Zřizovací listina Klubu důchodců

I) Základní dokument:

Obecní zastupitelstvo ve Zdechovicích dne 8.11.1993 rozhodlo podle zákona č. 367/90 Sb., § 36 odst. 1, písm. e) o obcích, ve znění zákona č. 410/92 Sb., § 36, odst. 1, písm. d) o zřízení

Klubu důchodců se sídlem ve Zdechovicích

I.

Působnost organizace - je totožná s katastry obcí Zdechovice, Spytovice, vč. místních částí Zbraněves a Stará pila.

II.

Druh činnosti: Předmětem činnosti je práce v kultuře vč. práce s mládeží. Hlavní náplní práce je pořádání kulturně společenských akcí, jako např.:

 • zájezdů
 • přednášek a školení
 • koncertů
 • estrád
 • besed
 • přátelských setkání
 • vzdělávacích pořadů pro spoluobčany i mládež
 • kroužky ručních prací a vaření

III.

Sídlo je v obci Zdechovice. Adresa - Klub důchodců ve Zdechovicích čp. 155, 533 11 Zdechovice, okres Pardubice.

IV.

Povinnosti a práva organizace:
 1. Do 1 měsíce od založení zajistit volbu vedení organizace ve složení: vedoucí, ekonom, člen. Počet členů musí být min. 3, max. 7 osob, vždy pak lichý počet.
 2. hned po ustavení vedení organizace založit bankovní účet a zahájit vedení účetnictví, zejm. podle zákona č. 576/90 Sb. § 31 o rozpočtových pravidlech republiky.
 3. Respektovat všechny pravidla a předpisy, které se vztahují n předmětnou činnost organizace.
 4. Minimálně jednou ročně, obvykle po ukončení roku, podat na veřejné schůzi obecního zastupitelstva výroční zprávu.
 5. Organizace má právo užívat vlastního razítka, dopisního papíru a nabývat i pozbývat majetku podle obecně platných předpisů.
 6. Organizace přebírá veškerý majetek i závazky Klubu důchodců zřízeného při bývalém MNV ve Zdechovicích.
 7. Organizace je povinna o průběhu a výsledcích svých schůzí vést zápisovou knihu, kterou podpisují všichni přítomní členové vedení. V knize se uvádí minimálně: datum schůze, jmenovitě přítomní, program a výsledky jeho projednání. k přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů vedení.
 8. Organizace je povinna předkládat zakladateli do 15.12. kalendářního roku návrh svého rozpočtu na rok následující a ve výroční zprávě uvést výsledky svého hospodaření za rok minulý. Po schválení rozpočtu obce upravit svůj rozpočet na běžný rok podle výsledků schváleného rozpočtu obce a předložit jej do 30.6. zakladateli v jednom vyhotovení.

V.

Povinnosti a práva zakladatele:
 1. Základní povinností je přispívat na činnost organizace částkou, která pokryje její základní provoz a to 1 x ročně, nejdéle do 30. června kalendářního roku.
 2. Zakladatel mimo ostatních práv plynoucích ze všeobecně platných předpisů zdůrazňuje především právo kontroly nad činností Klubu důchodců.

VI.

Organizaci bylo ČSÚ - okresním oddělením v Pardubicích přiděleno dne 19.11.1993 IČO: 481 604 15.

VII.

Schváleno Obecním zastupitelstvem ve Zdechovicích, dne 8.11.1993, pod bodem usnesení č. I./2 a II.6./.

Ve Zdechovicích, dne 8. listopadu 1993
Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Dvůr u Beránků čp. 18
Dvůr u Beránků čp. 18
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
CZJSR 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved