Zřizovací listina Mateřské školy

Základní dokumenty:

I) Zřizovací listina

Obecní zastupitelstvo ve Zdechovicích zřizuje dnem 1. července 1994 podle § 14, odst. 2 zák. České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Mateřskou školu

jako příspěvkovou organizaci se sídlem ve Zdechovicích.

Identifikační číslo Mateřské školy Zdechovice, přidělené dne 15.4.1994 Českým statistickým úřadem v Pardubicích je 6015660.

Článek I.

Činnost mateřské školy je vymezena zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákonem č. 395/1991 Sb. o školských zařízeních a prováděcími předpisy. Kromě toho je oprávněna provozovat školní jídelnu i jinou hospodářskou činnost. Jedná se o prodej jídel, knih, pořádání zájezdů, koncertů, přednášek, divadelních představení a zájmových kroužků pro děti.

Článek II.

Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka, jmenovaná Školským úřadem v Pardubicích, která ji řídí, a plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněná jednat ve všech věcech jménem mateřské školy.

Článek III.

Vymezení majetku, k němuž má mateřská škola právo hospodařit. Movitosti: inventář školy podle inventury, zpracované ke dni 30.6.1994, jehož přehled je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Mateřská škola je povinna případný odprodej či vyřazení majetku projednat s obecní radou. To platí obdobně i v případě nemovitého majetku, bude-li tento mateřské škole později předán. V případě zániku Mateřské školy se sídlem ve Zdechovicích a to jakýmkoli způsobem, je mateřská škola povinná veškerý movitá i příp. nemovitý majetek vrátit obci Zdechovice. Mateřské škole ve Zdechovicích nevzniká touto zřizovací listinou právo pronajímat žádný majetek třetím osobám.

Článek IV.

Mateřské škole vzniká založením věcného břemene vůči Základní škole ve Zdechovicích právo užívat bezplatně samostatně tyto prostory ve školní budově čp. 65 ve Zdechovicích: hernu v přízemí budovy, WC a umývárnu, kuchyň se spíží v zrcadle schodiště a WC personálu kuchyně. Společně se základní školou: přístupové chodby v přízemí (zároveň šatna), tělocvičnu, oba vnější přístupy, tj. z hlavní ulice i z ulice Na průhoně, vč. spojovacích chodníků či pěšin, části půdy a sklepa - podle dohody ředitelů obou organizací. Mateřská škola má právo užívat samostatně i oddělenou zahradu s vlastním vybavením vč. zahradního domku s možností užívání vody a hadice z rozvodu budovy. Tato práva má Mateřská škola Zdechovice vyhrazena zdarma vč. služeb školnice, jež udržuje i zahradu mateřské školy s jejím vybavením, vč. nákladů na vodu, otop, telefon, světlo a el. energii spotřebovanou spotřebiči mateřské školy - náklady na ně jsou začleněny v příspěvku, který poskytuje obec do rozpočtu základní školy. Mateřská škola také zdarma užívá sběrné žumpy a malé domovní čistírny. Zahrada mateřské školy je zřízena na části p.p.č. 182/1 k.ú. Zdechovice. Toto věcné břemeno zanikne zánikem mateřské školy nebo jejím odstěhováním, avšak věcné břemeno spojené s užíváním oddělené zahrady zanikne až zprovozněním nové zahrady mateřské školy.

Článek V.

Mateřská škola se sídlem ve Zdechovicích se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek VI.

Mateřská škola je povinna se při svém hospodaření řídit mj. zákonem č. 576/1990 Sb., zejm. § 31 o rozpočtových pravidlech republiky a je povinna si založit bankovní účet.

Mateřská škola je povinna do 15.12. běžného roku předložit zřizovateli návrh svého rozpočtu na další rok ve dvojím vyhotovení, do 31.1. běžného roku předložit zřizovateli výsledky hospodaření za rok minulý, rovněž ve dvojím vyhotovení. Kromě toho je povinna do 14 dnů od termínu schválení rozpočtu obce upravit vlastní rozpočet na běžný rok a předložit jej zřizovateli rovněž ve dvojím vyhotovení.

Článek VII.

Tato zřizovací listina byla projednána a schválena Obecním zastupitelstvem ve Zdechovicích dne 11. dubna 1994.

Ve Zdechovicích, dne 13. dubna 1994

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

II) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině

Obecní zastupitelstvo ve Zdechovicích zřídilo zřizovací listinou ze dne 13. dubna 1994 dnem 1. července 1994 podle § 14, odst. 2 zák. České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Mateřskou školu,

jako příspěvkovou organizaci se sídlem ve Zdechovicích.

Identifikační číslo Mateřské školy Zdechovice, přidělené dne 15.4.1994 Českým statistickým úřadem v Pardubicích je 601 566 60.

Článek I.

Předmětem tohoto dodatku je vymezení nemovitého majetku, k němuž má mateřská škola právo hospodaření. Jedná se o nově vybudované prostory v domě čp. 157 ve Zdechovicích. Tím se mění a doplňuje čl. III. zřizovací listiny ze dne 13.4.1994 tak, jak je uvedeno v této zřizovací listině v č.IV - poslední odstavec.

Článek III.

Vymezení majetku, k němuž má mateřská škola právo hospodaření.

Nemovitosti: Prostory v domě čp. 157 Zdechovice:
pol.názevč. místnostivýměra [m2]podlaží
1Sklípek na brambory10213,601.n.p.
2Prádelna10714,101.n.p.
3Chodba2027,412.n.p.
4Šatna dětí20314,102.n.p.
5Kuchyň20414,102.n.p.
6Sklad potravin2051,752.n.p.
7Šatna kuchařky2068,702.n.p.
8WC kuchařky2071,122.n.p.
9WC a umývárna dětí2089,542.n.p.
10Herna20970,282.n.p.
11Chodba3026,403.n.p.
12WC s umyvadlem3031,173.n.p.
13Koupelna učitelek3056,403.n.p.
14Sklad hraček30614,103.n.p.
15Sklad prádla30714,103.n.p.
16Kabinet30814,103.n.p.
celkem užitná plocha v m2:210,97 

Všechny změny vnitřního dispozičního uspořádání, výměnu oken, dveří a jiné zásadní úpravy je mateřská škola povinna projednat s obecní radou. To platí i pro zásahy do konstrukce oken tj. např. vnější sušáky na prádlo, okenní antény ap. Do fasády nelze umisťovat žádné předměty - je důvodná obava z poškození plastového pláště budovy.

V případě zániku Mateřské školy se sídlem e Zdechovicích, je mateřská škola povinna veškerý movitý i nemovitý majetek vrátit obci Zdechovice.
Movitosti: beze změn.

Článek IV.

Tento dodatek byl projednán a schválen Obecní radou ve Zdechovicích dne 9. listopadu 1995.

Ve Zdechovicích, dne 13. listopadu 1995
Ing. Robert Chutic,
starosta obce

III) Dodatek č. 2:

OBEC ZDECHOVICE
Zdechovice 96
533 11 Zdechovice

Ve Zdechovicích dne 20.4.1999

Změna zřizovací listiny
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Obec Zdechovice zřídila dne 13.4.1994 Mateřskou školu Zdechovice, jak příspěvkovou organizaci. IČO 60 156 660.

Organizace sdružuje:

  1. Mateřská škola
  2. Školní jídelna

Tímto dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Obec Zdechovice upravuje dne 29. března 1999, název organizace na:

Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice

Sídlo organizace:

  • Zdechovice 157
  • 533 11 Zdechovice
  • IČO: 60 156 660

s účinností od 1.7.1999

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

IV) Dodatek č. 3:

OBEC ZDECHOVICE
Zdechovice 96
533 11 Zdechovice

Starosta Obce Zdechovice

Ve Zdechovicích dne 12.4.2000


Změna zřizovací listiny
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině

Obec Zdechovice zřídila dne 13.4.1994 Mateřskou školu Zdechovice, okres Pardubice jako příspěvkovou organizaci. IČO 60 156 660.

Organizace sdružuje:

  1. Mateřská škola
  2. Školní jídelna

Tímto dodatkem č. 3 ke zřizovací listině obecní zastupitelstvo Obce Zdechovice schválilo dne 3. dubna 2000 skutečnost, že školní jídelna poskytuje stravování zaměstnancům škol, pracovníkům zřizovatele a důchodcům bez kalkulace zisku za režijní náklady v rámci "ostatních mimorozpočtových aktivit.

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Plážová kopaná s J. Pejchalem
Plážová kopaná  s J. Pejchalem
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
VPRNY 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved