Obecní vyhlášky

OZV č. 1/94

OZV o zákazu vstupu do objektů užívaných dříve sovětskou armádou ve Zdechovicích č. 1/94
vyhláška vyvěšena: 14.4.1994 - 1.5.1994
platnost vyhlášky: 30.4.1994 - 19.1.2038
vyhláška byla schválena OZ dne: 11.4.1994

Obec Zdechovice , okr.Pardubice

Vyhláška obce Zdechovice č.1/94

o zákazu vstupu do objektů,užívaných dříve sovětskou armádou ve
Zdechovicích


I./ Objekty,které užívala sovětská armáda jsou:

  1. zámek Zdechovice se všemi objekty,které se nachází za zámeckou zdí včetně.Tyto objekty podléhají také památkové ochraně.
  2. objekty ve Zdechovicích na Zbraněvsi-vepřín se žumpou,muniční sklad a pozemek,vymezený stávajícím oplocením nebo tabulkami.

II./ Do všech objektů je vstup zakázán.Pokuta za porušení tohoto zákazu činí až 1.000,-Kč.

III./Vstup do objektů může za radou nebo obecním zastupitelstvem schváleným účelem povolit starosta obce,který nese odpovědnost za rizika požáru,krádeže či poškození nebo znehodnocení.

IV./ Na územích a objektech podle b.I./ této vyhlášky není povoleno rozdělávat ohně,nebo zacházet s otevřeným ohněm,svářet,demolovat objekty a jejich části.Vyjímku z ustanovení o demolicích tvoří ty objekty,jejich části a technologická zařízení,která byla vybudována armádami,nejsou tudíž organickou součástí areálů podle b.I./,není pro ně s ohledem na jejich stav a provedení další užití a nepodléhají památkové ochraně.

V./ Pokud dojde k opravám,demolicím,terénním úpravám v areálech podle b.I./,je třeba především v zámeckém areálu postupovat tak,aby prováděné práce byly v souladu s očekávaným budoucím využitím areálu i památkovým zájmem a jejich provedením nebyly do budoucna vytvořeny překážky,na jejichžodstranění by bylo třeba vynakládat další prostředky. Podmínky pro vstup a práce na všech objektech podle b.I./ stanoví,nejlépe písemně, starosta obce Zdechovice , který je povinnen přitom respektovat tuto vyhlášku a další příslušné předpisy,především požární a bezpečnosti práce. Po setmění je vstup a pobyt osob v areálech podle b.I./ zakázán.Ponechání strojů,maringotek a jiných zařízení třetích osob v areálech po ukončení směny je zakázáno,pokud nejde o stroje nemobilní,jejichž použití v následující směně je nutné. Starosta obce může na své riziko povolit uskladnění materiálu v areálech podle b.I./,který slouží organizacím, pracujících pro obec s vyjímkou věcí,které jsou nebezpečné z hlediska ekologického nebo požárního.

VI./Každý kdo vykonává v areálech podle b.I./ jakoukoliv činnost,je povinnen dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na možný výskyt:

  • a/ pyrotechnických nálezů v půdě a objektech
  • b/ podzemních nezmapovaných sítí či cvičných vojenských objektů
  • c/ kovových či kamenných soch,mříží,ozdob či jejich fragmentů (v areálu zámku)

V případě nálezu je třeba ihned přerušit práci a nález neprodleně oznámit starostovi obceZdechovice,u nálezů pyrotechnických i Policii ČR . Pokračování v práci je možné až po písemném souhlasu
starosty obce - např.ve stavebním deníku ap.

VII./ Je zcela vyloučeno: - ničit stromy a zeleň vůbec - poškozovat areál vypouštěním odpadních vod či olejů ap.

VIII./ Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení Obecním zastupitelstvem obce Zdechovice.Obecní úřad Zdechovice seznámí občany s touto vyhláškou obvyklým způsobem.

 

Ve Zdechovicích,dne 14.března 1994

Schváleno Obecním zastupitelstvem ve Zdechovicích dne 11.04.1994 pod bodem č.4 zápisu a bodem č.2 usnesení.

ing.Robert Chutic,
starosta obce

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Vztyčování státní vlajky
Vztyčování státní vlajky
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
VRPVA 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved