Obec Zdechovice

odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
nacházíte se: Úvodní stránka Pro občany Základní dokumenty obce Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice ze dne 11.12.2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice ze dne 11.12.2006

Obec Zdechovice v Pardubickém kraji

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice, konaného dne 11.12.2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích se zahájením v 17,30 hodin

I. / Formality:

Zastupitelstvo obce po projednání
1/ volí návrhovou komisi pro zpracování usnesení z dnešního zasedání ve složení
předseda: B.Nejerál členové: E.Češková, T. Rondzík

2/ volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání ve složení: P. Kupka, Tancošová

3/ schvaluje program dnešního jednání

4/ bere na vědomí:
a - že schůze je usnášeníschopná - přítomno je 8 z 9 poslanců
b - prohlášení o právoplatnosti zápisu z minulé schůze, přednesené
ověřovateli : P. Kupka, J. Tancošová
starostou o tom, že zápis z minulého jednání byl vyložen v mezidobí a nebyly k němu vzneseny námitky
c- určení zapisovatele z dnešního jednání, kterým je paní Štěpánka Kočová, pracovnice obecního úřadu

II./ Složení slibu nově zvolených poslanců.
ZO bere na vědomí, že zvolený poslanec Ing. Bohuslav Nejerál
složil zákonem předepsaný slib a může se ujmout svého mandátů.
Mgr. Jan Mazal odmítl podle § 55 odst. 2a zák č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, slib dle zákona č. 128/2000 Sb., §69 odst. 2 .( zák. o obcích), tím p. Mgr. J. Mazalovi zaniká mandát s odvoláním na § 55, odst. 2a z.č. 491/2001 Sb.

III./ Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo po projednání v souladu s § 84, odst. 2 z.č. 128/00 o obcích v platném znění zřizuje finanční a kontrolní výbory.
Počet členů každého výboru bude pět (předseda + 4 členové):
Zastupitelstvo schvaluje, aby hlasování proběhlo veřejnou formou.

Zastupitelstvo po projednání volí v souladu s § 84, odst.2, písm. l/ z.č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění členy výborů takto:

1/ Finanční výbor:
a/ předsedu finančního výboru: p. Erika Češková

b/ členy: Tomáš Rondzík, Michal Rambousek, Lenka Nováková, Ivona Kautská.

2/ Kontrolní výbor:

a/ předsedu kontrolního výboru: p. Bohuslav Nejerál

b/ členy: .Petr Kupka, Radomír Stříška, Jiřina Tancošová, Michal Skohoutil

ZO ukládá předsedům výborů a komisí zúčastňovat se každotýdenního zasedání vedení obce.
ZO předpokládá, že předsedové výborů i komisí budou informace získané ve výborech či komisích přenášet do vedení a obráceně.

IV./ ZO určilo cenu popelnic pro rok 2007 ve výši 480,- Kč/ ks za předpokladu, že se nezmění frekvence odvozu. Tato cena obsahuje 14-ti denní odvoz v létě a 7-mi denní odvoz v zimě a pronájem nádoby. Tato cena je obcí dotovaná - obec za nádobu obsahu 120 lt zaplatí 1.098,- Kč + DPH..
ZO dále rozhodlo o tom, že občané, užívající kontejnery objemu 1.100 litrů budou dotováni ve stejném poměru jako uživatelé popelnic.

V./ ZO schvaluje odměny neuvolněným poslancům a členům výborů a komisí nebo členům zastupitelstva bez funkce v souladu s § 84, odst. 2, písm. n/ a po projednání a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách ..... v platném znění ve výši podle předloženého návrhu s platností ode dne schválení, resp. ode dne ustavení do funkce.

ZO schvaluje v souladu s § 77, odst. 3, písm. b/ zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění poskytování měsíčních odměn neuvolněným poslancům v souhrnu, max. však za dvě funkce, za které se poskytuje největší odměna s tím, že příplatek podle počtu obyvatel (sl. 13 tabulky) se poskytuje pouze k jedné funkci.

VI./ ZO bere na vědomí : Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

ZO ukládá především kontrolnímu výboru směrovat svou činnost tak, aby nedocházelo k pochybením. Termín - průběžně.

VII./ Cenové nabídky
1/ ZO schvaluje: cenovou nabídku firmy AMOK Pardubice na projektové řešení návse, chodníků a místní komunikace směrem k rybníčku ve Spytovicích
ZO ukládá starostovi obce tyto projektové práce objednat. Termín: ihned.

2/ ZO bere na vědomí nabídku firmy BAUSET Pardubice na zřízení předepsaných dopadových ploch okolo 3 ks prolézaček na dětském hřišti u bytovek ve Zdechovicích.
ZO ukládá:odložit vybudování dopadových ploch pod dětskými atrakcemi na dobu o vybudování kanalizace a povrchů v lokalitě Zdechovice sever

3/ ZO schvaluje: záměr opravy stávajícího povrchu Točny Spytovice i cenovou nabídku firmy BAUSET Pardubice.
ZO ukládá starostovi realizaci objednat - ihned
ZO bere na vědomí, že povrch tzv. Lelkovy uličky ve Spytovicích nelze v letošním roce provést z důvodu živelně prováděných výkopových prací na kanalizačních přípojkách a opravách vodovodního zařízení fy VaK.
ZO ukládá starostovi obce zajistit odtěžení bahna z povrchu této MK formou „kufru" a tento prostor zaplnit hutněným materiálem tak, aby zde mohl existovat běžný provoz osob a vozidel až do doby realizace defintivního povrchu. Termín ihned.
ZO ukládá finančnímu výboru zapracovat definitivní opravu této MK do R 2007.

VIII./ ZO schvaluje: Pracovní řád obce podle předloženého návrhu.
ZO bere na vědomí: vnitřní směrnici č. 1 vč. zřízení funkce závodního lékaře pro obec. Tuto funkci bude pro obec vykonávat paní MUDr. Černá Přelouč.
ZO ukládá starostovi - zajistit smlouvu s MUDr. Černou - T: 31.12.06

IX./ Různé
a/ ZO schvaluje pronájem části malé řečanské haly (obj.č. 46) firmě H+N stavitelství Pardubice ke skladovacím účelům na základě jejich žádosti. Cenové a ostatní náležitosti smlouvy - standardní. Záměr obce na pronájem předm. prostor byl předepsanou dobu zveřejněn, pronájem lze ihned zahájit.
Z starosta
T bezodkladně

b/ ZO schvaluje prodej bytu v čp. 148 ve Zdechovicích, který dosud užívá paní Růžena Vorlová. Cena odhadní. Splácení kupní ceny obci se nepřipouští.
Termín pro přijímání nabídek je tímto stanoven do 16.2.2007 do 15 h v zapečetěné obálce na adresu obce se zřetelným označením na obálce „Neotvírat nabídka byt".
ZO ukládá: Toto rozhodnutí zveřejnit předepsanou dobu a na dalším zasedání rozhodnout o dalším. Předkupní právo stávající uživatelky zůstává zachováno ovšem s tím, že uživatelka musí do termínu předání žádostí (tj. pokud by si chtěla byt koupit sama) vykázat bezdlužnost vůči obci (viz pravidla privatizace).
Zajistit vypracování znaleckého odhadu.
Žadatelku písemně informovat.
T bezodkladně
ZO rozhodlo podání u soudu ve věci přestěhování pí. Růženy Vorlové nebrat zpět.
ZO bere na vědomí žádost paní Vorlové o odkoupení obecního bytu v domě čp. 148

ad c/ Cena obecního kalendáře pro r. 2007 - výrobní náklady = 70,98 Kč.
ZO stanovilo cenu ve výši: 60,- Kč.

ad d/ Úpravy schváleného rozpočtu obce pro rok 2006 - o volební náklady a přesuny mezi kapitolami rozpočtu. Příloha.
ZO souhlasí s předloženými změnami
.
ad e/ Pronájem ordinace ve Zdechovicích praktickému lékaři.
ZO souhlasí s tím, aby provozování ordinace p. MUDr. Bučka ve Zdechovicích bylo starostou obce s p. MUDr. Bučkem písemně projednáno. O případné změně pak bude jednat další ZO. Obsah dopisu: ordinační doby než 1 hodina týdně, dodržovat ordinační hodiny, ordinační hodiny v létě.
Z. starosta, T 28.2.07.

f/ ZO bere na vědomí, že starosta hodlá v souladu s § 102, odst.2, písm. h/, zák.č. 128/00 o obcích v platném znění zřídit dvě vždy tříčlenné pracovní komise a jmenovat jejich členy. Budou to komise bytová a komise zemědělská a životního prostředí. Péče o obecní lesy bude svěřena komisi zemědělské.

g/ ZO bere na vědomí a souhlasí s návrhem starosty na zřízení turistického informačního centra na Obecním úřadě ve Zdechovicích a s nákupem potřebného vybavení a drobného zboží - např. map.
ZO ukládá starostovi zajistit všechny kroky k provedení procesu certifikace T 28.2.2007
FV obce zapracovat potřebné náklady do R 2007

h/ ZO souhlasí s nákupem 1 ks volně stojící nástěnky pro úřední desku obce ve Spytovicích - stejný druh jako byl zakoupen do Zdechovic. Náklad do 30 tis. Kč.
ZO ukládá starostovi zajistit bezodkladně.

ZO dále ukládá starostovi zajistit nákup a instalaci 3 ks plastových nádob na posypový materiál - lokality Zdechovice Na průhoně a sil. I/2, Spytovice - Lelkova ulička na výjezdu na sil. č. I/2. Termín ihned.

i/ ZO schvaluje v souladu se zák.č. 250/2000 Sb. § 13 rozpočtové provizorium obce pro rok 2007. V souladu s § 13, odst. 2/, písm.b/ stanovuje jeho měsíční výši jako 1/12 skutečnosti rozpočtu roku 2006.

j/ Územní plán
ja/ ZO schvaluje územní plán obce Zdechovice
jb/ ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Zdechovice č. 3/2006. o závazných částech územního plánu obce Zdechovice
jc/ ZO vyhlašuje Závazné části územního plánu obce - obecně závaznou vyhláškou obce Zdechovice č. 3/2006 (podle § 84, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění)
jd/ ZO vymezuje Závaznou část územního plánu obce Zdechovice, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb ( podle ustanovení § 29, odst. 2 stavebního zákona)
je/ ZO bere na vědomí
- protokol z vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu ÚP obce Zdechovice
- kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 22.11.2006, kterým je oddělení územního plánování Krajského úřadu v Pardubicích.

k/ ZO schvaluje doplnění informací žadatelů v žádostech o přidělení bytu nebo o výměnu bytů v obecním vlastnictví obce Zdechovice takto:

Veškeré žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví obce nebo výměn bytů musí ode dne schválení obsahovat čestné prohlášení tohoto znění :

Žadatel
- nevlastní žádnou nemovitost nebo její část , určenou k bydlení
- nemá žádné splatné závazky vůči stávajícímu, popř. bývalému pronajímateli bytu, který užívá nebo užíval jako nájemce
- nemá žádné splatné závazky vůči obci Zdechovice nebo vůči obci, v níž je přihlášen k trvalému pobytu
- má pravidelný po sobě jdoucí příjem zcela dostatečný pro úhradu nákladů spojených s bydlením (vedle dalších nákladů spojených se zabezpečením jeho životních potřeb)
- Žádost musí obsahovat veškeré identifikační údaje, které umožní prověření uváděných údajů.

V případě přidělení bytu žadateli se uváděné údaje před předáním bytu k užívání prověří. To
platí obdobně pro schválení výměn bytů.

l/ Základní škola Zdechovice, okres Pardubice
ZO rozhodlo ve věci výjimky z průměrného počtu žáků takto: Obec Zdechovice uděluje ZŠ Zdechovice, okres Pardubice v souladu s § 23 školského zákona č. 561/2004 Sb.pro školní rok 2006/2007 výjimku z průměrného počtu žáků na třídu.
Obec Zdechovice se zároveň zavazuje uhradit chybějící neinvestiční výdaje.

m/ Výkup pozemků pro cestu na Staré Pile - Za tratí
ZO schvaluje výkup části pozemku z majetku p. Josefa Kučery ve smyslu jeho nabídky ze dne 24.11.06, naše čj. 1206/06 z 29.11.06

n/ ZO bere na vědomí návrh na situování sídliště RD U Ovčína podle návrhu firmy AURUM z 11.12.2006. čj. 1237/06 a ukládá rozpracovat s připomínkami:
- uvažovat s komunikačním připojením pro pěší na I/2 směr obec - stávající chodník, oprava povrchu stávající MK na p.p.č. 604 a související povrchy s vyústěním pěšího a ostatního provozu na I/2 na křižovatce u Eliška.
- respektovat tvar cesty ke Katovci - cestu situovat správně podle katastrální mapy.

o/ Příspěvky pro SPOZ
ZO rozhodlo navýšit o 50% příspěvky na dárky pro jubilanty od 70-ti let (70, 75, 80, 81, ...)

p/ ZO bere na vědomí informaci o znečišťování silnice I/2 na křižovatce s odbočkou na Morašice a o řešení tohoto problému.
Doporučení: poučení v kamenolomech.

Návrh usnesení připravil: Ing. Chutic, starosta obce, usnesení zpracovala návrhová komise ve složení B. Nejerál, E.Češková, T. Rondzík

Mgr Hana Čeřovská, místostarostka obce,
Ing. Robert Chutic, starosta obce

Ověřovatelé: Petr Kupka, Jiřina Tancošová

Aktuality:

25.5.2018 GDPR
Videokronika obce [celý text]

rozšířené hledání »

Náhodná fotografie

Ukázka pily Přelouč 1
Ukázka pily Přelouč 1
Pokud chcete elektronickou poštou dostávat hlášení místního rozhlasu nebo informace o dění v obci, vepište svůj e-mail a označte o které informace máte zájem.
aktuality
místní rozhlas
PDRPI 

Předpověď počasí:

Počasí

Kontakt:

Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 5
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Upomínkové předměty:

Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
pohlednice a známka

 

Dovolená Východní Čechy

copyright © 2006 - 2019 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved