Obecní vyhlášky

Opatření rady obce Zdechovice č. 1/02

Opatření rady obce Zdechovice č. 1/02 - Řád veřejného pohřebiště
vyhláška vyvěšena: 13.8.2002 - 4.9.2002
platnost vyhlášky: 29.8.2002 - 31.12.2020
vyhláška byla schválena OZ dne: 3.6.2002

Opatření Rady obce Zdechovice č. 1/02

Řád veřejného pohřebiště

Obec Zdechovice, podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště") podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon") vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád").

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště na pozemku p.č. 3 k.ú. Zdechovice.

Provozovatelem pohřebiště je Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice čp. 96, IČO 274623, telefon 0457/636 101, 0457/636 133, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Článek 2 - Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

 • leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec.....................8-16 hod
 • duben, květen, červen, červenec, srpen, září.....................8-20 hod

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami s provozovatelem.

Článek 3 - Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tj. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidlům (s výjimkou invalidních vozíků) je vjezd na pohřebiště zakázán.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba výhradně odkládat na stanovené místo, tj. do popelnicových nádob umístěných u vchodu na pohřebiště, a to včetně věnců a jiných odpadů. Odpad, který se nevejde do popelnice, je třeba uložit na zem ve ní. Je zakázáno házet odpady přes ohradní zeď.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.
 16. Je zakázáno vylepovat reklamy na hřbitovní vrata či jiné součásti pohřebiště. Zájemcům o tuto službu vylepí reklamu zdarma provozovatel pohřebiště.

Článek 4 - Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. Pronájem hrobových míst
 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně okolní zeleně v areálu pohřebiště.
 4. poskytování kontaktu na osoby oprávněné k provádění pohřbů
 5. provozování studny vč. bezplatného zapůjčení kropicích konví.

 

Hrobnické práce na hřbitově ve Zdechovicích výhradně provádí smluvní partner obce Ladislav Kůrka, Nemošice 312, PSČ 530 03 Pardubice, provozovna: Štefánkova ul., Pardubice, tel.: 466 33 00 74, 602 377 383, 777 337 383.

Článek 5 - Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1) Provozovatel pohřebiště je povinen:

 1. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce") k užívání vyznačené, v dokumentaci vedené provozovatelem číselně označené hrobové místo;
 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2) Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6 - Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
 2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatel pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5) Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

6) Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na pohřebišti nebo jeho části.

7) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

8) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7 - Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Převzetí lidských pozůstatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  o celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo o kovové s nepropustným dnem.
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

Článek 8 - Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 13 let.

Článek 9 - Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 600 mm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 13. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 • o dobu výstavby hrobky
 • o zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 • o požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 • o podmínky používání komunikací pohřebiště
 • o způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 • o povinnost dozoru při výstavbě
 • o průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

 • o druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 • o způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:

 • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Řád pohřebiště je závazný pro provozovatele, návštěvníky a další subjekty zajišťující pohřební služby a služby týkající se nájmu hrobových míst.

Článek 11 - Zrušovací ustanovení

Tímto opatřením se ruší dosud platný řád pohřebiště.

Článek 12 - Účinnost

Toto opatření bylo projednáno obecní radou, schváleno dne 3. června 2002.Mgr. Hana Čeřovská, v.r., místostarostka

Ing. Robert Chutic, v.r., starostaVyvěšeno: 13. srpna 2002

Sejmuto: 4. září 2002

Přiložené (související) soubory:

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Den úcty ke stáří 8.12.2006-c9
Den úcty ke stáří 8.12.2006-c9
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
ZRRYJ 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved