Zřizovací listina Knihovny obce Zdechovice

Obec Zdechovice vydává na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze dne 16. prosince 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Zřizovací listinu Knihovny obce Zdechovice

Organizační složky obce (dále jen knihovna)

Čl. 1

Označení zřizovatele:
 • Obec Zdechovice, okres Pardubice, IČO 274 623.

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

Název organizace:

 • Knihovna obce Zdechovice, organizační složka Obce Zdechovice

Sídlo a adresa organizace:

 • Zdechovice čp. 96, 533 11 Zdechovice.

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:
Knihovna obce Zdechovice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a, a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace o obci.
 3. Knihovna poskytuje meziknihovní služby.
 4. Knihovna umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 6. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu a ve Výpůjčním řádu.

Čl. 4

Vedení knihovny

(označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván statutárním představitelem obce.
 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

Zřizovatel poskytuje k provozování činnosti movitý majetek, jež je samostatnou přílohou zřizovací listiny.

Čl. 6

Hospodaření knihovny
 1. Hospodaření knihovny se řídí § 25 z.č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech České republiky.
 2. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 3. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu, o kterých vede evidenci a měsíčně je ukládá na účet obce.
 5. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení
 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Přílohou této zřizovací listiny je Inventurní soupis majetku obce užívaného Knihovnou obce Zdechovice, vypracovaný dílčí inventurní komisí.
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 1. ledna 2003.

 

Ve Zdechovicích, dne 20.12.2002

Ing. Robert Chutic, v.r.
starosta obce

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Nová asfaltka
Nová asfaltka
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
DUNGH 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved