vyhlášena dne 27.10.1999 sejmuta dne 22.11.1999

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.11.1999

 

Hana Čeřovská, v.r., zástupce starosty

Ing. Robert Chutic, v.r., starosta

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Kurt u bytovek
Kurt u bytovek
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
EHLNI 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved