Obecní vyhlášky

OZV č. 1/2006

OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním č. 1/2006
vyhláška vyvěšena: 11.4.2006 - 30.4.2006
platnost vyhlášky: 26.4.2006 - 31.12.2020
vyhláška byla schválena OZ dne: 10.4.2006

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji

Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2006

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 10.dubna 2006 usnesením č. 1/2006 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1 - Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 písm. a) a písm. b) obecního zřízení povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení akcí typu technopárty v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, zejména s cílem umožnit součinnost orgánů veřejné správy při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto akcí.

Čl. 2 - Akce typu technopárty

(1) Akcí typu technopárty se pro účely této vyhlášky rozumí shromáždění s předpokládanou účastí nejméně 20 osob, které od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu jednoho dne, a při kterém může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi, pokud takové shromáždění není upraveno zvláštními právními předpisy1). Na zařazení akce do odstavce 1) nic nezmění prohlášení organizátora, že se jedná o „soukromou akci" či akci „jen pro zvané" a podobně.

(2) Za akce typu technopárty se nepovažuje

a) vícedenní sportovní soutěže nebo soustředění, dětské dny, folklorní vystoupení, která jsou nejdéle ve 22 hodin buď ukončena nebo do dalšího dne přerušena.

b) tradiční setkání v přírodě bez použití ozvučovací techniky

c/ divadelní představení či taneční zábavy pořádané obcí Zdechovice, např. v zámeckém areálu

d/ soukromé oslavy, pořádané na pozemku vlastního domu majitele této nemovitosti pokud nejsou pořádány za účelem zisku

e/ taneční zábavy či divadelní a hudební představení, pořádané v uzavřeném sále hostince nebo jiného zařízení zkolaudovaného ke

shromažďování většího počtu osob

(3) Organizátorem akce typu technopárty je osoba, která podala oznámení podle článku 4, nebo osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (článek 4 odstavec 2 písm. a/).

(4) Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za činnost, jež může narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

--------------------

1) Např. zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 - Vymezení veřejných prostranství a času pro konání akcí typu technopárty

(1) Akce typu technopárty je zakázáno konat na všech veřejných prostranstvích2) v zastavěném území (intravilánu) obce Zdechovice, vč. místní části Spytovice a samot Zbraněves, Stará Pila a Stará Pila - Za tratí.

(2) Akce typu technopárty je zakázáno konat na těchto veřejných prostranstvích mimo zastavěné území obce

a) na fotbalovém hřišti ve Zdechovicích

b) na všech plochách, které jsou od nejbližšího domu na katastru obce vzdáleny vzdušnou čarou méně než 500 m

(3) Organizátor je povinen akci typu technopárty přerušit ve všední dny na dobu od 22,00 do 06,00 hodin dále pak povinen akce tohoto typu přerušit po dobu všech sobot, nedělí a státem uznaných svátků či významných dnů.

(4) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v odstavci 1 a 2, jsou graficky znázorněna v příloze této vyhlášky.

------------------------------------------------------

2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 4 - Oznamovací povinnost organizátora akce typu technopárty

(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen nejméně 30 dnů před jejím konáním písemně oznámit Obecnímu úřadu ve Zdechovicích a vyčkat s přípravami a uskutečněním akce typu technopárty do doby než obdrží od obecního úřadu písemné vyrozumění, že ohlášení je bezvadné.

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště organizátora, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnická osoba, svůj název či obchodní firmu, adresu svého sídla a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b) dobu a místo konání akce typu technopárty, včetně údaje o jejím počátku a ukončení
a včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,

c) předpokládaný počet účastníků této akce,

d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy (článek 5 odstavec 4),

f) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/) nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

g) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního právního předpisu2), nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního právního předpisu2), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

h) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu technopárty a způsob tohoto úklidu,

i) způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou,

j) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání akce typu technopárty3),

k) způsob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce typu technopárty konat (článek 5 odstavec 3).

i) kladné vyjádření místně příslušného mysliveckého či honebního společenství

(2) Organizátor akce typu technopárty je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat

a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat,

b) zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu,

c) zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel.

d/ způsob kontinuálního měření hluku u všech okrajů obydlených obcí, měst a samot v okruhu 360 stupňů po celou dobu konání akce a to dokladem od k tomu oprávněné osoby (např. potvrzenou objednávkou na Zdravotní ústav Pardubice) a prohlásit, že je technicky připraven, pokud kdykoliv v některém místě hluk přesáhne povolenou normu, snížit potřebným způsobem hlasitost produkce u zdroje.

e/ že připravil potřebný počet stálých či mobilních toalet a tuto skutečnost doložit při ohlášení akce kladným vyjádřením Krajského hygienika Pardubického kraje

f/ že stavba, která se k uspořádání akce typu technopárty bude používat je zkolaudována pro shromažďování většího počtu osob - doložit kladné pravomocné kolaudační rozhodnutí

(3) Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvedou údaje o všech organizátorech.

(4) Výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 může svým usnesením povolit Zastupitelstvo obce Zdechovice. Zastupitelstvo obce může svým usnesením též zkrátit lhůtu uvedenou v odstavci 1.

-------------------------------------------------

2) § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 - Povinnosti při konání akce typu technopárty

(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně: 1 osoba na každých 20 předpokládaných účastníků akce. Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technopárty byl v místě jejího konání přítomen počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce v počtu podle věty první.

(2) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu byly v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba" (článek 4 odstavec 1 písm. d/).

(3) Organizátor akce typu technopárty je povinen na místě, na kterém se bude akce typu technopárty konat

a) viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude akce typu technopárty konat,

b) viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci akce typu technopárty odstavovat svá vozidla,

c) viditelným způsobem označit přístup do míst, kde se bude akce typu technopárty konat.

Ve sporných případech doloží organizátor doklady o vytýčení hranic užívaných pozemků, zpracovaných oprávným geodetem.

(4) Osoba pověřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) a fyzická osoba podle článku 4 odstavce 1 písm. g) nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle článku 4 odst. 1 písm. g), je povinna být po celou dobu konání akce typu technopárty přítomna na místě konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy. Je povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání akce typu technopárty.

(5) Organizátor je povinen v případě narušení pokojného průběhu akce typu technopárty, pokud přes veškerá učiněná opatření nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci Policii České republiky a popř podle charakteru věci ostatní složky IZS.

Čl. 6 - Společná ustanovení k povinnostem

Povinnosti uvedené v článku 4 a 5 se vztahují pouze na pořádání veřejnosti přístupných akcí typu technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na veřejném prostranství.

Čl. 7 - Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinností

(1) Nesplnění povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo jako přestupek4), nebo jako správní delikt5).

(2) Dodržování této vyhlášky jsou v mezích své pravomoci stanovené zvláštními právními předpisy oprávněny kontrolovat Policie České republiky6), Městská policie v Přelouči 7)*/ a Obecní úřad ve Zdechovicích 8) .

-----------------------------------------------------

4) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.).

5) § 57 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.).

6) § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 odst. písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

*/ Pokud v době platnosti této vyhlášky bude mezí obcí Zdechovice a městem Přelouč uzavřena příslušná smlouva

Čl. 8 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna 2006.


Mgr. Jan Mazal v.r., 1. místostarosta

Ing. Robert Chutic v.r., starosta


Příloha:
  • k čl. 3 - mapka

 

  • Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. dubna 2006
  • Sejmuto z úřední desky dne: 26.4.2006

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Rybník Ovčín
Rybník Ovčín
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
DLGAF 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved