Zřizovací listina Základní školy

Základní dokumenty:

I) Zřizovací listina

Obecní zastupitelstvo ve Zdechovicích zřizuje dnem 1. července 1994 podle § 14, odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Základní školu

jako příspěvkovou organizaci se sídlem ve Zdechovicích.

Identifikační číslo Základní školy pro I. stupeň ve Zdechovicích, přidělené dne 15.4.1994 Českým statistickým úřadem v Pardubicích je 6015678.

Článek I.

Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a statutem vydaným Školským úřadem v Pardubicích.

Kromě toho je oprávněna provozovat školní jídelnu a družinu i jinou hospodářskou činnost. Jedná se např. o prodej jídel, knih, pořádání zájezdů, koncertů, přednášek, divadelních představení, zájmových kroužků pro děti, školních plesů a prodej výrobků firm Komenia, popř. i jiných firem se zaměřením na vybavení škol.

Článek II.

Statutárním orgánem základní školy pro I. stupeň je ředitel základní školy, jmenovaný Školským úřadem v Pardubicích, který ji řídí, a plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem základní školy.

Článek III.

Vymezení majetku, k němuž má základní škola právo hospodařit.
Nemovitosti: budova čp. 65 ve Zdechovicích st. parcela č. 5O, p.p.č. 181/2 a 182/1, 183, vše k.ú. Zdechovice
Movitosti: inventář školy podle inventury zpracované ke dni 30.6.1994, jehož přehled je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Všechny změny dispozičního uspořádání, výměnu oken, dveří a jiné zásadní úpravy je základní škola povinna odsouhlasit s obecní radou. Totéž platí o vyřazení či odprodeji movitého majetku. V případě zániku Základní školy se sídlem ve Zdechovicích a to jakýmkoliv způsobem, je základní škola povinna veškerý movitý i nemovitý majetek vrátit obci Zdechovice. Základní škole ve Zdechovicích vzniká touto zřizovací listinou právo pronajímat za úhradu část majetku třetím osobám.

Článek IV.

Zřizuje se věcné břemeno, které spočívá v tom, že v téže budově se nachází Mateřská škola se školní jídelnou, která je samostatnou organizací a má právo samostatně užívat prostory v přízemí budovy, tj. hernu, WC a umývárnu, kuchyni se spíží v zrcadle schodiště, WC personálu kuchyně. Společně s mateřskou školou: přístupové chodby v přízemí budovy (zároveň šatna), tělocvičnu, oba vnější přístupy, tj. z hlavní ulice i z ulice Na průhoně, vč. spojovacích chodníků či pěšin. Společně užívá také část půdy a sklepa - podle dohody obou ředitelů. Mateřská škola má právo užívat samostatně i oddělenou zahradu s vlastním vybavení vč. zahradního domku s možností užívání vody a hadice z rozvodu budovy. Tato práva má Mateřská škola Zdechovice vyhrazena zdarma - včetně nákladů na vodu, otop, telefon, světlo, el. energii spotřebovanou spotřebiči mateřské školy a na činnost sběrné jímky kanalizace vč. činnosti malé domovní čistírny, týká se to také nákladů na práci školnice, která rovněž udržuje veškeré prostory, které samostatně či společně užívají obě organizace. Tyto náklady jsou začleněny v příspěvku, který poskytuje obec do rozpočtu základní školy. Věcné břemeno zaniká buď zánikem nebo přestěhování mateřské školy, s výjimkou zahrady mateřské školy na p.p.č 82/1 k.ú. Zdechovice, kde věcné břemeno zanikne až dokončením nové zahrady pro mateřskou školu.

Článek V.

Základní škola se sídlem ve Zdechovicích se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek VI.

Základní škola je povinna se při svém hospodaření řídit mj. zákonem č. 576/1990 Sb., zejm. § 31 o rozpočtových pravidlech republiky a je povinna si založit bankovní účet.

Základní škola je povinna do 15.12. běžného roku předložit zřizovateli návrh svého rozpočtu na další rok ve dvojím vyhotovení, do 31.1. běžného roku předložit zřizovateli výsledky hospodaření za rok minulý, rovněž ve dvojím vyhotovení. Kromě toho je povinna do 14 dnů od termínu schválení rozpočtu obce upravit vlastní rozpočet na běžný rok a předložit jej zřizovateli rovněž ve dvojím vyhotovení.

Článek VII.

Tato zřizovací listina byla projednána a schválena Obecním zastupitelstvem ve Zdechovicích dne 11. dubna 1994, pod b.č. 5.

Ve Zdechovicích, dne 13. dubna 1994

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

 

II) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině

OBEC ZDECHOVICE
Zdechovice 96
533 11 Zdechovice

Starosta Obce Zdechovice

Ve Zdechovicích dne 20.4.1999

Změna zřizovací listiny

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině

Obec Zdechovice zřídila dne 13.4.1994 Základní školu Zdechovice, jako příspěvkovou organizaci. IČO 60 156 678.

Organizace sdružuje:

  1. Základní škola
  2. Školní družina
  3. Školní jídelna

Tímto dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Obec Zdechovice upravujedne 29. března 1999, název organizace na:

Základní škola Zdechovice, okres Pardubice

Sídlo organizace:

  • Zdechovice 65
  • 533 11 Zdechovice
  • IČO: 60 156 678

s účinností od 1.7.1999

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

 

III) Dodatek č. 2:

OBEC ZDECHOVICE
Zdechovice 96
533 11 Zdechovice

Starosta Obce Zdechovice

Ve Zdechovicích dne 12.4.2000

Změna zřizovací listiny

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Obec Zdechovice zřídila dne 13.4.1994 Základní školu Zdechovice, okres Pardubice se sídlem Zdechovice 65, 533 11 Zdechovice, jako příspěvkovou organizaci. IČO 60 156 678.

Organizace sdružuje:

  1. Základní škola
  2. Školní družina
  3. Školní jídelna

Tímto dodatkem č. 2 ke zřizovací listině obecní zastupitelstvo Obce Zdechovice schválilo dne 3. dubna 2000 skutečnost, že školní jídelna poskytuje stravování zaměstnancům škol, pracovníkům zřizovatele a důchodcům bez kalkulace zisku za režijní náklady v rámci "ostatních mimorozpočtových aktivit.

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Barokní pískovcový fragment
Barokní pískovcový fragment
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
AMDVI 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved